Takto vyzerá tvoj mozog na dro­gách.

Sketcher: Michal Králik / 8. mája 2015 / Zaujímavosti

Toto je tvoj mozog na dro­gách“, je slávny slo­gan z 80-tych rokov od proti dro­go­vej D.E.A, ktorý sa stal náz­vom série pla­gá­tov, ktoré Meag­han Li vytvo­rila.

Tieto jej pla­gáty sa veľmi rýchlo stali hitom. Dlhý výskum a kon­cep­tu­ali­zá­cia pomohla zis­tiť, aké účinky ma každá droga. Zdroje pre jej pla­gáty boli články z Wiki­pé­dií, ume­lecké diela a iné dizajn pro­jekty. Využi­tím mini­ma­lis­tic­kého, švaj­čiar­skeho moder­nis­tic­kého prí­stupu bola umel­kyňa donú­tená vyjad­riť účinky jed­no­du­chými líniami a tvarmi. Nie­ktoré diela sú figu­ra­tívne, vizu­álne a iné zasa doslovné. Jed­no­du­cho stoja sku­točne za to!

023__880
537__8801133__8805a1__880259__880344__880437__880628__880730__880822__880921__8801022__8801132__880

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)