Sygic pred­sta­vuje tipy na pre­ži­tie piat­ko­vého rána v Bra­ti­slave

Nikola Brehová / 15. septembra 2016 / Zo Slovenska

Bra­ti­slava, 14. sep­tem­bra 2016 – Už tento pia­tok bude Bra­ti­slava hos­tiť pre­mi­é­rov vlád, čo situ­áciu v doprave značne skom­pli­kuje. Preto slo­ven­ská spo­loč­nosť Sygic pri­pra­vila pre oby­va­te­ľov Bra­ti­slavy a oko­lia tipy, aby sa piat­kové ráno nestalo pek­lom na bra­ti­slav­ských ces­tách. Svo­jim zamest­nan­com dal Sygic mož­nosť pra­co­vať z domu, aby mohli situ­áciu v doprave pra­vi­delne ana­ly­zo­vať a vná­šať mož­nosti obchá­dzok priamo do Sygic apli­ká­cie.

Ak vodiči vyra­zia z oblasti Hor­ského parku do cen­tra, napr. na Kol­lá­rovo námes­tie, Sygic odpo­rúča vyhnúť sa Krí­ži­ko­vej ulici. Hoci by sa mohlo zdať, že práve táto cesta by mohla vodi­tom ušet­riť čas, opak je prav­dou. Z časo­vého hľa­diska sa oplatí počkať na Praž­skej ulici v záp­che, ktorá sa bude hýbať aspoň prie­bežne. Následne je potrebné odbo­čiť na Šan­covú ulicu a pokra­čo­vať po Šte­fa­no­vi­čo­vej cez Námes­tie Slo­body.

horsky-park1horsky-park2

Naj­lep­šie na tom budú v pia­tok ráno ces­tu­júci z Kar­lo­vej Vsi, kde ich neča­kajú žiadne väč­šie obme­dze­nia.

karlovka-mesto

Petr­žal­ča­nia sa môžu pri­pra­viť na zapchaté cesty z dôvodu uzav­re­tia obchvatu, najmä na Dol­no­zem­skej a Eins­te­i­no­vej ulici. Sygic preto odpo­rúča netra­dičný variant, a to zvo­liť cestu cez Most Laf­ran­coni. Hoci dlh­šia cesta sa môže zdať nelo­gická, ušet­riť ňou môžu vodiči až nie­koľko desia­tok minút. Sygic odpo­rúča zvo­liť Brat­skú ulicu a pokra­čo­vať na výjazd D2 až ku ZOO, kde sa vodiči cez Mlyn­skú dolinu napoja na Náb­re­žie armád­neho gene­rála Ľ. Svo­bodu.

petrzalka_lafranconi_mesto1petrzalka_lafranconi_mesto2petrzalka_lafranconi_mesto3

Naj­hor­šie na tom budú v pia­tok ráno vodiči z oblasti Senca a Pezinku, kto­rým v danej situ­ácii pomôže iba veľmi skoré vstá­va­nie. K šálke ran­nej kávy nech si pri­ba­lia aj pohár trpez­li­vosti, hoci tí odváž­nejší môžu skú­siť cestu cez Viničné, Slo­ven­ský Grob a Čiernu Vodu s pokra­čo­va­ním cez Ryb­ničnú alebo Ren­dez.

pezinok_senec1pezinok_senec2pezinok_senec3

Vodiči z Podu­naj­ských Bis­ku­píc, Dunaj­skej Luž­nej či Vra­kune môžu skú­siť šťas­tie cez Slov­naft­skú, Gaga­ri­novu a Hrad­skú, no aj pri ceste z týchto kon­čín odpo­rúča Sygic vyzb­ro­jiť sa trpez­li­vos­ťou.

podunajke-b_luzna_vrakunapodunajke-b_luzna_vrakuna2podunajke-b_luzna_vrakuna3

Hoci dnes vieme pove­dať, akú trasu by sme volili z pohľadu efek­ti­vity, aj oby­čajná malá zrážka áut vie v situ­ácii, aká nás čaká v pia­tok, zablo­ko­vať cestu na nie­koľko hodín. Preto odpo­rú­čame ešte pred samot­nou ces­tou pozrieť si dopravnú situ­áciu,“ hovorí Marian Hol­ler, Head of Con­su­mer Navi Pro­duct Deve­lo­pe­ment Unit.

Sygic dal svo­jim zamest­nan­com mož­nosť pra­co­vať z domu, nakoľko pred­po­kladá vyťa­že­nosť apli­ká­cie počas tohto dňa. Ráta so sto­per­cent­ným výko­nom tímu, aby vodiči zvládli piat­kové cesty čo naj­lep­šie.

Do apli­ká­cie sme zaniesli všetky plá­no­vané uzá­vierky ciest, aby apli­ká­cia pre­po­čí­ta­vala cestu v reál­nom čase. Posil­nili sme tím zaobe­ra­júci sa doprav­nou situ­áciou, aby pou­ží­va­te­ľom našla naša navi­gá­ciu vždy tú naje­fek­tív­nej­šiu trasu z pohľadu časo­vej úspory,“ hovorí Miro­slav Maj­táz, Pro­duct Mana­ger v spo­loč­nosti Sygic. Pou­ží­va­te­ľom apli­ká­cie Sygic GPS Navi­ga­tion odpo­rúča spo­loč­nosť byť online, aby sa im dopravné infor­má­cie v apli­ká­cii aktu­ali­zo­vali v reál­nom čase, a tak im mohla nájsť najv­hod­nej­šiu trasu.

Apli­ká­cia Sygic GPS Navi­ga­tion je k dis­po­zí­cii na stia­hnu­tie zadarmo z obchodu s apli­ká­ciami Google Play alebo Apple App Store.

zdroj foto­gra­fií: sygic.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: twitter.com

Pridať komentár (0)