Svet­lana Mar­ge­tová: Cez víkendy som čítala knihy o algo­rit­moch

Michal Tomek / 16. apríl 2014 / Tools a produktivita

Prog­ra­mo­vať začí­nala už na stred­nej, teraz bude na čele celého tímu ľudí. Miluje Pyt­hon, no nepo­hr­dne ani iným jazy­kom. Tento rok sa chystá tes­to­vať svoj pro­jekt v Dán­sku, neskôr aj v Sili­con Val­ley. Vie, že pic­colo neexis­tuje a namiesto svo­jej fotky má čiernu mačku. Svet­lana Mar­ge­tová.

Začnem priamo. Vraj ťa pri­jali na pozí­ciu, kde budeš ria­diť skú­sený tím ľudí, pri­čom s tým nemáš veľmi skú­se­nosti. Je to pravda?

Áno, momen­tálne nastu­pu­jem do novej práce, kde by som chcela zís­kať viac skú­se­ností popri práci na svo­jich pro­jek­toch a čin­nos­tiach spo­je­ných s Water­fall. Uve­do­mu­jem si, že moji kole­go­via budú starší, ale mys­lím si, že si budeme roz­umieť.

Aký je to pocit?

Pocit je to naozaj zvláštny, lebo dote­raz som pra­co­vala vždy iba ako prog­ra­má­tor alebo tes­ter vo verej­ných fir­mách. S podob­nou prá­cou som mala skú­se­nosti vo via­ce­rých mojich alebo iných pro­jek­toch a aj teraz v rámci práce pre kli­en­tov Water­fall. Verím, že budeme s kole­gami vychá­dzať.

Nie je veľmi časté vidieť ženu-prog­ra­má­torku. No o to je to cen­nej­šie. Ako si sa k tomu dostala?

K prog­ra­mo­va­niu som sa dostala už na stred­nej škole, kde som robila jed­no­du­ché web­stránky v HTML/CSS. No naplno som sa tomu začala veno­vať až počas štú­dia na Eko­no­mic­kej uni­ver­zite. Cez víkendy som čítala knihy o algo­rit­moch a prog­ra­má­tor­skom mys­lení, začala som v C a C++. V rámci baka­lárky som sa učila PHP, kto­rému som sa potom istý čas aj veno­vala. Momen­tálne už tak­mer dva roky prog­ra­mu­jem v Pyt­hone, Angu­lari a NodeJS. Sna­žím sa pri­tom kom­bi­no­vať rôzne metódy vývoja podľa toho, aká je vhodná pre daný pro­jekt. 

Prog­ra­mo­va­nie asi nie je len čisté písa­nie kódu. Ak by si mala jednu vetu, ako by si defi­no­vala prog­ra­má­tor­skú prácu? 

Súhla­sím, nie je. Prog­ra­mo­va­nie v sebe zahrňa logické mys­le­nie, schop­nosť veci ana­ly­zo­vať, roz­lo­žiť prob­lém na čo naj­men­šie časti a poze­rať sa na veci okolo ako na objekty, s kto­rými môžeme pra­co­vať, pri­čom je veľmi dôle­žité dbať na zno­vu­pou­ži­teľ­nosť a opti­ma­li­zá­ciu kódu.

zdroj: water­fall

Ak by si nebola prog­ra­má­tor­kou, čo by si robila?

Ak by som sa neve­no­vala prog­ra­mo­va­niu, asi by som bola dizaj­né­rom alebo sa veno­vala nie­čomu v oblasti mar­ke­tingu. Aj keď som dizajn nikdy neštu­do­vala, mys­lím si, že som pomerne kre­a­tívna osoba. Mám rada tvorbu gra­fiky vo Pho­tos­hope a rada vymýš­ľam rôzne kre­a­tívne kam­pane. Mám mnoho nápa­dov, ktoré nemám prí­le­ži­tosť momen­tálne usku­toč­niť.

Neus­tále ospe­vu­ješ jeden prog­ra­mo­vací jazyk — Pyt­hon. Máš s ním taký dobrý vzťah?

Jasné, Pyt­hon je naozaj skvelý. Je pravda, že každý prog­ra­má­tor má svoj prog­ra­mo­vací jazyk. Pyt­hon je oveľa modu­lár­nejší, výkon­nejší a pra­cuje sa v ňom rých­lej­šie. Ale momen­tálne na Slo­ven­sku ani v Česku nie je roz­ší­rený a popu­lárny a má veľmi malú komu­nitu ľudí. Aj to je dôvod, prečo je tak­mer nemožné nájsť si prácu ako Pyt­hon deve­lo­per.

Musím však úprimne pri­znať, že aj keď je Pyt­hon naozaj skvelý, nie je vhodný na každý typ pro­jektu. Ja pou­ží­vam kon­krétne fra­me­work FLASK pre men­šie apli­ká­cie. Veľké šká­lo­va­teľné apli­ká­cie vyví­jam v Djangu, kde už doká­žem naprog­ra­mo­vať tak­mer všetko za veľmi krátky čas.

Viem o dvoch vašich pro­jek­toch — WTFall a s ním spo­jený Dis­co­ver­City. Na čom ešte teraz pra­cu­ješ?

WTFall nie je ani pro­jekt v pra­vom zmysle slova. Je skôr stre­chou pre všetky naše pro­jekty, na kto­rých pra­cu­jeme. V rámci neho by sme radi ponúkli našu prácu aj kli­en­tom, čím si niečo zaro­bíme a pokry­jeme prvé výdavky spo­jené s vývo­jom našich pro­jek­tov.

Momen­tálne pra­cu­jeme v tíme aj na apli­ká­cii Note­Ta­ker, ktorá bude mať podobný účel ako Ever­note, len s via­ce­rými a pre­hľad­nej­šími fun­kciami a mož­nos­ťou hro­mad­ných akcií pre via­ce­rých pou­ží­va­te­ľov. Beta je už hotová, momen­tálne pra­cu­jeme s kole­gami iba na úprave fron­tendu. Spúš­ťame tiež pro­jekt Whe­el­Map a Dis­co­ve­rE­vents, ktoré sú vybu­do­vané na rov­na­kej plat­forme, ale obsa­hujú odlišné fun­kcie a sú pova­žo­vané za samos­tatné pro­dukty.

Okrem Dis­co­ver­City a Dis­co­ve­rE­vents vyví­jame s kole­gami vlastný CRM sys­tém pre efek­tív­nej­šiu správu kli­en­tov v roz­diel­nych prie­čin­koch alebo tiež vlastný CMS sys­tém v Djangu. Ten bude aj s mož­nos­ťami inšta­lá­cie admina do e-sho­pov, blo­gov a podobne. Dizajn si bude môcť každý pris­pô­so­biť. Inak, pre tých, ktorí majú záu­jem, robíme aj Django ško­le­nia zame­rané na Sin­gle Page vývoj.

WTFall sa zaoberá dizaj­nom, web strán­kami a mobil­nými apli­ká­ciami. Takých firiem je na trhu mnoho. Čím sa líšite? Aká je vaša pri­daná hod­nota?

Áno, takých firiem je naozaj mnoho. My sa však špe­cia­li­zu­jeme najmä na zahra­ničný trh, kde je stále pomerne málo firiem vyví­ja­jú­cich v Pyt­hone a venu­jeme sa pomerne špe­ci­fic­kým apli­ká­ciám.

Okrem kla­sic­kých webov vyví­jame rôzne geolo­ka­li­začné služby, algo­ritmy do pro­jek­tov a tiež prog­ra­mu­jeme väč­ši­nou pomo­cou Sin­gle Page App vývoja. To zna­mená, že pro­jekty kli­en­tom dodá­vame s plnou fun­kci­ona­li­tou nie­kedy aj do dvoch týž­dňov od zada­nia.

zdroj: wtfall.com

Pri názve Water­fall išlo skôr o ideu vodo­pádu alebo tak tro­chu pro­vo­ká­ciu so skrat­kou pro­jektu — WTF?

Názov sym­bo­li­zuje naozaj ideu vodo­pádu, všetci v tíme máme radi vodu. (smiech) Mnoho ľudí sa ma pýta, čo sa skrý­valo za náz­vom našej spo­loč­nosti. Pár­krát som mala chuť napí­sať, že jed­ného z nás vyto­pilo počas zakla­da­nia firmy, ale v sku­toč­nosti sa cítime byť svieži ako vodo­pád pada­júci na skaly a otvo­rení novým prí­le­ži­tos­tiam. Momen­tálne sme naprí­klad aj vo finále súťaže v USA, kde chceme našim pro­jek­tom pod­po­riť digi­ta­li­zá­ciu Spo­je­ných štá­tov.

Spo­jené štáty ešte potre­bujú digi­ta­li­zá­ciu? Ako im v tom viete pomôcť?

Ano potre­bujú. My robíme inte­rak­tívne mapy, ktoré budú obsa­ho­vať rôzne data­sety s rých­lou odoz­vou. Naprí­klad budeme zobra­zo­vať — online aj v mobile — miesta dostupné pre ľudí na vozí­koch.

Dis­co­ver­City ste spus­tili v Dán­sku, nie je to slo­ven­ská zále­ži­tosť. Aká je myš­lienka pro­jektu?

Dis­co­ver­City bude časom aj na Slo­ven­sku. Chceme ho roz­ší­riť na všetky mestá po svete. Po Dán­sku sa chys­táme na USA. Hlav­nou myš­lien­kou pro­jektu najprv bolo vytvo­riť inte­rak­tívne mapy. Potom sme si defi­no­vali, čo by sa na nich mohlo zobra­zo­vať a roz­de­lili sme ich do troch sek­cií — Dis­co­ve­rE­vents, Whe­el­Map a Dis­co­ver­City. V kaž­dej z nich budú samos­tatné pod­ka­te­gó­rie so samos­tat­nými fun­kciami apli­ká­cie, všetko však na podob­nom prin­cípe.

Prečo práve Dán­sko?

Dán­sko sme si vybrali preto, lebo náš gra­fik žije a štu­duje v Dán­sku a je to väč­šia kra­jina aj mesto s via­ce­rými štu­dentmi. Je to teda miesto, kde by bolo pro­jekt vhodné spus­tiť a otes­to­vať. Do Dán­ska cho­dia na štú­diá aj slo­ven­skí štu­denti. A práve im sme chceli pomôcť s pozná­va­ním mesta, mož­nos­ťami, ktoré môžu využiť a čomu sa môžu veno­vať.

V lete sa chys­táme všetci na náv­števu tejto krás­nej kra­jiny.

Keď som poze­ral váš tím na webe, máte poriadny zve­ri­nec. Zdajú sa vám zvie­ra­cie tváre lep­šie než tie vaše?

Už čoskoro budú naše ori­gi­nálne fotky. Momen­tálne sa čaká s fot­kou iba na mňa, všetci ostatní už svoje majú. Prob­lém je, že ja sa nerada fotím a na kaž­dej fotke vyze­rám na 15 až 17 rokov. Preto to odkla­dám. Ale áno, zvie­ratá máme všetci cel­kom radi a mali sme aj veľa pozi­tív­nych reak­cií na sek­ciu Team od kli­en­tov.

zdroj: wtfall.com

Ak som sa správne dočí­tal, pra­co­vala si aj na nie­čom pre spo­loč­nosť zo Sili­con Val­ley. Je tak?

Áno, pra­co­vala som remote na pro­jekte, ktorý sa volal Brand Repor­ter a umož­ňo­val ľuďom pomo­cou mobil­ných apli­ká­cií ove­riť dôve­ry­hod­nosť pro­duktu. Pôvodne som rea­go­vala na pozí­ciu deve­lo­pera, no časom som zis­tila, že pri­márne vyví­jajú v inom jazyku, akému sa venu­jem ja. Ponúkli mi mož­nosť spo­lu­práce v Angu­lari s tým, že bac­kend sa medzi­tým dou­čím a výplatu mi budú posie­lať na môj osobný Pay­pall účet.

Pred­tým, ešte počas vyso­kej, som tiež pra­co­vala pre kama­ráta z Ame­riky na jeho pro­jekte. Bolo to iba čias­točne v rámci zís­ka­va­nia skú­se­ností. Chcela som vidieť fun­go­va­nie a mys­le­nie firiem v Sili­con Val­ley.

V čom je tá práca iná?

Spô­sob vede­nia pro­jek­tov a komu­ni­ká­cia sa od Slo­ven­ska pomerne líšia. Väč­ši­nou pou­ží­vajú svoje vlastne naprog­ra­mo­vané sys­témy na komu­ni­ká­ciu a spo­ločné prog­ra­mo­va­nie. Vždy bolo všetko načas zosynch­ro­ni­zo­vané a úlohy boli zadá­vané na Trello. Mee­tingy som s nimi mala cez skype väč­ši­nou o sied­mej večer nášho času.

Nechys­táš sa tam?

Roz­hodne áno. Len momen­tálne nemám ešte mož­nosť vyces­to­vať do Ame­riky kvôli prob­lé­mom s vízami a musím vyba­viť doda­točné potvr­de­nia. Aj preto som sa roz­hodla zamest­nať sa a počkať, kým sa moja situ­ácia zlepší. Medzi­tým sa budem naplno veno­vať vývoju. Pred­sa­len, je lep­šie ísť tam s hoto­vými, plne funkč­nými pro­duktmi. Mož­nosť práce v USA som už dostala. Tak­tiež som mala veľmi pozi­tívne odozvy na naše pro­jekty v rámci vytvo­re­nia Data­Setu pre USA.

Pre­suňme sa zo Sili­con Val­ley na Slo­ven­sko. Ako vidíš slo­ven­skú star­tu­povú scénu? Sle­du­ješ ju?

Slo­ven­skú star­tu­povú scénu sle­du­jem priamo, keďže som jej aktív­nym čle­nom. Mys­lím, si, že oproti Česku nie je až natoľko roz­vi­nutá a popu­lárna, ale máme tu mnoho úspeš­ných a zau­jí­ma­vých pro­jek­tov a men­to­rov, ktorí vždy pomôžu. Mám rada star­tu­pové eventy, kde sa môžem mnoho naučiť nie­len z vývoja alebo zís­kať aj feed­back na svoje pro­jekty. Je to tiež mož­nosť vidieť reak­cie uží­va­te­ľov na rôzne apli­ká­cie, čo sa mi naozaj páči.

Máš v oku nejaký poten­ciálny star­tup, ktorý by to mohol dotiah­nuť ďaleko?

Mys­lím, že sli.do to dotiahne naozaj ďaleko. Okrem neho ešte vidím veľmi úspešne pro­jekt Data­mo­lino. No a dúfam, že aj Water­fall s našimi pro­jek­tami (úsmev).

Túto otázku mám naj­rad­šej. Piješ kávu?

Ano, kávu milu­jem, mám doma vlastný kávo­var a deň bez kávy (alebo via­ce­rých) si neviem ani pred­sta­viť. Síce sa sna­žím ľudom už pár rokov vysvet­liť, že pic­colo je vlastne malé espresso, je to neús­pešný boj. To ale môj pozi­tívny vzťah ku káve nemení (úsmev).

Zdroj: shutterstock.com

Pridať komentár (0)