Sun­flare ponúka eko­lo­gické solárne články, ktoré si nale­píš kam­koľ­vek

Linda Cebrová / 4. november 2016 / Eko

Start-up z Kali­for­nie zefek­tív­nil výrobný pro­ces solár­nych pane­lov. Solárne články od Sun­flare sú lac­nej­šie, efek­tív­nej­šie a tenké ako fólia.

Ak sa spo­menú solárne panely, väč­šine ľudí ako prvé zíde na um ich neefek­tív­nosť, vysoká cena alebo zlo­žité umiest­ňo­va­nie. Start-up so základ­ňou v Los Ange­les však pri­šiel s novou gene­rá­ciou solár­nych člán­kov. Pred­stav si, že si môžeš nale­piť svoj solárny panel, kam ti len napadne. Firma Sun­flare vyrába pružné solárne články tenké ako fólia, ktoré môžeš vďaka oboj­stran­nej páske nale­piť naprí­klad na stre­chu auta, bok budovy alebo na hoci­jaký iný povrch.

sol1

Na tejto ino­vá­cií pra­co­val tím zo Sun­flare viac ako 16 rokov. Solárne články novej gene­rá­cie sú vyro­bené z medi, india, gália a sele­nidu. Oproti tým tra­dič­ným, majú na vrch v efek­ti­vite, keďže tvo­ria o 10 % viac ener­gie a tak­tiež v hmot­nosti, ktorá je o 65 % niž­šia ako u bež­ných solár­nych člán­koch. Čo sa týka ceny tá je tak­tiež milým prek­va­pe­ním, keďže sa pohy­buje okolo 1 eura za watt.

sol2
Vďaka fle­xi­bi­lite ten­kých solár­nych člán­kov, ktoré neob­sa­hujú skle­nený sub­strát, je možné ich umiest­niť na mies­tach, ktoré by boli tra­dič­ným pane­lom neprí­stupné. S umiest­ne­ním tohto obno­vi­teľ­ného a cenovo dostup­ného zdroja ener­gie sa už počíta v uni­kát­nych archi­tek­to­nic­kých stav­bách.

sol3

Prob­lé­mom pri výrobe kla­sic­kých solár­nych pane­loch bol ich drahý a neefek­tívny výrobný pro­ces. Väč­ši­nou sa pou­ží­vali drahé mate­riály a škod­livé che­mi­ká­lie. Tím Sun­flare tvrdí, že doká­zali navr­hnúť nový pro­ces výroby, vďaka tech­no­ló­gií Cap­tu­re4 pou­ží­vajú menej toxické látky, pri­čom bežne zau­ží­vané kad­mium alebo olovo úplne vyne­chá­vajú. V celej výrobe spot­re­bujú mini­mum vody a tú, ktorú pou­žijú sú schopní znova recyk­lo­vať. Vízia tohoto pro­jektu je pri­tom jasná, ich výrobky sa v budúc­nosti majú využí­vať vo väč­šine odvetví, od armády cez výstavbu až po auto­mo­bi­lový prie­my­sel.

sol4
Spo­loč­nosť Sun­flare úspešne odštar­to­vala výrobu už minulý rok, pri­čom v prie­behu tohto roku plá­nujú spus­tiť veľ­ko­vý­robu. Momen­tálne nie je možné si ich solárne články objed­nať, avšak tím z Kali­for­nie môžeš na ich stránke kon­tak­to­vať a poskytnú ti bliž­šie infor­má­cie ohľa­dom pre­dob­jed­návky.

zdroj:inhabitat.com zdroj obrázkov:inhabitat.com zdroj titul­nej fotografie:gonewiththewynns.com

Pridať komentár (0)