Tele­kom vyhla­suje súťaž: Naj­lepší IoT vývo­jár získa inves­tí­ciu 30 000 €

Lukáš Gašparík sr. / 28. apríl 2015 / Tools a produktivita

Ak máte zau­jí­mavé rie­še­nie v oblasti Inter­net of Things, pri­hláste sa do súťaže Tele­komu a vyhrajte kam­paň v hod­note 30 000 € a ďal­šie hod­notné ceny.

Tele­kom ohlá­sil druhý roč­ník pro­jektu „Sieň slávy biz­nisu“, medzi­ná­rod­nej súťaže pre­bie­ha­jú­cej v Čes­kej repub­like, Rakúsku, Chor­vát­sku, Nemecku, Grécku, Mace­dón­sku, Rumun­sku a na Slo­ven­sku. Tento rok sa súťaž zame­riava na vývo­já­rov, ktorí chcú spro­pa­go­vať svoje Inter­net of Things rie­še­nia určené pre­dov­šet­kým pre firem­ných zákaz­ní­kov a sprí­stup­niť ich širo­kej verej­nosti.

Inter­net of Things, teda pre­po­je­nie jed­not­li­vých zaria­dení pro­stred­níc­tvom inter­netu, je aktu­ál­nym ras­tú­cim tren­dom, ktorý ľuďom pomáha zjed­no­du­šo­vať život a prácu. Typic­kým prí­kla­dom sú naprí­klad inte­li­gentné hodinky, autá a nechý­bajú ani domáce spot­re­biče ako práčka či osvet­le­nie. 

Záu­jem­co­via sa do súťaže môžu pri­hlá­siť od 20. apríla do 25. mája. Nasle­do­vať bude verejné hla­so­va­nie, do finále popu­tuje 15 apli­ká­cií s naj­väč­ším počtom hla­sov. Odborná porota napo­kon vybe­rie koneč­ného výhercu.

Čo na súťaž hovorí jej minu­lo­ročný víťaz? 

Výhra v súťaži Busi­ness Wall of Fame Slo­vak Tele­komu zna­me­nala pre Zelenú poštu prí­le­ži­tosť zvi­di­teľ­niť sa. Rov­nako nám pri­niesla nové obchodné prí­le­ži­tosti a ďal­šie šance posu­núť sa ďalej,“ uvie­dol Adrián Csuba, výkonný ria­di­teľ spo­loč­nosti Zelená pošta, ktorá posky­tuje ino­va­tívne rie­še­nie pri odo­sie­laní elek­tro­nic­kej a kla­sic­kej papie­ro­vej pošty.

Čo môžeš zís­kať?

1. Naj­lep­šie rie­še­nia budú mať mož­nosť spo­lu­pra­co­vať so spo­loč­nos­ťou Slo­vak Tele­kom a budú môcť vyhrať reklamnú kam­paň v hod­note 30 000 €.

2. Naj­lep­šie medzi­ná­rodné rie­še­nie IoT/M2M bude v ôsmich kra­ji­nách zapo­je­ných do súťaže uve­dené na trh ako par­tner sku­piny Deuts­che Tele­kom, s dosa­hom až k poten­ciál­nym 10,8 mil. firem­ných zákaz­ní­kov. Par­tner­stvo zahŕňa aj pro­pa­gá­ciu medzi­ná­rod­nom prie­my­sel­nom veľ­trhu v hod­note 10 000 €.

Účast­níci môžu zvý­šiť počet hla­sov a šancu na výhru tým, že akti­vi­zujú svoju komu­nitu. Aj hla­so­va­nie sa môže vypla­tiť — hla­su­júci z malých a stred­ných firiem, ktorí vyjad­ria pod­poru nie­kto­rému rie­še­niu, môžu vyhrať účasť v mar­ke­tin­go­vej kam­pani v hod­note 20 000 €.

Jed­not­livé návrhy možno pri­hlá­siť od 20. apríla do 25. mája, hla­so­vať bude možné od 11. mája do 22. júna 2015. Víťazi súťaže budú vyhlá­sení 7. júla.

Viac infor­má­cií o súťaži, mož­nos­tiach účasti, hla­so­vaní a pod­mien­kach náj­dete na www.sienslavybiznisu.sk

Pridať komentár (0)