Tesla model S zho­rel do tla počas dobí­ja­nia v Nór­sku

Erich Veselényi / 3. január 2016 / Tech a inovácie

Tesla model S je feno­mén, ktorý mieri rake­to­vým tem­pom hore. No rake­to­vým tem­pom vraj dokáže tento elek­tro­mo­bil aj zho­rieť. Podľa infor­má­cií z Nór­ska sa jeden takýto auto­mo­bil vznie­til a následne začal horieť počas dobí­ja­nia v Super­char­ger sta­nici.

Celé nabí­ja­nie pre­bie­halo úplne kla­sicky. Maji­teľ nasta­vil vozidlo do módu dobí­ja­nia a následne ho opus­til. Počas dobí­ja­nia však začal auto­mo­bil z dopo­siaľ nejas­ných prí­čin horieť. To, že maji­teľ vozidlo pred samot­ným dobí­ja­ním opus­til, mu prav­de­po­dobne zachrá­nilo život. Žiadna iná osoba sa pri vozidle nena­chá­dzala, takže našťas­tie nebol nikto pri tomto inci­dente zra­nený.

Hor­šie však dopadla samotná Tesla. Tú už hasiči zachrá­niť nedo­ká­zali a na hase­nie líti­ovej baté­rie boli nútení pou­žiť špe­ciálnu penu.

f90146ad-b09f-4d30-9186-804e98b5a90a

Tesla model S má v posled­ných rokoch via­cero avi­zo­va­ných vzbĺk­nutí, či už ako násle­dok auto­ne­hody, alebo práve počas dobí­ja­nia, takže bude zau­jí­mavé sle­do­vať, ako si spo­loč­nosť Tesla s týmto “pekel­ným” prob­lé­mom poradí.

K celému inci­dentu sa spo­loč­nosť Tesla vyjad­rila nasle­dovne:

Nikto nebol zra­nený. Inci­dent je v štá­diu vyšet­ro­va­nia a hneď, ako to bude možné, budeme infor­mo­vať o našom zis­tení a sta­no­visku.”

IMG_1168banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)