Sygic pred­sta­vuje novú VR apli­ká­ciu, záme­rom je inšpi­ro­vať ces­to­va­te­ľov a umož­niť im spoz­ná­vať nové des­ti­ná­cie v 360° zobra­zení

Nikola Brehová / 28. septembra 2016 / Tech a inovácie

Všetci pou­ží­va­te­lia zaria­de­nia Sam­sung Gear VR powe­red by Ocu­lus VR môžu teraz spoz­ná­vať naj­vzdia­le­nej­šie kúty sveta a lep­šie sa tak roz­hod­núť, kam sa vyberú na ďal­šiu dovo­lenku.

Apli­ká­cia pre vir­tu­álnu rea­litu umož­ňuje pou­ží­va­te­ľom pre­chá­dzať sa a po naj­zau­jí­ma­vej­ších mies­tach na celom svete, čím ces­to­va­te­ľom a vodi­čom pomáha pre­skú­mať poten­ciálne des­ti­ná­cie ešte pred tým, ako sa tam vyberú na dovo­lenku. Apli­ká­cia obsa­huje vir­tu­álne obrázky a videá z najob­ľú­be­nej­ších dovo­len­ko­vých des­ti­ná­cií, čím umož­ňuje napr. pop­re­chá­dzať sa o pol­noci pod Eif­fe­lo­vou vežou v Paríži alebo sa túlať stre­do­ve­kými cen­trami miest v Bel­gicku a obdi­vo­vať pôso­bivú archi­tek­túru spred mno­hých stá­ročí.

sygic

foto: careers.sygic.com

Všetky zábery sníma Michal Gálik, pro­fe­si­onálny Sygic Tra­ve­ler, ktorý sa stal súčas­ťou Sygic tímu, aby celý rok ces­to­val po svete, zachy­tá­val svoje zážitky a zdie­ľal ich s ostat­nými v 360° vir­tu­ál­nej rea­lite. Spo­loč­nosť Sygic chce do jed­ného roka vybu­do­vať kniž­nicu tisí­cok rôz­nych vir­tu­ál­nych zábe­rov z najat­rak­tív­nej­ších des­ti­ná­cií na celom svete.

Spo­loč­nosť Sygic si vybu­do­vala výborné renomé v oblasti zavá­dza­nia ino­va­tív­nych tech­no­ló­gií, ako je naprí­klad navi­gačná apli­ká­cia Sygic GPS, čo je úplne prvá navi­gačná apli­ká­cia uve­dená pre iPhone už v roku 2009. V apríli 2016 spo­loč­nosť uviedla ces­to­va­teľ­skú službu Sygic Tra­vel. Vyda­ním novej VR apli­ká­cie nad­vä­zuje spo­loč­nosť Sygic na svoju stra­té­giu zlep­šo­vať ces­to­va­teľ­ské zážitky ľuďom na celom svete.

Trh so služ­bami vir­tu­ál­nej rea­lity zažíva obrov­ský roz­mach a odbor­níci pred­po­kla­dajú, že pre­daj VR zaria­dení bude v rokoch 2014 až 2018 rásť až päť­krát rých­lej­šie než pre­daj zaria­dení iPhone. Do konca roka 2016 sa podľa Tra­visa Jäkela, ana­ly­tika firmy Piper Jaff­ray, stane spo­loč­nosť Sam­sung líd­rom v oblasti pre­daja VR súp­rav s 5 mili­ónmi pre­da­ných zaria­dení. Táto tech­no­ló­gia trans­for­mo­vala celý rad odvetví a zme­nila spô­sob, akým spot­re­bi­te­lia pra­cujú s video­ob­sa­hom.

Podľa odbor­ní­kov z agen­túry Las Vegas Con­ven­tion and Visi­tors Aut­ho­rity (LVCVA) cito­va­ných por­tá­lom Mas­hable, dvaja z troch ces­to­va­te­ľov z USA tvr­dia, že vir­tu­álna rea­lita by mala vplyv na ich roz­ho­do­va­nie.

stencl

foto:bbc.com

Uve­de­ním VR apli­ká­cie ponúka spo­loč­nosť Sygic túto tech­no­ló­giu bez­platne a roz­ši­ruje svoju ponuku pre mili­óny ces­to­va­te­ľov na celom svete. Jed­ným z cie­ľov spo­loč­nosti Sygic je zlep­šo­vať ces­to­va­teľ­ské zážitky vo všet­kých fázach cesty od počia­toč­nej inšpi­rá­cie na dovo­lenku, cez plá­no­va­nie až po prí­chod a pre­skú­ma­va­nie nových kra­jín.

Spo­loč­nosť Sygic vyvi­nula naj­pok­ro­či­lejší plá­no­vač cesty,“ hovorí CEO spo­loč­nosti Sygic Michal Štencl. „Pri­da­nie novej VR apli­ká­cie do našej súp­ravy ces­to­va­teľ­ských nástro­jov zna­mená, že doká­žeme ponúk­nuť ten naj­lepší ces­to­va­teľ­ský záži­tok na ces­tách, mimo ciest a teraz už aj vo vir­tu­ál­nej rea­lite. Naším cie­ľom je inšpi­ro­vať vodi­čov a ces­to­va­te­ľov, aby pre­skú­ma­vali svet s dôve­rou.“

zdroj: sygic.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž facebook/bbc

Pridať komentár (0)