Sur­vi­val Cap­sule: Vyná­lez, ktorý ti zachráni život!

Martin Bohunický / 12. júla 2015 / Tech a inovácie

Kým väč­šina z nás len na diaľku sle­do­vala horo­rové scény, ako pri tsu­nami v rokoch 2004 a 2011 zomreli tisíce ľudí, dvaja dizaj­néri zo Seattlu sa roz­hodli konať. Julian Sharpe a Scott Hill posta­vili zvláštny úkryt, ktorý by mal chrá­niť ľudí pred prí­rod­nými kata­stro­fami. Tento vyná­lez nazvali príz­načne Sur­vi­val Cap­sule.

Táto “kap­sula” obsiahne dvoch až desia­tich ľudí a nie je určená ako pri­oritná mož­nosť záchrany. Kým väč­šina ľudí by okam­žite mala pri­stú­piť k eva­ku­ácií, kap­sule sú určené pre najm­lad­ších, star­ších a tých, ktorí z aké­ho­koľ­vek dôvodu nemajú mož­nosť rýchlo a bez­pečne unik­núť.

Kap­sule sú teda akousi posled­nou mož­nos­ťou a mali by byť umiest­nené v ško­lách, verej­ných budo­vách a v naj­ri­zi­ko­vej­ších obyd­liach. Toto zaria­de­nie môže voľne plá­vať, alebo byť pri­pev­nená káb­lom. Ak je kap­sula pono­rená pod vodou, kábel sa sám uvoľní.

V zaria­dení je pre prí­pad pono­re­nia kys­lík na jednu hodinu, jedlo a pitná voda, ktoré by mali sta­čiť na pre­ži­tie po dobu pia­tich dní.

Naj­po­zo­ru­hod­nej­šia vlast­nosť kap­sule je jej povrch. Na roz­diel od kon­ku­ren­cie je ako mate­riál pou­žité hli­ní­kové puzdro, aké sa využíva naprí­klad v letec­tve. Sám Sharpe hovorí, že kap­sula nemá od lie­ta­diel ďaleko. “Kap­sula je ako lie­tadlo, potre­buje si držať svoju štruk­tu­rálnu integ­ritu. Nemô­žeme si dovo­liť zly­ha­nie,” tvrdí.

Plášť je schopný absor­bo­vať, prí­padne odklo­niť ostré pred­mety, pohy­bu­júce sa rých­los­ťou až 120 kilo­met­rov za hodinu. To je oproti bež­ným a rela­tívne kreh­kým sklo­la­mi­ná­to­vým návrhom obrov­ská výhoda. Kap­suly sú nehor­ľavé a vnútri sú lemo­vané kera­mic­kou tepel­nou dekou. V prí­pade von­kaj­šieho požiaru sa v nich teda neupe­čieš.

Sur­vi­val Cap­su­les skon­čili v roku 2011 v súťaži NASA Tech Brief Inno­va­tion Con­test v naj­lep­šej desiatke.

Treba dodať, že kap­sule neza­chrá­nia člo­veka len v prí­pade tsu­nami, dobre poslú­žia aj pri tor­ná­dach, huri­ká­noch, zeme­tra­se­niach či búr­kach.

Sharpe, Hill a tsu­nami expert Eddie Ber­nard už pre­ces­to­vali Japon­sko, kde pred­sta­vili svoj pro­dukt a pri­jali prvé objed­návky. Kap­sule sú dostupné v pred­pre­daji na firem­nom webe, ceny začí­najú na 10.000 dolá­roch za dvoj­miestny model.

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)