Sygic koneč­ne našiel svoj­ho Tra­ve­le­ra

Timotej Vančo / 7. septembra 2016 / Zo Slovenska

Tra­ve­ler je nová pra­cov­ná pozí­cia, kto­rú Sygic vytvo­ril pred tro­ma mesiac­mi. Tra­ve­ler za rok zaži­je množ­stvo dob­ro­druž­stva, pre­ces­tu­je celý svet, spoz­ná rôz­ne kul­tú­ry a kúty sve­ta. Je to vlast­ne prá­ca snov.

Nevšed­ná pozí­cia Tra­ve­le­ra vznik­la vďa­ka pred­sta­ve­niu novej ces­to­va­teľ­skej plat­for­my Sygic Tra­vel, kto­rá ma za úlo­hu zme­niť záži­tok z ces­to­va­nia. Pou­ží­va­teľ ale­bo zákaz­ník má nie­len mož­nosť si naplá­no­vať a rezer­vo­vať dovo­len­ko­vú des­ti­ná­ciu, ale pomo­cou 360° videí a pou­ži­tím vir­tu­ál­nej rea­li­ty, mu Sygic dáva mož­nosť lep­šie­ho výbe­ru samot­nej des­ti­ná­cie. Tra­ve­ler sa teda stá­va doslo­va oča­mi zákaz­ní­kov.

Na pozí­ciu Sygic Tra­ve­le­ra, fir­ma zhá­ňa­la vhod­né­ho člo­ve­ka posled­né 3 mesia­ce. Pri­hlá­si­lo sa im sko­ro 400 uchá­dza­čov zo Slo­ven­ska a Čes­kej repub­li­ky. Zba­liť si potreb­né veci na jeden rok a vyra­ziť do sve­ta za dob­ro­druž­stvom a spoz­ná­va­ním sve­ta láka­lo pro­fe­si­oná­lov z fil­mo­vé­ho prie­mys­lu, nad­še­ných a skú­se­ných ces­to­va­te­ľov, ale i mla­dých absol­ven­tov. Medzi pri­hlá­se­ný­mi uchá­dzač­mi naj­viac domi­no­va­li mla­dí ambi­ci­óz­ni ľudia vo veku od 20 do 35 rokov. Súčas­ťou výbe­ro­vé­ho pro­ce­su bolo okrem vypl­ne­nia pri­hláš­ky aj zosta­ve­nie iti­ne­rá­ru a prvé prak­tic­ké skú­se­nos­ti s nakrú­ca­ním s 360° kame­ra­mi.

sygic-traveller

foto: milujemecestovanie.sk

Sygic vybral spo­me­dzi veľ­ké­ho množ­stva uchá­dza­čov iba jed­né­ho. Ten šťast­li­vec, kto­rý zís­kal prá­cu snov je mla­dý dob­ro­druh Michál Gálik. Je to rodák z Košíc, má 26 rokov a je vyštu­do­va­ný zoológ, kto­rý sa začal doku­men­ta­ris­ti­ke veno­vať už počas štú­dia na prí­ro­do­ve­dec­kej fakul­te Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vej v hlav­nom mes­te Čes­ka, v Pra­he. Jeho veľ­ký koní­ček je pocho­pi­teľ­ne ces­to­va­nie a nakrú­ca­nie doku­men­tov, cez kto­ré sa venu­je glo­bál­nym eko­lo­gic­kým prob­lé­mom. Nedáv­no si Michal spra­vil men­ší tré­ning pred prá­cou tra­ve­le­ra, keď ces­to­val cez východ­nú Afri­ku po dobu 5 mesia­cov.

michal-galik

foto: careers.sygic.com

Veľ­mi si vážim šan­cu moji­mi oča­mi spro­stred­ko­vať atmo­sfé­ru z rôz­nych kútov pla­né­ty ľuďom na celom sve­te. Spo­je­nie ces­to­va­nia a nakrú­ca­nia na úpl­ne novú tech­no­ló­giu je pre mňa sku­toč­ne spl­ne­ným žela­ním, no na dru­hej stra­ne som si vedo­mý obrov­skej zod­po­ved­nos­ti, kto­rú so sebou táto pozí­cia pri­ná­ša,“ pove­dal Michal.

Toto je jed­no z prvých videí, kto­ré Michal nato­čil. Video je nato­če­né vo Vied­ni a na jeho tvor­bu mal poži­ča­nú kame­ru iba na pol dňa.

zdroj člán­ku: careers.sygic.comzdroj pre­zen­tač­né­ho obráz­ku: milujemecestovanie.sk, sygic.com

Pridať komentár (0)