Tech­Sum­mit & Gad­get Expo Bra­ti­sla­va 2017

Nikola Brehová / 21. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: TechSumit

Na dru­hom roč­ní­ku kon­fe­ren­cie vystú­pi 120 reč­ní­kov z 10 kra­jín sve­ta.

Medzi­ná­rod­ný sum­mit zame­ra­ný na ino­vá­cie a tech­no­lo­gic­ké zme­ny v eko­no­mi­ke sa bude konať 10. až 11. mája 2017 v hote­li Cro­wn Pla­za v Bra­ti­sla­ve.

Tech­Sum­mit & Gad­get Expo Bra­ti­sla­va 2017 pre­zen­tu­je, ako sa ino­vá­cie v rôz­nych oblas­tiach eko­no­mi­ky stá­va­jú význam­ným fak­to­rom pre hos­po­dár­sky rast kra­ji­ny. Náv­štev­ní­ci kon­fe­ren­cie majú mož­nosť spoz­nať špič­ko­vých slo­ven­ských ino­vá­to­rov a inšpi­ra­tív­ne sve­to­vé tren­dy. Dôle­ži­tým momen­tom podu­ja­tia je tiež spá­ja­nie zástup­cov súkrom­nej sfé­ry a pred­sta­vi­te­ľov verej­nej sprá­vy s lokál­ny­mi i zahra­nič­ný­mi líd­ra­mi a expert­mi aj s využi­tím B2B mat­ching. Pou­ja­tie sa koná v spo­lu­prá­ci s Minis­ter­stvom hos­po­dár­stva Slo­ven­skej repub­li­ky.

Sve­to­vý for­mát kon­fe­ren­cie

Účasť na dru­hom roč­ní­ku kon­fe­ren­cie, kto­rú orga­ni­zu­je spo­loč­nosť Futu­re Pro­of s.r.o., potvr­di­lo 120 reč­ní­kov z 10 kra­jín sve­ta. Orga­ni­zá­tor zvo­lil sve­to­vý for­mát podu­ja­tia, kto­rý umož­ňu­je aktív­ne zapá­jať všet­kých účast­ní­kov. „Kon­fe­ren­ciu sme poňa­li, ako obchod­nú a vývo­jo­vú plat­for­mu, kto­rá spá­ja účast­ní­kov, pred­ná­ša­jú­cich a par­tne­rov a umož­ňu­je vytvá­rať vzá­jom­né syner­gie,“ hovo­rí Davy Čaj­ko, zakla­da­teľ, orga­ni­zá­tor a odbor­ný garant podu­ja­tia.

Podu­ja­tie zastre­šu­je via­ce­ré sub­kon­fe­ren­cie, zame­ra­né na vybra­né oblas­ti, kto­rých ďal­ší roz­voj úzko súvi­sí s potre­bou pre­cho­du na digi­tál­nu eko­no­mi­ku. Naprí­klad špič­ko­ví odbor­ní­ci z Veľ­kej Bri­tá­nie pri­ne­sú počas Bio­med Heal­tec prie­rez dra­ma­tic­kých zmien v posky­to­va­ní zdra­vot­nej sta­rost­li­vos­ti. Výrob­né a logis­tic­ké spo­loč­nos­ti zís­ka­jú odpo­veď na otáz­ku, ako im Indus­try 4.0 pomô­že s efek­tív­nym nasta­ve­ním pro­ce­sov. Otáz­ke ako udr­žať krok s ino­vá­cia­mi, sa detail­ne budú veno­vať odbor­ní­ci v oblas­ti Inter­net of Things, nakoľ­ko prá­ve inter­net vecí, sociál­ne média a nosi­teľ­né zaria­de­nia sú prí­klad­mi nových tech­no­ló­gií, kto­ré dáva­jú trh výraz­ne do pohy­bu. S naras­ta­jú­cim počtom onli­ne úto­kov nabe­rá čoraz viac na význa­me aj prob­le­ma­ti­ka kyber­ne­tic­kej ochra­ny. V tom­to kon­tex­te Tech­Sum­mit zvo­lil za kľú­čo­vú tému even­tu aktu­ál­ne celo­sve­to­vú TOP tému v oblas­ti pod­ni­ka­nia, poli­ti­ky a vlá­dy – CYBER­SE­CU­RI­TY.

V rám­ci kon­fe­ren­cie V4 regi­onal Cyber Secu­ri­ty sa bude tiež dis­ku­to­vať na tému: ino­vá­cie ver­zus legis­la­tív­ne zme­ny v kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti. Zástup­cov mest­ských samospráv môžu na sum­mi­te oslo­viť kon­cep­cie Smart Cities, kto­ré pred­sta­vu­jú víziu miest a regi­ó­nov budúc­nos­ti. Okrem toho bude súčas­ťou dvoj­dňo­vé­ho podu­ja­tia Star­tup Sta­ge, kto­rá pod­ni­ka­te­ľom, a nie­len im, pri­ne­sie odpo­ve­de ma otáz­ku „Chcem rásť, chcem expan­do­vať –Čo ďalej?“, ale aj men­šie podu­ja­tia, ako sú okrúh­le sto­ly, či dis­kus­né pane­ly.

Bra­ti­sla­va cen­trom ino­vá­cií

Bra­ti­sla­va, ako mies­to pre kona­nie medzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cie Tech­Sum­mit & Gad­get Expo Bra­ti­sla­va 2017, nebo­la vybra­ná náho­dou. „Našou ambí­ci­ou je stať sa vedú­cim podu­ja­tím v oblas­ti pre­zen­tá­cie zapá­ja­nia ino­vá­cií do eko­no­mi­ky v regi­ó­ne kra­jín Vyšeh­rad­skej štvor­ky. Geo­gra­fic­ká polo­ha Bra­ti­sla­vy, miest­ny ino­vač­ný poten­ciál a ras­tú­ci trh spo­loč­nos­tí, kto­ré sa tej­to téme venu­jú, pod­po­ril naše roz­hod­nu­tie usku­toč­niť toto podu­ja­tie v hlav­nom mes­te Slo­ven­skej repub­li­ky,“ vysvet­ľu­je Davy Čaj­ko.

Kom­plet­ný prog­ram a regis­trá­ciu na Tech­Sum­mit & Gad­get Expo Bra­ti­sla­va 2017 náj­de­te na http://techsummit.sk/2017/

Video pozván­ka na Tech­Sum­mit & Gad­get Expo Bra­ti­sla­va 2017:

tla­čo­vá sprá­va

Pridať komentár (0)