Swatch pred­staví svoje ”druhé” smart watch!

Kika Besedičová / 7. februára 2015 / Tech a inovácie

Známy švaj­čiar­sky výrobca hodi­niek Swatch ozná­mil, že do troch mesia­cov pred­staví svoje vlastné Smart­Watch, ktoré budú pod­po­ro­vať Android aj Win­dows Phone. Údajne hodinky tiež nebude potrebné nabí­jať.

Ešte pred dvoma rokmi tvr­dil Nick Hayek, výkonný ria­di­teľ spo­loč­nosti Swatch, že smart hodinky podľa neho nie sú žiad­nou revo­lú­ciou. Neús­pech týmto zaria­de­niam pred­ví­dal pre­dov­šet­kým preto, že ich disp­lej je pre komu­ni­ká­ciu pri­liš malý a baté­ria potre­buje prí­liš často nabí­jať. Tento týž­deň však rov­naký muž v jed­nom z roz­ho­vo­rov vyhlá­sil, že Swatch do troch mesia­cov pred­staví vlastné smart hodinky.

Švaj­čiar­sky výrobca sa tak postaví priamo Apple, ktorý svoje Apple Watch mieni uviesť na trh už v apríli.

Keďže pod poj­mom chytré hodinky si môžeme pred­sta­viť celú škálu zaria­dení líšia­cich sa pre­dov­šet­kým disp­le­jom, je ťažké pred­ví­dať, ako bude novinka od Swatch vlastne vyze­rať. Hayek však pre­zra­dil nie­koľko tech­nic­kých detai­lov o chys­ta­ných smart hodin­kách. Zaria­de­nie bude podľa neho kom­pa­ti­bilné s Andro­idom a Win­dows Phone, z čoho vyplýva, že s pod­po­rou iOS sa mini­málne spo­čiatku nepo­číta. Hodinky tiež umož­nia prí­stup k inter­netu a budú dis­po­no­vať tech­no­ló­giou NFC s pod­po­rou mobil­ných bez­kon­takt­ných pla­tieb.

Asi naj­zau­jí­ma­vej­šia infor­má­cia je vyhlá­se­nie, že hodinky od Swatch nebude potrebné nabí­jať. Bohu­žiaľ pod­rob­nosti zatiaľ nevieme, avšak je tu mož­nosť pou­ži­tia kla­sic­kej hodin­ko­vej baté­rie, ktorú bude nutné po urči­tej dobe vyme­niť. Z toho by však vyplý­valo, že výrobca pou­žije len jed­no­du­chý disp­lej (napr. E-ink), ktorý by mal mini­málnu spot­rebu ener­gie. Sme teda naozaj zve­daví, ako výrobca vyrie­šil, aby hodinky nebolo nutné nabí­jať.

Swatch už v minu­losti ponú­kol hodinky, ktoré by sa z dneš­ného hľa­diska dali pova­žo­vať za chytré. Reč je o modeli Papa­razzi (na obrázku), ktorý bol pred­sta­vený pred viac ako desia­timi rokmi. Vďaka spo­lu­práci s Mic­ro­sof­tom mohli uží­va­te­lia na hodin­kách pri­jí­mať špor­tové výsledky, pred­po­veď poča­sia, stručné správy či horo­skopy, a to cez rádi­ový sig­nál. Swatch Papa­razzi však neboli prí­liš úspešné, neos­táva teda než dúfať, že druhý pokus o smart hodinky sa švaj­čiar­skemu výrob­covi vydarí lep­šie.

zdroj: tomsguide.com

Pridať komentár (0)