Sygic pred­sta­vu­je tipy na pre­ži­tie piat­ko­vé­ho rána v Bra­ti­sla­ve

Nikola Brehová / 15. septembra 2016 / Zo Slovenska

Bra­ti­sla­va, 14. sep­tem­bra 2016 – Už ten­to pia­tok bude Bra­ti­sla­va hos­tiť pre­mi­é­rov vlád, čo situ­áciu v dopra­ve znač­ne skom­pli­ku­je. Pre­to slo­ven­ská spo­loč­nosť Sygic pri­pra­vi­la pre oby­va­te­ľov Bra­ti­sla­vy a oko­lia tipy, aby sa piat­ko­vé ráno nesta­lo pek­lom na bra­ti­slav­ských ces­tách. Svo­jim zamest­nan­com dal Sygic mož­nosť pra­co­vať z domu, aby moh­li situ­áciu v dopra­ve pra­vi­del­ne ana­ly­zo­vať a vná­šať mož­nos­ti obchá­dzok pria­mo do Sygic apli­ká­cie.

Ak vodi­či vyra­zia z oblas­ti Hor­ské­ho par­ku do cen­tra, napr. na Kol­lá­ro­vo námes­tie, Sygic odpo­rú­ča vyhnúť sa Krí­ži­ko­vej uli­ci. Hoci by sa moh­lo zdať, že prá­ve táto ces­ta by moh­la vodi­tom ušet­riť čas, opak je prav­dou. Z časo­vé­ho hľa­dis­ka sa opla­tí počkať na Praž­skej uli­ci v záp­che, kto­rá sa bude hýbať aspoň prie­bež­ne. Násled­ne je potreb­né odbo­čiť na Šan­co­vú uli­cu a pokra­čo­vať po Šte­fa­no­vi­čo­vej cez Námes­tie Slo­bo­dy.

horsky-park1horsky-park2

Naj­lep­šie na tom budú v pia­tok ráno ces­tu­jú­ci z Kar­lo­vej Vsi, kde ich neča­ka­jú žiad­ne väč­šie obme­dze­nia.

karlovka-mesto

Petr­žal­ča­nia sa môžu pri­pra­viť na zapcha­té ces­ty z dôvo­du uzav­re­tia obchva­tu, naj­mä na Dol­no­zem­skej a Eins­te­i­no­vej uli­ci. Sygic pre­to odpo­rú­ča netra­dič­ný variant, a to zvo­liť ces­tu cez Most Laf­ran­co­ni. Hoci dlh­šia ces­ta sa môže zdať nelo­gic­ká, ušet­riť ňou môžu vodi­či až nie­koľ­ko desia­tok minút. Sygic odpo­rú­ča zvo­liť Brat­skú uli­cu a pokra­čo­vať na výjazd D2 až ku ZOO, kde sa vodi­či cez Mlyn­skú doli­nu napo­ja na Náb­re­žie armád­ne­ho gene­rá­la Ľ. Svo­bo­du.

petrzalka_lafranconi_mesto1petrzalka_lafranconi_mesto2petrzalka_lafranconi_mesto3

Naj­hor­šie na tom budú v pia­tok ráno vodi­či z oblas­ti Sen­ca a Pezin­ku, kto­rým v danej situ­ácii pomô­že iba veľ­mi sko­ré vstá­va­nie. K šál­ke ran­nej kávy nech si pri­ba­lia aj pohár trpez­li­vos­ti, hoci tí odváž­nej­ší môžu skú­siť ces­tu cez Vinič­né, Slo­ven­ský Grob a Čier­nu Vodu s pokra­čo­va­ním cez Ryb­nič­nú ale­bo Ren­dez.

pezinok_senec1pezinok_senec2pezinok_senec3

Vodi­či z Podu­naj­ských Bis­ku­píc, Dunaj­skej Luž­nej či Vra­ku­ne môžu skú­siť šťas­tie cez Slov­naft­skú, Gaga­ri­no­vu a Hrad­skú, no aj pri ces­te z tých­to kon­čín odpo­rú­ča Sygic vyzb­ro­jiť sa trpez­li­vos­ťou.

podunajke-b_luzna_vrakunapodunajke-b_luzna_vrakuna2podunajke-b_luzna_vrakuna3

Hoci dnes vie­me pove­dať, akú tra­su by sme voli­li z pohľa­du efek­ti­vi­ty, aj oby­čaj­ná malá zráž­ka áut vie v situ­ácii, aká nás čaká v pia­tok, zablo­ko­vať ces­tu na nie­koľ­ko hodín. Pre­to odpo­rú­ča­me ešte pred samot­nou ces­tou pozrieť si doprav­nú situ­áciu,“ hovo­rí Marian Hol­ler, Head of Con­su­mer Navi Pro­duct Deve­lo­pe­ment Unit.

Sygic dal svo­jim zamest­nan­com mož­nosť pra­co­vať z domu, nakoľ­ko pred­po­kla­dá vyťa­že­nosť apli­ká­cie počas toh­to dňa. Ráta so sto­per­cent­ným výko­nom tímu, aby vodi­či zvlád­li piat­ko­vé ces­ty čo naj­lep­šie.

Do apli­ká­cie sme zanies­li všet­ky plá­no­va­né uzá­vier­ky ciest, aby apli­ká­cia pre­po­čí­ta­va­la ces­tu v reál­nom čase. Posil­ni­li sme tím zaobe­ra­jú­ci sa doprav­nou situ­áci­ou, aby pou­ží­va­te­ľom našla naša navi­gá­ciu vždy tú naje­fek­tív­nej­šiu tra­su z pohľa­du časo­vej úspo­ry,“ hovo­rí Miro­slav Maj­táz, Pro­duct Mana­ger v spo­loč­nos­ti Sygic. Pou­ží­va­te­ľom apli­ká­cie Sygic GPS Navi­ga­ti­on odpo­rú­ča spo­loč­nosť byť onli­ne, aby sa im doprav­né infor­má­cie v apli­ká­cii aktu­ali­zo­va­li v reál­nom čase, a tak im moh­la nájsť najv­hod­nej­šiu tra­su.

Apli­ká­cia Sygic GPS Navi­ga­ti­on je k dis­po­zí­cii na stia­hnu­tie zadar­mo z obcho­du s apli­ká­cia­mi Goog­le Play ale­bo App­le App Sto­re.

zdroj foto­gra­fií: sygic.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: twitter.com

Pridať komentár (0)