Sygic na kon­fe­ren­cii Con­nec­teD­ri­ver

Tomáš Kahn / 26. februára 2015 / Startupy

Sygic, ako jedna z top slo­ven­ských tech spo­loč­ností, si nemo­hol nechať ujsť toh­to­ročnú kon­fe­ren­ciu Con­nec­teD­ri­ver v Bru­seli.

Na kon­fe­ren­cií Con­nec­teD­ri­ver sa kaž­do­ročne stre­tá­vajú pro­fe­si­onály z auto­mo­bi­lo­vého prie­myslu, aby dis­ku­to­vali o novi­nák a ino­vá­ciách. Sygic si túto uda­losť samoz­rejme nemo­hol nechať ujisť. Na kon­fe­ren­cií sa v pane­lo­vej dis­ku­sií na tému “Bar­bary pred brá­nami: Čo je Next for CarP­lay, Android Auto a Mir­ror­Link?” pred­sta­vil aj CEO Sygicu Michal Štencl. Hlav­nou témou toho­to­roč­nej kon­fe­ren­cie bola integ­rá­cia jaz­dec­kých tech­no­ló­gií do auto­mo­bi­lov.

Video z pane­lo­vej dis­ku­sie:

zdroj: blog.sygic.com

Pridať komentár (0)