Sygic a jeho nová appka Fue­lio

Lukáš Gašparík jr. / 27. marec 2015 / Business

Slo­ven­ský Sygic uvie­dol do Pla­yS­toru novú appku Fue­lio, ktorá sle­duje vašu spot­rebu a záro­veň aj náklady súvi­siace s vašim vozid­lom.

Fue­lio je apli­ká­cia, pomo­cou kto­rej doká­žete presne sle­do­vať spot­rebu vášho auta a navyše v nej evi­do­vať aj všetky náklady s ním spo­jené. Spo­čiatku sa jed­nalo iba o súkromný pro­jekt, ktorý začal už v roku 2011, ale pri­po­je­ním k Sygicu sa posu­nul na ďal­šiu úro­veň. Appka je ešte stále v uvá­dza­cej fáze a tak si môže aj jej PRO ver­ziu stiah­nuť zadarmoPla­yS­toru. Fue­lio je dostupné zatiaľ iba na Andro­idoch.

Feuliu držíme palce a veríme, že sa po boku Sygicu stane úspeš­nou apli­ká­ciou. :)

zdroj: fuel.io

Pridať komentár (0)