Súkrom­ná kniž­ni­ca v Zlí­ne je snom kaž­dé­ho bláz­na do kníh

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autor knižnice: Ing. arch Pavel Chládek / 13. mája 2016 / Lifehacking

Milu­ješ kni­hy a číta­nie? Netra­dič­né zada­nie dostav­by súkrom­nej kniž­ni­ce k domu v Zlí­ne ťa dosta­ne.

Zau­jí­ma­vý je typo­lo­gic­ký druh ako pred­met dostav­by. Väč­ši­nou ľudia dosta­vu­jú domy z iných dôvo­dov. Ove­ľa pro­zaic­kej­ších. Omno­ho menej poetic­kých. Požia­dav­ka dosta­vať kniž­ni­cu a nie garáž, tera­su, kôl­nič­ku.. hovo­rí o mno­hom. Naj­viac však o maji­te­ľo­vi. Lebo kni­hy to nie sú iba pred­me­ty, aj keď sami o sebe pek­né. Kni­hy sú pre maji­te­ľa cen­né naj­mä obsa­hom, kto­rý je v nich ukry­tý. Pre­to má také­to zada­nie aj svoj duchov­ný roz­mer. Veľ­mi sym­pa­tic­ký prí­klad drob­nej archi­tek­tú­ry. Čis­té, raci­onál­ne, nie dra­hé ani oká­za­lé. Také aku­rát. Veľ­ko­le­pé v jed­no­du­chos­ti.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Pri­pá­ja­me pôvod­nú autor­skú sprá­vu: „Návrh řeší potře­bu umís­tění roz­sáh­lé souk­ro­mé kni­hov­ny v návaz­nos­ti na stá­va­jí­cí rodin­ný dům. Před­lo­že­né řeše­ní dopl­ňu­je stá­va­jí­cí sta­veb­ní struk­tu­ru o hra­nol při­sa­ze­ný k již­ní fasá­dě rodin­né­ho domu. Nástup do objek­tu je zří­zen v návaz­nos­ti na stá­va­jí­cí obyt­ný pros­tor ve 2. nadzem­ním pod­la­ží. Odtud je dostup­ný ochoz zpří­stup­ňu­jí­cí hor­ní část kni­hov­ny a taky jed­no­ra­men­né scho­diš­tě vedou­cí do spod­ní čás­ti kni­hov­ny.”

Pří­ze­mí objek­tu je celou západ­ní fasá­dou ote­vře­no do plo­chy zahra­dy, hor­ní část stav­by je pros­vět­le­na a pro­vět­rá­na průběž­ným svět­lí­kem umís­těným rov­no­běž­ně s východ­ní fasá­dou domu. Odkry­té čás­ti povr­chu stěn a stro­pu, pod­la­ha objek­tu i vesta­věná oce­lo­vá kons­truk­ce ocho­zu a scho­diš­tě jsou navrže­ny v bílé bar­vě stej­ně jako mate­riál kni­hov­ny. Jedi­nou výraz­nou slož­kou jsou pros­tor for­mu­jí­cí barev­né hřbe­ty knih a dubo­vý pra­cov­ní stůl se zavěše­ným svět­lem umís­těný v těžiš­ti objek­tu. Pro vněj­ší plášť objek­tu je navržen ver­ti­kál­ní obklad smr­ko­vý­mi lame­la­mi s povr­cho­vou úpra­vou čer­ným nátěrem.” 

cmsSiteBoxPhoto_15247-10429

zdroj: archinfo.sk, zdroj foto­gra­fií: archinfo.sk

Pridať komentár (0)