Temná stránka pod­ni­ka­nia

Martin Faith / 17. jún 2015 / Tools a produktivita

Výhody zača­tia vlast­ného biz­nisu sú väč­ši­nou kaž­dému jasné. Mať firmu ktorá gene­ruje tučné zisky, stať sa obdi­vo­va­ným vzo­rom alebo byť sám sebe pánom. To láka mno­hých z nás. Prečo ale potom väč­šina z ašpi­ru­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov ostane iba pri ašpi­rá­ciách?

Pod­ni­ka­nie s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou nie je dob­rým nápa­dom, pokiaľ:

 • Kari­érny postup pre vás zna­mená 10% zvý­še­nie platu a lep­šie zne­júca pozí­cia
 • Usa­diť sa zna­mená vlast­niť dom, mať doma sexi ženu (alebo boha­tého muža) a dve chytré deti
 • Star­tupy sú dob­rou témou počas obeda alebo večer­ného drinku, v sku­toč­nosti ale nikto nerobí nič pre to, aby z nich bola rea­lita
 • Viete ako zaro­biť rýchle peniaze oba­la­mu­te­ním ludí, a mýs­lite si, že rov­naká tak­tika môže byť jed­no­du­cho pou­žitá aj pri star­tu­poch
 • Mys­líte si, že finančná hod­nota jed­ného mesiaca vášho života nie je viac ako váš mesačný plat

Pama­táte si, kedy ste napo­sledy ris­ko­vali? Naprí­klad keď ste si odišli z roboty na dvoj­týžd­novú dovo­lenku bez povo­le­nia od šéfa? Pod­ni­ka­nie je o kon­fron­tá­cií tvr­dej život­nej rea­lity a kaž­do­den­nom ris­ko­vaní.

 • Hla­dáte pro­fe­si­onálnu pomoc zakaž­dým, keď sa ocit­nete v novej pra­cov­nej situ­ácií a máte strach z víziev
 • Neskú­šate nové veci, pre­tože šta­tis­tická prav­de­po­dob­nosť neús­pehu je 90%
 • Sní­vate o tom, ako z vás bude nový Steve Jobs ale často ustu­pu­jete zo svojho názoru na vec (väč­ši­nou preto, lebo to šéf chce robiť inak)
 • A na záver – viete všetko a nemáte ochotu učiť sa od kole­gov alebo mlad­ších. Učíte sa iba od CEO, pre­tože to je váš ciel pri star­tupe.

Pod­ni­ka­nie je pre odvážne srd­cia

 • Musíte byť psy­chicky silný člo­vek
 • Peniaze pre svoj pro­jekt sa vám nepo­darí zís­kať cez noc
 • Váš spo­lu­za­kla­da­tel vás môže opus­tiť v polke cesty
 • Vaši poten­ciálni inves­tori vás môžu poslať k vode aj po tom, ako vám slú­bili finan­co­va­nie
 • Zvyk­nite si na balan­co­va­nie na pokraji kra­chu, budte pri­pra­vení na nepra­vi­delný prí­jem

Postranné prí­znaky pod­ni­ka­nia

 • Frus­trá­cia

Tento jav vás vie zasiah­nuť podobne ako mesačná fak­túra za tele­fón. Každý mesiac plá­nu­jeme niečo veľ­kého. Tieto plány ale veľmi často zly­há­vajú. Frus­trá­cií a skla­ma­niu sa nevyh­neme, môžeme sa ale naučiť, ako ich lep­šie zvlá­dať.

 • Neis­tota

Často uva­žu­jete nad tým, či roz­hod­nu­tie ktoré ste spra­vili to bolo správne. Nenáj­dete nikoho, kto by vám pomo­hol. Toto je odvrá­te­nou strán­kou bytia si sám sebe šéfom. Nemô­žete sa neus­tále spo­lie­hať na nie­koho rady, aj keď máte men­tora.

 • Pre­hod­no­co­va­nie vlast­nej hod­noty

Pochy­bu­jete o sebe. Po nie­koľ­kých zly­ha­niach začnete mať pociť, že za nič nesto­jíte. Vytrva­losť a trpez­li­vosť sú kľu­čové pre zvlád­nu­tie tohoto prob­lému.

 • Závis­losť na robote

Toto sa stáva tak­mer kaž­dému pod­ni­ka­te­ľovi. Závis­losť na hoci­čom má nega­tívny efekt na život ako taký. Nie je oje­di­nelé, že wor­ko­ho­lici začnú byť závislí na alko­hole alebo ciga­re­tách, pre­tože potre­bujú neus­tále zmier­ňo­vať stres.

 • Prob­lémy so spán­kom

Zlé návyky pri­chá­dzajú na scénu keď je treba sti­hnúť dead­line na dokon­če­nie pro­duktu. Všade je chaos, od zákaz­ní­kov cez zamest­nan­cov až po rodinu. Popri tom je tak­mer nemožné udr­žia­vať si zdravý ryt­mus spánku. Čo tu môže pomocť je vstá­vať každý deň o rov­na­kom čase, nezá­le­žiac od toho, kedy ste išli spať. Váš spán­kový ryt­mus sa postupne pris­pô­sobí.

 • Rodinné vzťahy trpia

Je ťažké vypnúť. Za kaž­dým, keď sa dáte do reči so svo­jou rodi­nou, dia­lóg (alebo skôr mono­lóg) sa zvr­tne na to, v akej fáze fun­dingu sa práve nachá­dzate, ako ťažko sa vám hla­dajú noví ľudia a aké prob­lémy sú so zákaz­níkmi. Naučte sa dať si pauzu!

 • Zlé stra­vo­va­cie návyky

Čas na kuli­nár­ske veľ­diela určite nebude. Ľudia preto neraz skĺznu ku nára­zo­vej junk-food diete. To už bude pre vás lep­šie stať sa fru­ita­riá­nom.

 • Neexis­tu­júci sociálny život

Toto vám až tak nedôjde, lebo ste zanep­ráz­dnení tvor­bou pro­duktu a nahá­ňa­ním zákaz­ní­kov. Vaši kama­ráti ale dobre vedia, koľko párty ste vyne­chali.

Cie­ľom nie je vás vystra­šiť, ono to ale tro­chu stra­ši­delné je, kedže sa to bežne deje. Ak sa stále cítite, že star­tup život je pre vás, prej­dite si ešte násle­du­júci check list:

 • Prečo odchá­zam zo zamest­na­nia? Pre­tože nená­vi­dím svoju prácu alebo šéfa, pre­tože chcem byť sám sebe pánom?
 • Doká­žem pra­co­vať na svo­jom sne počas práce na plný úvä­zok? Koľko času budem potre­bo­vať, aby som spus­til svoje MVP?
 • Aký je môj plán A a B? Čo ak oba zly­hajú? Mám aj plán C a D?
 • Koľko mesačne miniem? Aké sú moje súčastné a budúce náklady?
 • Koľko bude nutné na pod­poru mojej rodiny v budúc­nosti? Čo náklady vzde­la­nie detí a dovo­lenku, ktorú som im sľú­bil?
 • Ako dlho doká­žem pre­žiť bez výplaty? Plány totiž veľmi často zly­há­vajú.

Posledná, naj­dô­le­ži­tej­šia otázka na záver. Ak opus­tím svoju prácu a moja dlho­dobá inten­zívna snaha výjde nadarmo, ako sa budem cítiť? Ak vám pri tejto otázke pre­chá­dza mráz po chrbte, prav­de­po­dobne je dobrý nápad pre­hod­no­tiť svoje roz­hod­nu­tie.

Stále bez obáv? Tak hor sa do toho!

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)