Tie najú­žas­nej­šie stav­by sve­ta, kto­ré ľud­stvo prá­ve budu­je

Michaela Líšková / 27. mája 2016 / Zaujímavosti

Nie­kto­ré sú futu­ris­tic­ké v tom pra­vom slo­va zmys­le, nie­kto­ré ti skrát­ka vyra­zia dych, iné ťa vez­mú až ku hviez­dam.

THE COB­RA TOWERS

7305-R3L8T8D-1000-11230990_791537957668128_226107184664029137_o

Budo­va, kto­rá pri­po­mí­na dva tan­cu­jú­ce hady, má údaj­ne stáť v Kuvaj­te. Stav­ba mala začať už začiat­kom roku 2008, ale odvte­dy sa veci nikam nepoh­li, pre­to­že finanč­ná krí­za sa nevy­hý­ba ani veľ­kým pro­jek­tom. Okrem iné­ho bola hlav­ným prob­lé­mom otáz­ka, ako posta­viť výťa­hy v budo­ve, kto­rá má špi­rá­lo­vú štruk­tú­ru. Zatiaľ teda nie je zná­me, či sa táto stav­ba nie­ke­dy dokon­čí (ale­bo vôbec začne), ak by k tomu ale doš­lo, urči­te to bude pohľad, kto­rý bude stáť za to.

KING­DOM TOWER

7605-R3L8T8D-1000-collage

Stav­ba, kto­rej začia­tok sa už usku­toč­nil a dokon­če­ná má byť v roku 2019. King­dom tower má byť ešte vyš­šia ako Burj Kha­li­fa, kto­rá je so svo­jou výš­kou 828 m zatiaľ naj­vyš­šou budo­vou sve­ta. Zrej­me iba do roku 2019, pre­to­že King­dom tower má byť prvá stav­ba na sve­te, kto­rej výš­ka pre­siah­ne 1 km. Nachá­dzať sa bude v Saud­skej Ará­bii a náj­de sa v nej viac než dosta­tok pries­to­ru na kan­ce­lá­rie, luxus­né apart­má­ny, obser­va­tó­rium, Four Sea­sons hotel a, čuduj sa sve­te, naj­vyš­šiu vyhliad­ko­vú plo­ši­nu na sve­te.

SHAN­GHAI TOWER

7805-R3L8T8D-1000-pc_wallpaper_2880x1800_00125

Kon­štruk­cia Shan­ghai Tower sa zača­la v roku 1993, dokon­či­la sa však iba v roku 2014 a ešte done­dáv­na na nej stá­le pre­bie­ha­li prá­ce, kto­ré sa posta­ra­li o posled­né, koneč­né úpra­vy toh­to gigan­ta. 128 poscho­dí (nie­ke­dy uvá­dza­ných 121 poscho­dí) a 632 m. Ak máš pocit, že to nie je nič moc, pozri si sláv­ne video dvoch rus­kých odváž­liv­cov, kto­rí sa do budo­vy ile­gál­ne dosta­li a vyliez­li až na samý vrch. Shan­ghai tower sto­jí spo­lu so Shan­ghai World Finan­cial Cen­tre (sve­to­vé finanč­né cen­trum, 492m) v tes­nej blíz­kos­ti a spo­lu vytvá­ra­jú zná­mu šan­ghaj­skú pano­rá­mu (kde nesmie chý­bať ani zná­ma Orien­tal Pearl TV Tower s výš­kou 468m).

DUBAI PEARL

7355-R3L8T8D-1000-1220131028191628pbk603_edit

Nej­de o žiad­nu budo­vu, kto­rá by si robi­la zálusk na titul naj­vyš­šej budo­vy sve­ta. Dubai Pearl má iný zámer. Šty­ri luxus­né pane­lá­ky spo­je­né ďal­šou luxus­nou stre­chou. Čo iné by sa tu moh­lo nachá­dzať ako rezi­den­cie obchod­ných zna­čiek, hote­ly, pre­dra­že­né reštau­rá­cie sve­to­vých mien, klu­by, spa, mul­ti­ki­no a podob­né zále­ži­tos­ti, kto­ré si tu ale bež­ný smr­teľ­ník dovo­liť nemô­že.

AGO­RA GAR­DEN TOWER

7205-R3L8T8D-1000-10

Ako už napo­ve­dá názov, Ago­ra je aký­si kom­pro­mis medzi moder­nou archi­tek­tú­rou a dôle­ži­tos­ťou prí­ro­dy. Na prí­ro­du sa tu dbá vo veľ­kom, pre­to­že kaž­dý bal­kón má mať údaj­ne vlast­nú záh­ra­du a celá budo­va bude brať ener­giu zo sln­ka a fil­tro­vať daž­ďo­vú vodu. Pro­jekt je naplá­no­va­ný na rok 2016, tak­že one­dl­ho snáď budeš môcť sle­do­vať naj­nov­šie aktu­ali­ty, prog­res prá­ce a všet­ky dôle­ži­té infor­má­cie pria­mo.

WORLD ONE TOWER

8405-R3L8T8D-1000-weirdachitect09

Bom­baj­ská pýcha má byť naj­vyš­šou plne obý­va­teľ­nou budo­vou. 117 poscho­dí a 300 luxus­ných apart­má­nov. A keď hovo­rí­me, že luxus­ných, mys­lí­me tým apart­má­ny, kto­rých dizajn má navr­hnúť Geor­gio Arma­ni. Na inter­ne­te sa už obja­vu­jú foto­gra­fie stav­by, ale zatiaľ nedo­sa­hu­je ani zau­jí­ma­vú výš­ku, nie to ešte dizajn. Tak­že na výsle­dok si ešte chví­ľu počká­me.

KING ABDUL­LAH PET­RO­LE­UM STU­DIES AND RESE­ARCH CEN­TER

7455-R3L8T8D-1000-1551_aramc_rend_0295

ROP­NÉ ŠTÚ­DIE A VÝSKUM­NÉ CEN­TRUM KRÁ­ĽA ABDU­LA, ako by znel slo­ven­ský názov, je síce naj­niž­šia budo­va na zozna­me, ale pod­ľa kon­cep­tu nevy­ze­rá o nič menej impo­zan­tne. So svo­jim šesť­u­hol­ní­ko­vým tva­rom a cel­ko­vým dizaj­nom pri­po­mí­na skôr stav­bu zo sci-fi romá­nu. Vyze­rá to tak, že budúc­nosť je bliž­šie, ako sme si mys­le­li. Saud­ská Ará­bia je zrej­me plná vizi­oná­rov a keď­že ropa je dôle­ži­tá, nie­kto sa roz­ho­dol, že si zaslú­ži takú­to dych­be­rú­cu budo­vu.

SUZ­HOU ZHONG­NAN CEN­TER

8355-R3L8T8D-1000-Suzhou-Zhongnan

Ďal­šia čín­ska budo­va, kto­rá sa chys­tá svo­jou výš­kou uro­biť die­ru do sve­ta. Plán je vybu­do­vať ten­to mra­ko­drap do výš­ky úcty­hod­ných 730m. Ak sa to poda­rí, bude naj­vyš­šou budo­vou v Číne a tre­ťou naj­vyš­šou budo­vou sve­ta. Výsle­dok zrej­me uvi­dí­me až v roku 2020, aj to iba v prí­pa­de, že pôj­de všet­ko pod­ľa plá­nu a budo­va sa stih­ne včas dokon­čiť. Vzhľa­dom na výš­ku je prav­de­po­dob­né, že ten­to 4,5-miliardový pro­jekt bude spre­vá­dzať aj nepria­zeň poča­sia. Na výsle­dok by sme sa asi všet­ci radi pozre­li už teraz.

LOT­TE WORLD TOWER

7755-R3L8T8D-1000-Lotte-Jamsil-Super-Tower-123-1

Ani Juž­ná Kórea nech­ce zaos­tá­vať za zvyš­kom sve­ta, a pre­to sa Seoul už one­dl­ho môže pochvá­liť budo­vou, kto­rá tro­chu pri­po­mí­na vežu z Pána Prs­te­ňov, kde sa nachá­dza­lo Sau­ro­no­vo oko. Kon­štruk­cia naj­vyš­šej kórej­skej budo­vy s výš­kou 556m by sa mala ukon­čiť už ten­to rok a výsled­ný efekt by mal vyze­rať asi tak­to. Po dokon­če­ní náj­deš v Lot­te World Tower obcho­dy, kan­ce­lá­rie, apart­má­ny, hote­ly a vyhliad­ko­vú plo­ši­nu.

DAWANG MOUN­TAIN RESORT

7505-R3L8T8D-1000-52262891e8e44e03f40000e1_dawang-mountain-resort-changsha-coop-himmelb-l-au_p_1302_r027555-R3L8T8D-1000-52262893e8e44e33d30000f1_dawang-mountain-resort-changsha-coop-himmelb-l-au_p_1302_r01

Hor­ský rezort, kto­rý pôvod­ne plá­no­va­li otvo­riť v roku 2016 v Číne, vyze­rá úpl­ne inak, ako aký­koľ­vek iný rezort, v kto­rom si dote­raz bol. Pod­ľa mno­hých je to sku­toč­ný kúsok ume­nia. Utvor si názor sám. Ak máš chuť zaly­žo­vať si v budo­ve, kto­rá vyze­rá ako z Pro­me­tea, vieš, kde ju náj­deš. Na Čínu sa dá vždy spo­ľa­hnúť, že pri­ne­sie nie­čo iné, prek­va­pu­jú­ce či pre­vrat­né. Nie všet­ko v Číne je fake. Kedy sa sem dosta­neš reál­ne, to ešte zná­me nie je, pre­to­že prá­ce sú ešte veľ­mi ďale­ko od dokon­če­nia. Ale keď k tomu koneč­ne dôj­de, v tom­to ľado­vom zábav­nom kom­ple­xe náj­deš indo­oro­vé lyžiar­ske stre­dis­ko, vod­ný park, záh­ra­dy, údaj­ne aj obrov­ský vodo­pád. Čas uká­že.

THE SONG­JIANG HOTEL

8305-R3L8T8D-1000-SongjiangQuarryHotel107705-R3L8T8D-1000-hotel_china06

Ďal­ší kus ume­nia, kto­rým sa mož­no bude môcť pochvá­liť Čína. Song­jiang má doslo­va sedieť medzi dvo­mi obrov­ský­mi ska­la­mi na pokoj­nom jaze­re. A po von­kaj­ších stra­nách má úchvat­ný pohľad dopĺňať vodo­pád. Ak sa ti nebu­de páčiť pohľad z vrch­ných poscho­dí, hotel si pri­pra­vu­je nie­čo špe­ciál­ne v podo­be pod­vod­ných vyhlia­dok. Dúfaj­me teda, že voda v jaze­re bude dosť čis­tá na to, aby si nie­čo uvi­del. Prá­ce sa mali pôvod­ne začať v roku 2008, reál­ne zača­li až 2012. Otvo­re­nie plá­no­va­li na nesko­rý rok 2014- začia­tok 2015. Ako to ale pri takých­to pro­jek­toch býva, stá­le sme sa otvo­re­nia nedoč­ka­li.

BONUS: SLO­VEN­SKÝ ROZ­HLAS

votpusk ru

foto: votpusk.ru

Ako by to bolo, keby sme sem neza­po­ji­li aj zná­mu budo­vu, kto­rú ani netre­ba pred­sta­vo­vať. Hoci to nie je budo­va, kto­rá sa prá­ve budu­je, ale­bo sa budo­vať chys­tá, je zná­mym „kle­no­tom“ Slo­ven­ska, na kto­rý nesmie­me zabud­núť. Na roz­diel od vyš­šie spo­mí­na­ných budov, kto­ré sú odra­zom futu­riz­mu , budo­va Slo­ven­ské­ho roz­hla­su dýcha his­tó­ri­ou. Dátum otvo­re­nia bol v roku 1983, tak­že budo­va už má čo-to za sebou, a hoci sa so svo­jou výš­kou 61m nemô­že veľ­mi pýšiť, táto oto­če­ná pyra­mí­da je kus archi­tek­tú­ry, kto­rý sa len tak nevi­dí.

zdroj a foto­gra­fie: brightside.com, zdroj titul­nej foot­gra­fie: dubaipearl.com

Pridať komentár (0)