Tesla spravila pri výrobe obrovský omyl. Elon Musk priznal chybné rozhodnutie

Vladimír Chott / 27. júla 2018 / Auto

zdroj: youtube.com / CBS This Morning
  • Au­to­ma­ti­zá­cia vý­roby zo­hráva pod­statnú úlohu v au­to­mo­bi­lo­vom prie­mysle.
  • Elon Musk však ozná­mil, že na­hra­de­nie ľudí au­to­ma­ti­zo­va­nými ro­botmi bol pri vý­robe jeho elek­tro­mo­bi­lov krok zlým sme­rom.
  • Via­cerí vý­rob­co­via sa roz­ho­dujú o zru­šení alebo li­mi­to­vaní ro­bo­tov pri vý­rob­ných lin­kách.

Prí­tom­nosť ro­bo­tov a au­to­ma­ti­zá­cie v au­to­mo­bi­lo­vom prie­mysle so se­bou pri­niesla ok­rem urých­le­nia ce­lého pro­cesu vý­roby aj snahu o zvy­šo­va­nie cel­ko­vej kva­lity vý­roby a pro­duk­ti­vity. Firmy zá­ro­veň oča­ká­vali aj zni­žo­va­nie cel­ko­vých vý­rob­ných ná­kla­dov. Av­šak vý­mena ľud­skej pra­cov­nej sily za au­to­ma­ti­zo­vané stroje so se­bou pri­náša ur­čité ne­ga­tíva.

A ako sa zdá, po­stupne sa veľké spo­loč­nosti vra­cajú k tra­dič­nej ruč­nej práci ľudí. S týmto fak­tom sú­hlasí aj CEO spo­loč­nosti Tesla, Elon Musk, ktorý sa ne­dávno pri­znal k tomu, že na­hra­diť de­siatky pra­cov­ní­kov au­to­ma­ti­zo­va­nými ro­botmi, bol pre Teslu krok späť.

Ten sa pro­stred­níc­tvom roz­ho­voru pre ame­rickú te­le­ví­ziu CBS vy­jad­ril o no­vin­kách na poli vý­roby elek­tro­mo­bi­lov Tesla. Za­me­ral sa hlavne na vplyv au­to­ma­ti­zá­cie na cel­kovú vý­robu a kva­litu svo­jich mo­de­lov. Podľa neho sú ľu­dia ča­sto­krát pod­ce­ňo­vaní a veľké spo­loč­nosti by si mali rad­šej ro­zmys­lieť, do akej miery roz­ší­ria au­to­ma­ti­zá­ciu vo svo­jich vý­rob­ných pro­ce­soch.

„Do­stali sme šia­lený ná­pad vy­tvo­riť zlo­žitú sieť do­prav­ní­ko­vých pá­sov v na­šej to­várni, no v ko­neč­nom dô­sledku to vô­bec ne­fun­go­valo a tak sme sa roz­hodli celý sys­tém zru­šiť.“ vy­jad­ril sa v roz­ho­vore Musk, na margo po­u­ží­va­nia ro­bo­tov v to­vár­niach Tesla.

Musk ďa­lej v roz­ho­vore uvie­dol, že nad­merné po­u­ží­va­nie ro­bo­tov bolo pre spo­loč­nosť Tesla jedno z hor­ších roz­hod­nutí. Tento krok zna­me­nal značné spo­ma­le­nie vý­roby naj­nov­šieho elek­tro­mo­bilu Mo­delu 3.

„Ne­meckí vý­rob­co­via aut, ktorí sú zás­tan­co­via au­to­ma­ti­zá­cie sa v po­sled­ných ro­koch vra­cajú k tra­dič­ným spô­so­bom vý­roby. Do­konca aj ja­pon­skí vý­rob­co­via sa sna­žia o po­stupné zni­žo­va­nie au­to­ma­ti­zá­cie vo vý­robe au­to­mo­bi­lov. Rýchla au­to­ma­ti­zá­cia zna­mená aj čas­tej­šie chyby vý­roby, čo sa v ko­neč­nom dô­sledku pre­taví aj do vyš­ších ná­kla­dov spo­loč­ností“ po­zna­me­nal War­bur­ton.

zdroj: blo­om­berg.com

Pridať komentár (0)