Tesla Motors: Elon pred­sta­vil bru­tálne vylep­še­nia!

Elon Musk / Martin Bohunický / 18. júla 2015 / Tools a produktivita

Na začia­tok vám chcem pove­dať niečo, čo možno zamest­náva vašu myseľ: “Kam zmi­zol Model X a Model 3? Mali by ste makať na nich.” Nebojte sa, tieto modely majú ďalej našu plnú pozor­nosť a poda­rilo sa nám uro­biť nie­koľko vylep­šení. X pôjde von za dva mesiace, Model 3 za nejaké dva roky.

70 kWh za 70-tisíc

Takže, poďme k tým dob­rým sprá­vam. 70 kWh ver­zia modelu S s jed­ným moto­rom bude stáť o 5 tisíc dolá­rov menej, ako tá istá s duál­nym moto­rom. Cena bude kon­zis­tentná s úrov­ňami 85 kWh ver­zií. Ďal­šia dôle­žitá správa je, že z via­ce­rých vylep­šení sme uro­bili štan­dard, čiže aj pokiaľ si kúpite základnú ver­ziu, stále dosta­nete skvelé auto.

V mno­hých kra­ji­nách je pod­po­ro­vaný pre­chod na čis­tej­šiu formu ener­gie, čo zna­mená, že naprí­klad v USA môže cena vozidla kles­núť na úro­veň 60-tisíc. Pri­po­čí­tajte si, koľko ušet­ríte na ben­zíne a vďaka mini­mál­nemu ser­visu ušet­ríte ďal­šie dve tisícky ročne, čo zna­mená, že pri prie­mer­nej dobe uží­va­nia auta, čo je 5 rokov, to vyjde na desať­ti­síc dolá­rov. Sku­toč­nosť, že pou­ží­va­ním elek­tric­kého auta viete ušet­riť takéto peniaze, je často pre­hlia­daná. Navyše, ušet­rené peniaze pocí­tite prak­ticky okam­žite.

90 kWh balík

Noví zákaz­níci majú teraz prí­le­ži­tosť za tri­ti­síc dolá­rov vylep­šiť svoju 85 kWh ver­ziu na 90 kWh, čo je nárast o 6%. To nám pomáha výrazne zvý­šiť dojazd vozidla na jedno nabi­tie – pri modeli 85D a rých­losti 100km/h to vyjde tak­mer na 500km. Exis­tu­júci zákaz­níci si tak­tiež môžu vylep­šiť svoj model, no osobne to nedo­po­ru­ču­jem, pokiaľ nie je baté­ria v aute už výraz­nej­šie pou­ží­vaná. Neoča­ká­vam, že by sme mohli zvý­šiť výdrž baté­rie o viac ako 5% za rok. Je lep­šie si ešte počkať, vyž­mý­kať svoju baté­riu a vyme­niť ju. Vtedy bude roz­diel pod­statne výraz­nejší.

Ludic­rous Mode

PoKým pra­cu­jeme na našom cieli vytvo­riť ener­giu, ktorá vydrží milión míľ, prišli sme s novým nápa­dom na pokro­čilú inte­li­gentnú pois­tku. Namiesto štan­dard­nej pois­tky, ktorá pra­cuje okolo urči­tej veľ­kosti prúdu a vyža­duje veľký roz­diel medzi bež­ným pre­vádz­ko­vým a maxi­mál­nym prú­dom, sme vyvi­nuli pois­tku s vlast­nou elek­tro­ni­kou a malými lítium-ion baté­riami. Pois­tka moni­to­ruje prúd na úrovni mili­se­kúnd a vie sa pris­pô­so­biť s veľ­kou isto­tou a pres­nos­ťou. Výsled­kom tohto rie­še­nia je, že môžeme bez­pečne zvý­šiť výstup z 1.300 na 1.500 ampé­rov.

Výsled­kom toho je 10% zlep­še­nie pri zrých­lení z 0 na 100km/h – 2,8 sekundy. Štvrť míle teraz prejde auto za 10,9 sekundy. Zrých­le­nie z 0 na 250km/h sa zlep­šilo ešte výrazne viac, o celých 20%! Táto mož­nosť bude stáť nových zákaz­ní­kov desať­ti­síc dolá­rov. Ako dôkaz, že si vážime súčas­ných maji­te­ľov modelu P85D, tento upg­rade im prvých 6 mesia­cov ponú­kame za polo­vičnú cenu.
Musím ešte podot­knúť, že zlep­še­nie baté­rie a upg­rade elek­tro­niky sú od seba prak­ticky nezá­vislé. Prvé je o ener­gií, ktorá sa pre­javí na dojazde, druhé je o výkone, ktorý sa pre­javí v akce­le­rá­cií. S rých­los­ťou by sme mohli ísť ešte ďalej.

Tú však máme rezer­vo­vanú pre našu novú gene­rá­ciu road­ste­rov!

zdroj: teslamotors.com/blog

Pridať komentár (0)