Sygic na kon­fe­ren­cii Con­nec­teD­ri­ver

Tomáš Kahn / 26. februára 2015 / Startupy

Sygic, ako jed­na z top slo­ven­ských tech spo­loč­nos­tí, si nemo­hol nechať ujsť toh­to­roč­nú kon­fe­ren­ciu Con­nec­teD­ri­ver v Bru­se­li.

Na kon­fe­ren­cií Con­nec­teD­ri­ver sa kaž­do­roč­ne stre­tá­va­jú pro­fe­si­oná­ly z auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu, aby dis­ku­to­va­li o novi­nák a ino­vá­ciách. Sygic si túto uda­losť samoz­rej­me nemo­hol nechať ujisť. Na kon­fe­ren­cií sa v pane­lo­vej dis­ku­sií na tému “Bar­ba­ry pred brá­na­mi: Čo je Next for CarP­lay, Andro­id Auto a Mir­ror­Link?” pred­sta­vil aj CEO Sygi­cu Michal Štencl. Hlav­nou témou toho­to­roč­nej kon­fe­ren­cie bola integ­rá­cia jaz­dec­kých tech­no­ló­gií do auto­mo­bi­lov.

Video z pane­lo­vej dis­ku­sie:

zdroj: blog.sygic.com

Pridať komentár (0)