Tesco si dalo ambiciózny cieľ. Žiadny odpad z jeho prevádzok už nemá skončiť na skládkach

Linda Cebrová / 5. februára 2019 / Eko

  • Spo­loč­nosť Tesco dnes ozná­mila svoj zá­vä­zok v ob­lasti zni­žo­va­nia ob­jemu plas­to­vých oba­lov v rámci svojho pod­ni­ka­nia
  • Cie­ľom je pred­sta­viť obaly vlast­nej značky v 100 % re­cyk­lo­va­teľ­ných al­ter­na­tí­vach do roku 2025
  • Spo­loč­nosť má am­bí­ciu stať sa líd­rom v udr­ža­teľ­nosti oba­lo­vých ma­te­riá­lov vy­tvo­re­ním tzv. uzat­vo­re­nej re­cyk­lač­nej slučky
zdroj: TESCO
  • Spo­loč­nosť Tesco dnes ozná­mila svoj zá­vä­zok v ob­lasti zni­žo­va­nia ob­jemu plas­to­vých oba­lov v rámci svojho pod­ni­ka­nia
  • Cie­ľom je pred­sta­viť obaly vlast­nej značky v 100 % re­cyk­lo­va­teľ­ných al­ter­na­tí­vach do roku 2025
  • Spo­loč­nosť má am­bí­ciu stať sa líd­rom v udr­ža­teľ­nosti oba­lo­vých ma­te­riá­lov vy­tvo­re­ním tzv. uzat­vo­re­nej re­cyk­lač­nej slučky

Tesco si uve­do­muje, že pri zni­žo­vaní množ­stva plas­tov je po­trebné za­me­rať sa na tri kľú­čové ob­lasti. V pr­vom rade, na od­strá­ne­nie ťažko re­cyk­lo­va­teľ­ných ma­te­riá­lov z oba­lov pro­duk­tov vlast­ných zna­čiek do konca roka 2020.

Ná­sledne na do­sia­hnu­tie 100 % vy­uží­va­nia re­cyk­lo­va­teľ­ných oba­lov v rámci pro­duk­tov vlast­ných zna­čiek, a to do roku 2025 a v ne­po­sled­nom rade chce spo­loč­nosť spo­lu­pra­co­vať so všet­kými par­tnermi, inými ma­lo­ob­chod­níkmi, do­dá­va­teľmi a spo­loč­nos­ťami z ob­lasti od­pa­do­vého a oba­lo­vého hos­po­dár­stva, aby tiež pris­peli k ma­xi­ma­li­zo­va­niu zhod­no­te­nia, re­cyk­lá­cie a opä­tov­nému po­u­ži­tiu plas­to­vých oba­lo­vých ma­te­riá­lov.

„Zod­po­vedný prí­stup k ži­vot­nému pro­stre­diu je spo­loč­nou úlo­hou ve­rej­ného a sú­krom­ného sek­tora. Ob­zvlášť je to vi­di­teľné pri prá­cach na za­ve­dení zá­lo­ho­va­nia ná­po­jo­vých oba­lov alebo pri ob­me­dzo­vaní spot­reby jed­no­ra­zo­vých plas­tov. Na mi­nis­ter­stve po­zi­tívne vní­mame trend, keď zod­po­vedné spo­loč­nosti ne­kladú krát­ko­dobé eko­no­mické zá­ujmy na úkor dl­ho­do­bej zod­po­ved­nosti k svojmu oko­liu,“ po­dot­kol pod­pred­seda vlády a mi­nis­ter ži­vot­ného pro­stre­dia SR László Só­ly­mos.

Uve­dené opat­re­nia Tesca v boji proti ta­kým oba­lo­vým ma­te­riá­lom, ktoré nie sú še­trné k ži­vot­nému pro­stre­diu, po­tvr­dil aj ge­ne­rálny ria­di­teľ Tesca pre strednú Európu Matt Si­mis­ter. Vo svo­jom prí­ho­vore zdô­raz­nil:

„V rámci boja proti po­tra­vi­no­vému od­padu sme v roku 2017/18 zní­žili množ­stvo po­tra­vi­no­vého od­padu o 30 %. Cel­kovo sme do­ká­zali da­ro­vať 10 639 ton po­tra­vín na­šim par­tne­rom, po­tra­vi­no­vým ban­kám a miest­nym cha­ri­ta­tív­nym or­ga­ni­zá­ciám. Te­raz ideme naše am­bí­cie roz­ší­riť aj o ob­lasť boja proti oba­lo­vému od­padu. S na­šimi do­dá­va­teľmi bu­deme úzko spo­lu­pra­co­vať na zmene di­zajnu oba­lov a od­strá­není všet­kých ťažko re­cyk­lo­va­teľ­ných ma­te­riá­lov.“

„Tento stav by sme chceli do­siah­nuť do roku 2020. Bude to zna­me­nať po­zi­tívny krok na ceste za 100 % re­cyk­lo­va­teľ­nými alebo zno­vu­pou­ži­teľ­nými obalmi na­šej vlast­nej značky, a to do roku 2025. Na­ším ko­neč­ným cie­ľom bude do­sia­hnu­tie nu­lo­vého od­padu, a tak žiadny od­pad z na­šich pre­vá­dzok ne­skončí na sk­lád­kach. Po­čí­tame so spo­lu­prá­cou s ďal­šími zain­te­re­so­va­nými or­ga­ni­zá­ciami, aby sme do­ká­zali re­cyk­lo­vať čo naj­viac plas­to­vého od­padu. Ide­ál­nym sta­vom by bolo pra­co­vať v sys­téme tzv. uzav­re­tej re­cyk­lač­nej slučky.“

 

Pridať komentár (0)