Sygic pred­sta­vu­je novú VR apli­ká­ciu, záme­rom je inšpi­ro­vať ces­to­va­te­ľov a umož­niť im spoz­ná­vať nové des­ti­ná­cie v 360° zobra­ze­ní

Nikola Brehová / 28. septembra 2016 / Tech a inovácie

Všet­ci pou­ží­va­te­lia zaria­de­nia Sam­sung Gear VR powe­red by Ocu­lus VR môžu teraz spoz­ná­vať naj­vzdia­le­nej­šie kúty sve­ta a lep­šie sa tak roz­hod­núť, kam sa vybe­rú na ďal­šiu dovo­len­ku.

Apli­ká­cia pre vir­tu­ál­nu rea­li­tu umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom pre­chá­dzať sa a po naj­zau­jí­ma­vej­ších mies­tach na celom sve­te, čím ces­to­va­te­ľom a vodi­čom pomá­ha pre­skú­mať poten­ciál­ne des­ti­ná­cie ešte pred tým, ako sa tam vybe­rú na dovo­len­ku. Apli­ká­cia obsa­hu­je vir­tu­ál­ne obráz­ky a videá z najob­ľú­be­nej­ších dovo­len­ko­vých des­ti­ná­cií, čím umož­ňu­je napr. pop­re­chá­dzať sa o pol­no­ci pod Eif­fe­lo­vou vežou v Parí­ži ale­bo sa túlať stre­do­ve­ký­mi cen­tra­mi miest v Bel­gic­ku a obdi­vo­vať pôso­bi­vú archi­tek­tú­ru spred mno­hých stá­ro­čí.

sygic

foto: careers.sygic.com

Všet­ky zábe­ry sní­ma Michal Gálik, pro­fe­si­onál­ny Sygic Tra­ve­ler, kto­rý sa stal súčas­ťou Sygic tímu, aby celý rok ces­to­val po sve­te, zachy­tá­val svo­je zážit­ky a zdie­ľal ich s ostat­ný­mi v 360° vir­tu­ál­nej rea­li­te. Spo­loč­nosť Sygic chce do jed­né­ho roka vybu­do­vať kniž­ni­cu tisí­cok rôz­nych vir­tu­ál­nych zábe­rov z najat­rak­tív­nej­ších des­ti­ná­cií na celom sve­te.

Spo­loč­nosť Sygic si vybu­do­va­la výbor­né reno­mé v oblas­ti zavá­dza­nia ino­va­tív­nych tech­no­ló­gií, ako je naprí­klad navi­gač­ná apli­ká­cia Sygic GPS, čo je úpl­ne prvá navi­gač­ná apli­ká­cia uve­de­ná pre iPho­ne už v roku 2009. V aprí­li 2016 spo­loč­nosť uvied­la ces­to­va­teľ­skú služ­bu Sygic Tra­vel. Vyda­ním novej VR apli­ká­cie nad­vä­zu­je spo­loč­nosť Sygic na svo­ju stra­té­giu zlep­šo­vať ces­to­va­teľ­ské zážit­ky ľuďom na celom sve­te.

Trh so služ­ba­mi vir­tu­ál­nej rea­li­ty zaží­va obrov­ský roz­mach a odbor­ní­ci pred­po­kla­da­jú, že pre­daj VR zaria­de­ní bude v rokoch 2014 až 2018 rásť až päť­krát rých­lej­šie než pre­daj zaria­de­ní iPho­ne. Do kon­ca roka 2016 sa pod­ľa Tra­vi­sa Jäke­la, ana­ly­ti­ka fir­my Piper Jaff­ray, sta­ne spo­loč­nosť Sam­sung líd­rom v oblas­ti pre­da­ja VR súp­rav s 5 mili­ón­mi pre­da­ných zaria­de­ní. Táto tech­no­ló­gia trans­for­mo­va­la celý rad odvet­ví a zme­ni­la spô­sob, akým spot­re­bi­te­lia pra­cu­jú s video­ob­sa­hom.

Pod­ľa odbor­ní­kov z agen­tú­ry Las Vegas Con­ven­ti­on and Visi­tors Aut­ho­ri­ty (LVC­VA) cito­va­ných por­tá­lom Mas­hab­le, dva­ja z troch ces­to­va­te­ľov z USA tvr­dia, že vir­tu­ál­na rea­li­ta by mala vplyv na ich roz­ho­do­va­nie.

stencl

foto:bbc.com

Uve­de­ním VR apli­ká­cie ponú­ka spo­loč­nosť Sygic túto tech­no­ló­giu bez­plat­ne a roz­ši­ru­je svo­ju ponu­ku pre mili­ó­ny ces­to­va­te­ľov na celom sve­te. Jed­ným z cie­ľov spo­loč­nos­ti Sygic je zlep­šo­vať ces­to­va­teľ­ské zážit­ky vo všet­kých fázach ces­ty od počia­toč­nej inšpi­rá­cie na dovo­len­ku, cez plá­no­va­nie až po prí­chod a pre­skú­ma­va­nie nových kra­jín.

Spo­loč­nosť Sygic vyvi­nu­la naj­pok­ro­či­lej­ší plá­no­vač ces­ty,“ hovo­rí CEO spo­loč­nos­ti Sygic Michal Štencl. „Pri­da­nie novej VR apli­ká­cie do našej súp­ra­vy ces­to­va­teľ­ských nástro­jov zna­me­ná, že doká­že­me ponúk­nuť ten naj­lep­ší ces­to­va­teľ­ský záži­tok na ces­tách, mimo ciest a teraz už aj vo vir­tu­ál­nej rea­li­te. Naším cie­ľom je inšpi­ro­vať vodi­čov a ces­to­va­te­ľov, aby pre­skú­ma­va­li svet s dôve­rou.“

zdroj: sygic.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž facebook/bbc

Pridať komentár (0)