Súkro­mie dostáva na frak. Sme na to pri­pra­vení?

Martin Kráľ / 27. december 2014 / Tools a produktivita

Jedná o jasný kon­flikt gene­rá­cií Y a X?

Súkro­mie dostáva na frak. Mne v pod­state nevadí, že každý o mne bude vedieť tak­mer všetko bojím sa len zne­uži­tia týchto infor­má­cií zlo­čin­cami - jed­not­liv­cami, orga­ni­zá­ciami či štát­nym apa­rá­tom. Tech­no­ló­gie fas­ci­nu­júce, kame­rám patrí budúc­nosť, no sme na ne pri­pra­vení…?

Pridať komentár (0)