Sygic konečne našiel svojho Tra­ve­lera

Timotej Vančo / 7. septembra 2016 / Zo Slovenska

Tra­ve­ler je nová pra­covná pozí­cia, ktorú Sygic vytvo­ril pred troma mesiacmi. Tra­ve­ler za rok zažije množ­stvo dob­ro­druž­stva, pre­ces­tuje celý svet, spozná rôzne kul­túry a kúty sveta. Je to vlastne práca snov.

Nevšedná pozí­cia Tra­ve­lera vznikla vďaka pred­sta­ve­niu novej ces­to­va­teľ­skej plat­formy Sygic Tra­vel, ktorá ma za úlohu zme­niť záži­tok z ces­to­va­nia. Pou­ží­va­teľ alebo zákaz­ník má nie­len mož­nosť si naplá­no­vať a rezer­vo­vať dovo­len­kovú des­ti­ná­ciu, ale pomo­cou 360° videí a pou­ži­tím vir­tu­ál­nej rea­lity, mu Sygic dáva mož­nosť lep­šieho výberu samot­nej des­ti­ná­cie. Tra­ve­ler sa teda stáva doslova očami zákaz­ní­kov.

Na pozí­ciu Sygic Tra­ve­lera, firma zhá­ňala vhod­ného člo­veka posledné 3 mesiace. Pri­hlá­silo sa im skoro 400 uchá­dza­čov zo Slo­ven­ska a Čes­kej repub­liky. Zba­liť si potrebné veci na jeden rok a vyra­ziť do sveta za dob­ro­druž­stvom a spoz­ná­va­ním sveta lákalo pro­fe­si­oná­lov z fil­mo­vého prie­myslu, nad­še­ných a skú­se­ných ces­to­va­te­ľov, ale i mla­dých absol­ven­tov. Medzi pri­hlá­se­nými uchá­dzačmi naj­viac domi­no­vali mladí ambi­ci­ózni ľudia vo veku od 20 do 35 rokov. Súčas­ťou výbe­ro­vého pro­cesu bolo okrem vypl­ne­nia pri­hlášky aj zosta­ve­nie iti­ne­ráru a prvé prak­tické skú­se­nosti s nakrú­ca­ním s 360° kame­rami.

sygic-traveller

foto: milujemecestovanie.sk

Sygic vybral spo­me­dzi veľ­kého množ­stva uchá­dza­čov iba jed­ného. Ten šťast­li­vec, ktorý zís­kal prácu snov je mladý dob­ro­druh Michál Gálik. Je to rodák z Košíc, má 26 rokov a je vyštu­do­vaný zoológ, ktorý sa začal doku­men­ta­ris­tike veno­vať už počas štú­dia na prí­ro­do­ve­dec­kej fakulte Uni­ver­zity Kar­lo­vej v hlav­nom meste Česka, v Prahe. Jeho veľký koní­ček je pocho­pi­teľne ces­to­va­nie a nakrú­ca­nie doku­men­tov, cez ktoré sa venuje glo­bál­nym eko­lo­gic­kým prob­lé­mom. Nedávno si Michal spra­vil menší tré­ning pred prá­cou tra­ve­lera, keď ces­to­val cez východnú Afriku po dobu 5 mesia­cov.

michal-galik

foto: careers.sygic.com

Veľmi si vážim šancu mojimi očami spro­stred­ko­vať atmo­sféru z rôz­nych kútov pla­néty ľuďom na celom svete. Spo­je­nie ces­to­va­nia a nakrú­ca­nia na úplne novú tech­no­ló­giu je pre mňa sku­točne spl­ne­ným žela­ním, no na dru­hej strane som si vedomý obrov­skej zod­po­ved­nosti, ktorú so sebou táto pozí­cia pri­náša,“ pove­dal Michal.

Toto je jedno z prvých videí, ktoré Michal nato­čil. Video je nato­čené vo Viedni a na jeho tvorbu mal poži­čanú kameru iba na pol dňa.

zdroj článku: careers.sygic.comzdroj pre­zen­tač­ného obrázku: milujemecestovanie.sk, sygic.com

Pridať komentár (0)