Tes­la na Slo­ven­sku?!

Michal Sorkovský / 24. marca 2016 / Zo Slovenska

Tes­la pod­ľa všet­ké­ho hľa­dá v Euró­pe vhod­nú kra­ji­nu pre vybu­do­va­nie obrov­ské­ho závo­du a Slo­ven­sko je pre ňu jed­nou z alter­na­tív. Minis­ter­stvo hos­po­dár­stva potvr­di­lo, že má s ame­ric­kou auto­mo­bil­kou už roz­be­hnu­té roko­va­nia.

unnamed

Jedi­nú tová­reň na výro­bu svo­jich elek­tro­mo­bi­lov má Tes­la posta­ve­nú v USA. Elon Musk ale už pred časom potvr­dil, že jed­ným z cie­ľov spo­loč­nos­ti je vybu­do­vať nové závo­dy aj v Číne a Euró­pe. Prvé infor­má­cie o tom, že by Tes­la mala záu­jem prá­ve o Slo­ven­sko, sa pri­tom do médií dosta­li už v roku 2014.

To, že naša kra­ji­na naozaj roku­je s Tes­lou potvr­dil aj odchá­dza­jú­ci minis­ter hos­po­dár­stva Vazil Hudák. Slo­ven­sko by pri­tom malo mať roz­be­hnu­té roko­va­nia hneď s via­ce­rý­mi auto­mo­bil­ka­mi, ale Tes­la sa z nich jed­no­znač­ne javí ako naj­zau­jí­ma­vej­šia. Minis­ter však o neja­kých bliž­ších detai­loch roko­va­ní nein­for­mo­val.

Tesla-Motors-Club-Board

foto: evobesession.com 

Čo by zna­me­nal prí­chod ame­ric­ké­ho gigan­ta pre eko­no­mi­ku našej kra­ji­ny? Pre­daj Tes­ly je pod­ľa aktu­ál­nych infor­má­cií na čís­le 50-tisíc auto­mo­bi­lov roč­ne, s tým, že nik nepo­chy­bu­je o tom, že toto čís­lo bude rásť. Svo­ju úlo­hu pri­tom nepo­chyb­ne zohrá fakt, že spo­loč­nosť začí­na na trhy dostá­vať aj svoj nový SUV elek­tro­mo­bil Model X.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: learnbonds.com

Pridať komentár (0)