Svorky robo­tov, honba za komé­tou a iné TOP tech 2014

Harry Gavendová / 20. december 2014 / Tools a produktivita

Zhod­no­tiť rok 2014 z pohľadu tech­no­lo­gic­kých ino­vá­cií nie je práve naj­jed­no­duch­šie – udialo sa toho totiž naozaj mnoho. Treba si však niečo vybrať a osta­tok nemi­lo­sr­dne nespo­me­núť. Ponú­kame vám tak pár vecí, ktoré budú mať ešte veľké slovo.

1. Nano­tech­no­ló­gia je oblasť, ktorá vzrastá rake­to­vou rých­los­ťou. Jed­nou z nových vízií je to, aby vedci doká­zali cez injek­cie vstrek­núť nano­boty (minia­túrne roboty) do tela člo­veka, kde by vyko­ná­vali fun­kcie, na ktoré ich naprog­ra­mujú — naprí­klad lie­če­nie rôz­nych cho­rôb. Zame­ria­vali by sa totiž iba na choré bunky a podobne. Vo feb­ru­ári sa izra­el­skému tímu poda­rilo dostať do tela švába takéto nano­boty, kde sa už doká­zali ria­diť sami a vyko­ná­vať prí­kazy, na ktoré ich sem vstrekli. Týmto spô­so­bom by sa dala časom snáď lie­čiť i rako­vina.

2. Nano­tru­bice v podobe veľ­kých uhlí­ko­vých mole­kúl v tvare rúrok dostali nezvy­čajné tepelné a elek­trické vlast­nosti. V marci tím z MIT a Cal­Tech pub­li­ko­val metódu, ktorá zabez­pečí vkla­da­nie týchto nano­tru­biek do chlo­rop­lastu rast­liny. Táto kom­bi­ná­cia zabez­pe­čila zvý­še­nie foto­syn­tézy a cel­kový rast rast­lín o nie­koľko sto­vák per­cent! Ofi­ciálna apli­ká­cia je však stále vzdia­lená, no okrem zvý­še­nia rast­lin­nej pro­duk­cie sú tu aj iné mož­nosti — zís­ka­vať z rast­lín elek­trickú ener­giu, budo­vať mate­riály, ktoré sa sami zre­ge­ne­rujú či sta­vať budovy z mate­riá­lov, ktoré tvo­ria vlastnú elek­trinu

3. Vedci z Inšti­tútu Maxa Plancka vyvi­nuli minia­túrne roboty, ktoré dokážu plá­vať cez krvné rie­čisko tak, že záro­veň opra­vujú poško­dené tka­nivá, alebo pre­pra­vujú liek. Výzva, s kto­rou sa museli vývo­jári pobiť bola taká, že prú­diaca krv má aj vnú­torné tre­nie (vis­ko­zitu) a tiež aj rôzne rých­losti – a to všetko im mierne bráni v pohybe. Ich repa­račné krvné mini­ro­boty majú teda naj­nov­šie tvar mušle a využí­vajú prin­cípy jej pohybu. Poháňa ich externé mag­ne­tické pole. Takéto roboty pred­sta­vujú počia­točný bod pre množ­stvo zdra­vot­níc­kych zaria­dení budúc­nosti.

4. Implan­táty sú revo­luč­nou metó­dou lie­če­nia mno­hých cho­rôb a poško­dení. V apríli vedci z Ohio State Uni­ve­rity ohlá­sili úspech s mik­ro­či­pom — implan­to­vali ho do tela čias­točne ochr­nu­tého muža, aby mohol opäť pohnúť rukou. Po desať­roč­nom vývoji sa zaria­de­nie s náz­vom Neurob­ridge posta­ralo o to, aby sa nefunkčné spo­je­nie medzi moz­go­vým cen­trom pohybu opäť spo­jilo s kon­ča­ti­nou a doká­zalo tak roz­ka­zo­vať sva­lom v ruke. Táto ino­vá­cia dáva nádej telesne pos­ti­hnu­tým, že jed­ného dňa sa opäť pohnú. Pomo­cou pre­po­je­nia s moz­go­vými vlnami budeme môcť raz ovlá­dať rôzne zaria­de­nia myš­lien­kou. 

5. Bio­tech­no­ló­gia pro­du­kuje neus­tále nové spô­soby liečby rôz­nych zdra­vot­ných prob­lé­mov. Lekár­sky tím z Wroc­law Medi­cal Uni­ver­sity kul­ti­vo­val nové ner­vové bunky vzaté z nosa pacienta — a chi­rur­gicky ich vlo­žil do jeho mie­chy. Trans­p­lan­to­vané bunky sti­mu­lo­vali odde­lené ner­vové vlákna k novému rastu, a tak sa opäť zrástli. Tým pre­mos­tili poško­denú časť mie­chy a umož­nili tak pacien­tovi znovu cho­diť. Táto ino­vá­cia doká­zala, že zni­čený ner­vový sys­tém môže byť raz znovu opra­vený. 

6. Bez­pi­lotné dróny majú už teraz poriadny počet fun­kcií, ako naprí­klad nakrú­ca­nie, ale aj moni­to­ro­va­nie pro­stre­dia či špi­onáž. Ďal­šou fun­kciou sa však stala aj donáška tovaru. Minulý rok už s tým expe­ri­men­to­vali Číňa­nia, teraz však dróny naozaj vzali na seba úlohu doru­čo­va­te­ľov balí­kov. V auguste Google využil dróny na doru­če­nie čoko­lády na farmu v Que­ens­lande, nesmieme však zabud­núť ani na známy Ama­zon, či DHL a podobne, ktorý nasle­do­vali tento trend tiež.

7. Roboty sa využí­vajú v mno­hých prie­my­sel­ných odvet­viach, no spra­viť z nich roj — tak vtedy dokážu neuve­ri­teľné veci! V auguste spo­jili na Har­varde 1,000 mini robo­tov, čo je naj­väč­šia robo­tická svorka vôbec. Doká­zala sa zhro­maž­ďo­vať do naprog­ra­mo­va­ných tva­rov. Tento výskum je beh na dlhú trať, no jeho výsled­kom raz bude niečo ako samo­mon­táž, ktorá by mohla spra­viť revo­lú­ciu v sta­veb­níc­tve a kon­štruk­ciách.

8. 3D tlač je jed­nou z nov­ších tech­no­ló­gií, no zís­kala si poriadne posta­ve­nie a širokú fun­kci­ona­litu. Od sta­vieb domov (Čína, Amster­dam) cez tlač jedla, tlač rôz­nych pred­me­tov, dokonca zbraní (ACP 45), až po tla­če­nie vo ves­míre (na Medzi­ná­rod­nej ves­mír­nej sta­nici). Využí­vať sa začali rôzne mate­riály — od plas­tov cez kovy až po jedlo. Vedci z Prin­ce­tonu vytvo­rili dokonca 3D tlač, ktorá tlačí až z pia­tich rôz­nych mate­riá­lov a vytla­čili kon­taktnú šošovku.

9. Ves­mír — v novem­bri rezo­no­vala nahá­ňačka kométy 67P/Churyumov-Gerasimenko — po 10 rokoch od štartu sondy Rosetta z Európ­skej ves­mír­nej agen­túry sa tímu ved­cov poda­rilo 12.novembra pri­stáť na letia­cej kométe modu­lom Phi­lae, ktorý sa z Rosetty odde­lil. India sa dostala k Marsu — na jeho obežnú dráhu vďaka orbi­teru MOM, NASA úspešne vypus­tila koz­mickú loď Orion, čo je jed­ným z prvých kro­kov na pries­kum Marsu s ľud­skou posád­kou.

10. Jed­nou z naj­zau­jí­ma­vej­ších ino­vá­cií bol tiež švaj­čiar­sky pre­nosný sys­tém s náz­vom Sun­flo­wer. Využíva slnečné svetlo na výrobu elek­triny – no cel­kový spô­sob je dômy­sel­nejší ako kla­sické solárne panely. Sun­flo­wer sa skladá z 36 zrka­diel, ktoré sú ulo­žené v jed­nom celku na spô­sob slneč­nice a sústre­ďujú slnečné lúče do jed­ného bodu, čím zvy­šujú kon­cen­trá­ciu a efek­ti­vitu slneč­ného žia­re­nia. Do roku 2017 by sa mali dostať na trh.

Zdroj: iflscience.com

Pridať komentár (0)