Tak­to vyze­rá tvoj mozog na dro­gách.

Sketcher: Michal Králik / 8. mája 2015 / Zaujímavosti

Toto je tvoj mozog na dro­gách“, je sláv­ny slo­gan z 80-tych rokov od pro­ti dro­go­vej D.E.A, kto­rý sa stal náz­vom série pla­gá­tov, kto­ré Meag­han Li vytvo­ri­la.

Tie­to jej pla­gá­ty sa veľ­mi rých­lo sta­li hitom. Dlhý výskum a kon­cep­tu­ali­zá­cia pomoh­la zis­tiť, aké účin­ky ma kaž­dá dro­ga. Zdro­je pre jej pla­gá­ty boli člán­ky z Wiki­pé­dií, ume­lec­ké die­la a iné dizajn pro­jek­ty. Využi­tím mini­ma­lis­tic­ké­ho, švaj­čiar­ske­ho moder­nis­tic­ké­ho prí­stu­pu bola umel­ky­ňa donú­te­ná vyjad­riť účin­ky jed­no­du­chý­mi línia­mi a tvar­mi. Nie­kto­ré die­la sú figu­ra­tív­ne, vizu­ál­ne a iné zasa doslov­né. Jed­no­du­cho sto­ja sku­toč­ne za to!

023__880
537__8801133__8805a1__880259__880344__880437__880628__880730__880822__880921__8801022__8801132__880

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)