Tesla postaví v Európe giga­to­vá­reň. Je šanca, že bude na Slo­ven­sku?

interez.sk / 13. november 2016 / Tech a inovácie

Ame­rický výrobca obľú­be­ných elek­tro­mo­bi­lov Tesla, plá­nuje posta­viť svoju druhú giga­to­vá­reň. Po prvej továrni nachá­dza­jú­cej sa v Ame­rike, chce ďal­šiu posta­viť na sta­rom kon­ti­nente. A v hre údajne nie je len jedna tová­reň, ale plá­nuje sa ich posta­viť viac.

Elek­trické autá sú dnes v kurze. S čoraz väč­ším dôra­zom na eko­ló­giu a efek­ti­vitu dopravy sa do pop­re­dia dostá­vajú hyb­ridné autá, ktoré kom­bi­nujú kla­sický spa­ľo­vací motor s elek­tro­mo­to­rom. No do pop­re­dia sa čoraz viac dostá­vajú aj autá na čisto elek­trický pohon. Asi naj­väč­ším ino­vá­to­rom v oblasti elek­tro­mo­bi­lov je spo­loč­nosť Tesla na čele so šéfom Elo­nom Mus­kom. Ten teraz ohlá­sil, že Tesla chce v Európe posta­viť giga­to­vá­reň, v kto­rej by sa vyrá­bali elek­tro­autá, a tiež líti­ové baté­rie ako zdroj ener­gie.

O pres­nom umiest­není továrne ešte roz­hod­nuté nie je, takže v hre môže byť aj Slo­ven­sko, ktoré má v oblasti výroby auto­mo­bi­lov bohaté skú­se­nosti a máme tu vybu­do­vanú kva­litnú sieť sub­do­dá­va­te­ľov pre auto­mo­bi­lový prie­my­sel.

Elon Musk sa k téme umiest­ne­nia továrne vyjad­ril takto: “Roz­hod­nu­tie o loka­lite padne budúci rok. Je to niečo, čo budeme musieť pod­robne roza­na­ly­zo­vať s ohľa­dom na to, že budeme potre­bo­vať obrov­skú plo­chu, aby sme doká­zali vyrá­bať veľké množ­stvo áut a baté­rií. Niet ale pochýb o tom, že jed­nou giga­fac­tory to kon­čiť nebude. Plá­nu­jeme v budúc­nosti v Európe posta­viť ešte ďal­šiu jednu alebo dve mega­to­várne.”

wikimedia.org
wikimedia.org

Tesla plá­nuje zvý­šiť svoj podiel vyro­be­ných áut zo súčas­ného objemu 100-tisíc aut ročne na 600-tisíc aut ročne. Takéto veľké navý­še­nie sa roz­hodne neza­obíde bez nových tovární a uve­do­muje si to aj Musk. Navyše Tesla teraz roz­bieha výrobu naj­nov­šieho auta “Model 3”. Tomu auto­mo­bi­loví ana­ly­tici pred­po­ve­dajú veľký úspech, keďže cena auta by mala byť oveľa pria­teľ­nej­šia ako súčasné modely Tesla áut. Podľa Muska, Tesla bude neskôr schopná pro­du­ko­vať až jeden milión takýchto aut ročne.

Tieto odvážne plány sú ale zatiaľ skôr hud­bou budúc­nosti, aj keď nie tak vzdia­le­nej. V súčas­nosti nie je úplne dokon­čená ani prvá Tesla tová­reň s náz­vom Giga­fac­tory 1, ktorá sa nachá­dza v nevad­skej púšti. Keď sa tak ale stane, bude to naj­väč­šia stavba na svete. Navyše tová­reň je navr­hnutá tak, aby nepro­du­ko­vala emi­sie a fun­go­vala čisto na obno­vi­teľ­nej ener­gií.

tesla.com
tesla.com

Sme zve­daví, ako sa bude situ­ácia vyví­jať, aj keď ambí­cie Tesly sú veľmi veľké. Ak chcú spl­niť to, čo si pred­sav­zali a radi­kálne navý­šiť svoju pro­duk­ciu, nič iné ako sta­vať nové továrne im neos­táva. A to je veľká šanca aj pre Slo­ven­sko, kde ak by takáto inves­tí­cia prišla, zna­me­nalo by to vytvo­re­nie asi tisícky miest priamo pre spo­loč­nosť a ďal­ších nie­koľko tisíc miest, ktoré by boli vytvo­rené nepriamo. Či sú ale tieto úvahy sku­točne reálne sa ukáže až o nie­koľko mesia­cov, keď padne roz­hod­nu­tie o loka­lite, kde sa má tová­reň posta­viť.

interez

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: interez.sk

Pridať komentár (0)