V Tescu už nemu­síš čakať v rade, postačí ti ske­ner a apli­ká­cia Scan&Shop

Linda Cebrová / 27. septembra 2016 / Zo Slovenska

Na Slo­ven­sko dora­zila tech­no­ló­gia, s kto­rou možno pre­sta­neš nená­vi­dieť naku­po­va­nie v hyper­mar­ke­toch.

Už žiadne rady pri poklad­niach, čaka­nie na to, kým pani pred tebou spo­číta všetky gas­tráče alebo, kým teta pre­da­vačka konečne naďabí na ten kód cere­ál­neho chle­bíku. Tesco sa zjavne nových tech­no­ló­gií nebojí a už aj na Slo­ven­sko prišla nová apli­ká­cia s náz­vom Scan&Shop, vďaka kto­rej bude výber tovaru, bale­nie do tašiek a pla­te­nie oveľa prí­jem­nej­ším zážit­kom ako dopo­siaľ. Táto novinka je už dostupná v hyper­mar­ke­toch v Trnave a v Nitre.
„Zákaz­níci môžu tovar naske­no­vať a zaba­liť priamo do svo­jej tašky v nákup­nom vozíku. Ušet­ria tak čas veno­vaný vykla­da­niu tovaru pri poklad­niach a opä­tovné bale­nie tovaru do tašiek. Okrem toho, týmto spô­so­bom môžu mať naku­pu­júci svoje výdavky pod kon­tro­lou,“ pove­dal Mar­tin Kuruc, ria­di­teľ pre retail Tesco na Slo­ven­sku.

s6
Ako to bude celé fun­go­vať? Na začiatku pre­dajne natra­fíš na sto­jan so ske­nermi s doty­ko­vou obra­zov­kou. Ak si skalný fanú­šik Club­card, jed­no­du­cho svoju kartu pred náku­pom naske­nu­ješ. Ak na kar­tičky neve­ríš alebo ju znova zabud­neš jed­no­du­cho na obra­zovke zadáš mož­nosť nákupu bez nej. Následne ske­ner určený pre teba zasvieti na zeleno, a to bude sig­nál, aby si sa pus­til do naku­po­va­nia.
Obklo­pený regálmi už môžeš začať bez­hlavo ske­no­vať všetky čia­rové kódy pro­duk­tov, ktoré ti padnú do oka. Po naske­no­vaní kódu, môžeš pro­dukt ihneď vlo­žiť do vlast­nej tašky v nákup­nom vozíku. Takýmto spô­so­bom budeš mať svoj nákup, ale aj výdavky stále pod kon­tro­lou.

s7
Určite ťa poteší fakt, že tovar už nebu­deš musieť znova vykla­dať na poklad­ničný pult a následne baliť do tašiek. So ske­ne­rom môžeš samoz­rejme naku­po­vať aj zele­ninu, ovo­cie a pečivo, čiže pro­dukty bez vlast­ného EAN kódu. Stačí jed­no­du­cho naske­no­vať špe­ciálny Scan&Shop kód z váhy alebo na cenov­kách a zadať množ­stvo. Za svoj nákup zapla­tíš v samo­obs­luž­ných poklad­niach, kde ti pora­dia noví Scan&Shop asis­tenti. Špe­ku­lan­tom sa možno už teraz vynára myš­lienka ako si do košíka dať desať rož­kov, no pri­znať sa len k pia­tim. Na konci nákupu pri platbe síce tovar nepod­lieha váže­niu, ale jas­tra­bie oči Scan&Shop asis­ten­tov majú právo uro­biť náhodné pre­hliadky náku­pov.

s3
Tak­tiež je tu Scan&Shop Mobile. Ide o apli­ká­ciu, ktorú si môžeš zadarmo stiah­nuť do tvojho smart­fónu, fun­guje na ope­rač­ných sys­té­moch iOS a Android. Appka tak nahradí ručný ske­ner na pre­dajni. Pred svo­jim náku­pom budeš však musieť naske­no­vať jeden QR kód pri vstupe do pre­dajne. Na konci nákupu ti potom appka v tele­fóne vyge­ne­ruje tvoj kód nákupu, ktorý už len naske­nu­ješ ruč­ným ske­ne­rom pri pokladni a zapla­tíš.

zdroj:tesco.com zdroj obrázkov:bloomberg.com

Pridať komentár (0)