Ťažká práca v auto­mo­bilke? Volk­swa­gen tes­tuje pre­vratnú (NE)STOLIČKU!

Rufus - autobazar.eu / 15. júla 2015 / Tools a produktivita

Pra­cu­ješ po sto­jačky? Práca po sto­jačky je spo­jená s veľ­kým zaťa­že­ním chrb­tice a celého pohy­bo­vého apa­rátu. Čo sa týka pra­cov­ného zaťa­že­nia, nič nezni­žuje pra­covnú výkon­nosť takou mie­rou, ako únava spô­so­bená prá­cou po sto­jačky. Dochá­dza k men­šej pozor­nosti a pra­cov­níci sú kvôli boles­tiam nôh, krku a chrb­tice vysta­vený väč­šiemu riziku úrazu z nepo­zor­nosti.

ŠPE­CIÁLNU STO­LIČKU TES­TUJE BRA­TI­SLAV­SKÝ VOLK­SWA­GEN

Ak pri práci dlho­dobo sto­jíš na nohách, mala by ťa zau­jať pre­vratná tech­no­ló­gia, ktorú práve tes­tujú v bra­ti­slav­skom Volk­swa­gene! Nene­chaj si újsť tento bláz­nivý vyná­lez! Ide o sto­ličku pre ľudí pra­cu­jú­cich po sto­jačky! 

AKO FUN­GUJE BEZ­STO­LIČ­KOVÁ STO­LIČKA?

Celá tech­no­ló­gia umož­ňuje zamest­nan­covi voľný pohyb, pri­čom pri mon­táž­nej linke zabez­pe­čuje opornú fun­kciu akejsi “nesto­ličky.” Čo je na tomto vyná­leze zau­jí­mavé? Je to samotné rie­še­nie. Nesto­lička umož­ňuje neča­kane pohodlné nose­nie. Sys­tém je jed­no­du­cho zave­sený okolo pása pou­ží­va­teľa s úchytmi na člen­koch a kole­nách. Vdaka tomu umož­nuje sede­nie vždy, keď to jeho pou­ží­va­teľ potre­buje. 

Bratislavský Volkswagen testuje bezstoličkovú stoličku

NASTA­VI­TEĽNÁ KON­ŠTRUK­CIA Z KAR­BÓNU

Kon­štruk­cia z pev­ného kar­bónu umož­ňuje zamest­nan­com pra­co­vať po sto­jačky s men­ším zaťa­že­ním. Okrem toho, že špe­ciálna kon­štruk­cia dokáže zni­žiť napä­tie v kole­nách a člen­koch, má aj pozi­tívny vplyv na drža­nie tela. Táto sto­lička je pris­pô­so­bená tak, aby napo­dob­ňo­vala sediacu polohu, pri­čom udr­žuje správne drža­nie tela. Dá sa pris­pô­so­bo­vať podľa výšky pou­ží­va­teľa a poža­do­va­nej pozí­cie. 

BUDÚC­NOSŤ EXOS­KE­LE­TO­NOV

Kon­cept bez­sto­lič­ko­vej sto­ličky pochá­dza zo švaj­čiar­skej start-up spo­loč­nosti. Čo sa týka doda­toč­ných úprav, vrámci dosia­hnu­tia čo naj­lep­ších ergo­no­mic­kých vlast­ností, čaká exos­ke­le­tony ešte pár úprav. Momen­tálne auto­mo­bilka tes­tuje novinku pri mon­táži vozi­diel a výrobe pre­vo­do­viek. Osvedčí sa táto tech­no­ló­gia v praxi? Aká budúc­nosť bez­sto­lič­kovú sto­ličku čaká?

Ide o akési sedenie bez sedeniaUľahčí exoskeleton prácu ľuďom pracujúcim po stojačky?Uľahčí exoskeleton prácu ľuďom pracujúcim po stojačky?Bezstoličková stolička zníži námahu ľudí pracujúcich po stojačky

zdroj: autobazar.eu

Pridať komentár (0)