Tesla na Slo­ven­sku?!

Michal Sorkovský / 24. marca 2016 / Zo Slovenska

Tesla podľa všet­kého hľadá v Európe vhodnú kra­jinu pre vybu­do­va­nie obrov­ského závodu a Slo­ven­sko je pre ňu jed­nou z alter­na­tív. Minis­ter­stvo hos­po­dár­stva potvr­dilo, že má s ame­ric­kou auto­mo­bil­kou už roz­be­hnuté roko­va­nia.

unnamed

Jedinú tová­reň na výrobu svo­jich elek­tro­mo­bi­lov má Tesla posta­venú v USA. Elon Musk ale už pred časom potvr­dil, že jed­ným z cie­ľov spo­loč­nosti je vybu­do­vať nové závody aj v Číne a Európe. Prvé infor­má­cie o tom, že by Tesla mala záu­jem práve o Slo­ven­sko, sa pri­tom do médií dostali už v roku 2014.

To, že naša kra­jina naozaj rokuje s Tes­lou potvr­dil aj odchá­dza­júci minis­ter hos­po­dár­stva Vazil Hudák. Slo­ven­sko by pri­tom malo mať roz­be­hnuté roko­va­nia hneď s via­ce­rými auto­mo­bil­kami, ale Tesla sa z nich jed­no­značne javí ako naj­zau­jí­ma­vej­šia. Minis­ter však o neja­kých bliž­ších detai­loch roko­vaní nein­for­mo­val.

Tesla-Motors-Club-Board

foto: evobesession.com 

Čo by zna­me­nal prí­chod ame­ric­kého giganta pre eko­no­miku našej kra­jiny? Pre­daj Tesly je podľa aktu­ál­nych infor­má­cií na čísle 50-tisíc auto­mo­bi­lov ročne, s tým, že nik nepo­chy­buje o tom, že toto číslo bude rásť. Svoju úlohu pri­tom nepo­chybne zohrá fakt, že spo­loč­nosť začína na trhy dostá­vať aj svoj nový SUV elek­tro­mo­bil Model X.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: learnbonds.com

Pridať komentár (0)