Swatch pred­sta­ví svo­je ”dru­hé” smart watch!

Kika Besedičová / 7. februára 2015 / Tech a inovácie

Zná­my švaj­čiar­sky výrob­ca hodi­niek Swatch ozná­mil, že do troch mesia­cov pred­sta­ví svo­je vlast­né Smart­Watch, kto­ré budú pod­po­ro­vať Andro­id aj Win­do­ws Pho­ne. Údaj­ne hodin­ky tiež nebu­de potreb­né nabí­jať.

Ešte pred dvo­ma rok­mi tvr­dil Nick Hay­ek, výkon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Swatch, že smart hodin­ky pod­ľa neho nie sú žiad­nou revo­lú­ci­ou. Neús­pech tým­to zaria­de­niam pred­ví­dal pre­dov­šet­kým pre­to, že ich disp­lej je pre komu­ni­ká­ciu pri­liš malý a baté­ria potre­bu­je prí­liš čas­to nabí­jať. Ten­to týž­deň však rov­na­ký muž v jed­nom z roz­ho­vo­rov vyhlá­sil, že Swatch do troch mesia­cov pred­sta­ví vlast­né smart hodin­ky.

Švaj­čiar­sky výrob­ca sa tak posta­ví pria­mo App­le, kto­rý svo­je App­le Watch mie­ni uviesť na trh už v aprí­li.

Keď­že pod poj­mom chyt­ré hodin­ky si môže­me pred­sta­viť celú šká­lu zaria­de­ní líšia­cich sa pre­dov­šet­kým disp­le­jom, je ťaž­ké pred­ví­dať, ako bude novin­ka od Swatch vlast­ne vyze­rať. Hay­ek však pre­zra­dil nie­koľ­ko tech­nic­kých detai­lov o chys­ta­ných smart hodin­kách. Zaria­de­nie bude pod­ľa neho kom­pa­ti­bil­né s Andro­idom a Win­do­ws Pho­ne, z čoho vyplý­va, že s pod­po­rou iOS sa mini­mál­ne spo­čiat­ku nepo­čí­ta. Hodin­ky tiež umož­nia prí­stup k inter­ne­tu a budú dis­po­no­vať tech­no­ló­gi­ou NFC s pod­po­rou mobil­ných bez­kon­takt­ných pla­tieb.

Asi naj­zau­jí­ma­vej­šia infor­má­cia je vyhlá­se­nie, že hodin­ky od Swatch nebu­de potreb­né nabí­jať. Bohu­žiaľ pod­rob­nos­ti zatiaľ nevie­me, avšak je tu mož­nosť pou­ži­tia kla­sic­kej hodin­ko­vej baté­rie, kto­rú bude nut­né po urči­tej dobe vyme­niť. Z toho by však vyplý­va­lo, že výrob­ca pou­ži­je len jed­no­du­chý disp­lej (napr. E-ink), kto­rý by mal mini­mál­nu spot­re­bu ener­gie. Sme teda naozaj zve­da­ví, ako výrob­ca vyrie­šil, aby hodin­ky nebo­lo nut­né nabí­jať.

Swatch už v minu­los­ti ponú­kol hodin­ky, kto­ré by sa z dneš­né­ho hľa­dis­ka dali pova­žo­vať za chyt­ré. Reč je o mode­li Papa­raz­zi (na obráz­ku), kto­rý bol pred­sta­ve­ný pred viac ako desia­ti­mi rok­mi. Vďa­ka spo­lu­prá­ci s Mic­ro­sof­tom moh­li uží­va­te­lia na hodin­kách pri­jí­mať špor­to­vé výsled­ky, pred­po­veď poča­sia, struč­né sprá­vy či horo­sko­py, a to cez rádi­ový sig­nál. Swatch Papa­raz­zi však nebo­li prí­liš úspeš­né, neos­tá­va teda než dúfať, že dru­hý pokus o smart hodin­ky sa švaj­čiar­ske­mu výrob­co­vi vyda­rí lep­šie.

zdroj: tomsguide.com

Pridať komentár (0)