Sústreď sa na budo­va­nie sku­toč­ného biz­nisu, nie bub­liny okolo neho

Ľudovít Nastišin / 25. apríla 2016 / Business

Nie je to o nafúk­nu­tých head­li­noch, ani o úspeš­ných exi­toch. Stále to bude len a len tvrdá práca.

Dnes už je sku­točne vša­dep­rí­tomný nedos­ta­tok rešpektu k budo­va­niu biz­nisu. Prí­liš veľa ľudí si myslí, že sa môžu stať pod­ni­ka­teľmi cez noc a vybu­do­vať reálny biz­nis za 1 či 2 roky, no to jed­no­du­cho nie je reálne.

Ale niet sa čomu diviť, pre­tože presne tak to podá­vajú médiá každý deň. Shark Tank, The Social Network a všetky tie “jed­no­rožce” s rých­lym exi­tom a obrov­ským pay­ou­tom. Veľ­kým nedo­ro­zu­me­ním je, že len kvôli VC alebo “angel”, ktorí po tebe hodia svoj cash lebo si mys­lia, že si ďalší Zuc­ker­berg, bude tvoj star­tup auto­ma­ticky úspešný. Takto to však nefun­guje. Len trh roz­ho­duje o tom, čo bude fun­go­vať a čo nie. 

opka

foto: maryvillepawprint.com

A čo je s tými desiat­kami tisí­cov biz­ni­sov, o kto­rých nepo­ču­jeme? O tých, ktoré nara­zili tvrdo na zem lebo sa sna­žili vybu­do­vať hračku vďaka penia­zom od VC, namiesto toho, aby budo­vali sku­točný zisk gene­ru­júci biz­nis? Kde sa o nich toľko hovorí?

Prí­liš veľa “pod­ni­ka­te­ľov” sa v dneš­nej dobe sústredí na denno dennú snahu rais­nuť next round tým, že si useknú z vlast­ného podielu aby umelo zvý­šili valu­áciu spo­loč­nosti, namiesto toho, aby sa sústre­dili na to, čo je sku­točne dôle­žité: Budo­va­nie udr­ža­teľ­ného biz­nisu.

Hrajú sa na finančnú arbit­ráž, nie na biz­nis. A to je prob­lém.

su

foto: wikimedia.org

Ak máš dosť odvahy na to, aby si vybu­do­val niečo, čo ťa bude živiť po zvy­šok života, čo ti poskytne finančnú slo­bodu, skús rad­šej rešpek­to­vať to, čo zna­mená dostať sa tam.

So všet­kými tými nafúk­nu­tými head­li­ne­ami typu “mil­lion dol­lar exits”, je nevy­hnutné, aby sme zasa zme­nili defi­ní­ciu toho, čo zna­mená byť úspeš­ným foun­de­rom. Každý chce pre­dať svoj biz­nis za mili­óny, pre­tože presne to je prí­beh, ktorý nám je každý deň hovo­rený, no nie je reálny. A o to viac to bude bolieť, keď to nedo­padne podľa toho, ako si si to vysní­val, pre­čí­tal.

Neexis­tujú skratky, ani žiadna magická for­mulka, ktorá zaručí úspešný biz­nis. Žiadny prí­sľub, že VC fun­ding spraví z tvo­jej myš­lienky niečo, čo otra­sie sve­tom. Je len jedna pravda a to, že je to tvrdá drina.

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: virgin.com

Pridať komentár (0)