Tie najú­žas­nej­šie stavby sveta, ktoré ľud­stvo práve buduje

Michaela Líšková / 27. mája 2016 / Zaujímavosti

Nie­ktoré sú futu­ris­tické v tom pra­vom slova zmysle, nie­ktoré ti skrátka vyra­zia dych, iné ťa vezmú až ku hviez­dam.

THE COBRA TOWERS

7305-R3L8T8D-1000-11230990_791537957668128_226107184664029137_o

Budova, ktorá pri­po­mína dva tan­cu­júce hady, má údajne stáť v Kuvajte. Stavba mala začať už začiat­kom roku 2008, ale odvtedy sa veci nikam nepohli, pre­tože finančná kríza sa nevy­hýba ani veľ­kým pro­jek­tom. Okrem iného bola hlav­ným prob­lé­mom otázka, ako posta­viť výťahy v budove, ktorá má špi­rá­lovú štruk­túru. Zatiaľ teda nie je známe, či sa táto stavba nie­kedy dokončí (alebo vôbec začne), ak by k tomu ale došlo, určite to bude pohľad, ktorý bude stáť za to.

KING­DOM TOWER

7605-R3L8T8D-1000-collage

Stavba, kto­rej začia­tok sa už usku­toč­nil a dokon­čená má byť v roku 2019. King­dom tower má byť ešte vyš­šia ako Burj Kha­lifa, ktorá je so svo­jou výš­kou 828 m zatiaľ naj­vyš­šou budo­vou sveta. Zrejme iba do roku 2019, pre­tože King­dom tower má byť prvá stavba na svete, kto­rej výška pre­siahne 1 km. Nachá­dzať sa bude v Saud­skej Ará­bii a nájde sa v nej viac než dosta­tok pries­toru na kan­ce­lá­rie, luxusné apart­mány, obser­va­tó­rium, Four Sea­sons hotel a, čuduj sa svete, naj­vyš­šiu vyhliad­kovú plo­šinu na svete.

SHAN­GHAI TOWER

7805-R3L8T8D-1000-pc_wallpaper_2880x1800_00125

Kon­štruk­cia Shan­ghai Tower sa začala v roku 1993, dokon­čila sa však iba v roku 2014 a ešte done­dávna na nej stále pre­bie­hali práce, ktoré sa posta­rali o posledné, konečné úpravy tohto giganta. 128 poschodí (nie­kedy uvá­dza­ných 121 poschodí) a 632 m. Ak máš pocit, že to nie je nič moc, pozri si slávne video dvoch rus­kých odváž­liv­cov, ktorí sa do budovy ile­gálne dostali a vyliezli až na samý vrch. Shan­ghai tower stojí spolu so Shan­ghai World Finan­cial Cen­tre (sve­tové finančné cen­trum, 492m) v tes­nej blíz­kosti a spolu vytvá­rajú známu šan­ghaj­skú pano­rámu (kde nesmie chý­bať ani známa Orien­tal Pearl TV Tower s výš­kou 468m).

DUBAI PEARL

7355-R3L8T8D-1000-1220131028191628pbk603_edit

Nejde o žiadnu budovu, ktorá by si robila zálusk na titul naj­vyš­šej budovy sveta. Dubai Pearl má iný zámer. Štyri luxusné pane­láky spo­jené ďal­šou luxus­nou stre­chou. Čo iné by sa tu mohlo nachá­dzať ako rezi­den­cie obchod­ných zna­čiek, hotely, pre­dra­žené reštau­rá­cie sve­to­vých mien, kluby, spa, mul­ti­kino a podobné zále­ži­tosti, ktoré si tu ale bežný smr­teľ­ník dovo­liť nemôže.

AGORA GAR­DEN TOWER

7205-R3L8T8D-1000-10

Ako už napo­vedá názov, Agora je akýsi kom­pro­mis medzi moder­nou archi­tek­tú­rou a dôle­ži­tos­ťou prí­rody. Na prí­rodu sa tu dbá vo veľ­kom, pre­tože každý bal­kón má mať údajne vlastnú záh­radu a celá budova bude brať ener­giu zo slnka a fil­tro­vať daž­ďovú vodu. Pro­jekt je naplá­no­vaný na rok 2016, takže one­dlho snáď budeš môcť sle­do­vať naj­nov­šie aktu­ality, prog­res práce a všetky dôle­žité infor­má­cie priamo.

WORLD ONE TOWER

8405-R3L8T8D-1000-weirdachitect09

Bom­baj­ská pýcha má byť naj­vyš­šou plne obý­va­teľ­nou budo­vou. 117 poschodí a 300 luxus­ných apart­má­nov. A keď hovo­ríme, že luxus­ných, mys­líme tým apart­mány, kto­rých dizajn má navr­hnúť Geor­gio Armani. Na inter­nete sa už obja­vujú foto­gra­fie stavby, ale zatiaľ nedo­sa­huje ani zau­jí­mavú výšku, nie to ešte dizajn. Takže na výsle­dok si ešte chvíľu počkáme.

KING ABDUL­LAH PET­RO­LEUM STU­DIES AND RESE­ARCH CEN­TER

7455-R3L8T8D-1000-1551_aramc_rend_0295

ROPNÉ ŠTÚ­DIE A VÝSKUMNÉ CEN­TRUM KRÁĽA ABDULA, ako by znel slo­ven­ský názov, je síce naj­niž­šia budova na zozname, ale podľa kon­ceptu nevy­zerá o nič menej impo­zan­tne. So svo­jim šesť­u­hol­ní­ko­vým tva­rom a cel­ko­vým dizaj­nom pri­po­mína skôr stavbu zo sci-fi románu. Vyzerá to tak, že budúc­nosť je bliž­šie, ako sme si mys­leli. Saud­ská Ará­bia je zrejme plná vizi­oná­rov a keďže ropa je dôle­žitá, nie­kto sa roz­ho­dol, že si zaslúži takúto dych­be­rúcu budovu.

SUZ­HOU ZHONG­NAN CEN­TER

8355-R3L8T8D-1000-Suzhou-Zhongnan

Ďal­šia čín­ska budova, ktorá sa chystá svo­jou výš­kou uro­biť dieru do sveta. Plán je vybu­do­vať tento mra­ko­drap do výšky úcty­hod­ných 730m. Ak sa to podarí, bude naj­vyš­šou budo­vou v Číne a tre­ťou naj­vyš­šou budo­vou sveta. Výsle­dok zrejme uvi­díme až v roku 2020, aj to iba v prí­pade, že pôjde všetko podľa plánu a budova sa stihne včas dokon­čiť. Vzhľa­dom na výšku je prav­de­po­dobné, že tento 4,5-miliardový pro­jekt bude spre­vá­dzať aj nepria­zeň poča­sia. Na výsle­dok by sme sa asi všetci radi pozreli už teraz.

LOTTE WORLD TOWER

7755-R3L8T8D-1000-Lotte-Jamsil-Super-Tower-123-1

Ani Južná Kórea nechce zaos­tá­vať za zvyš­kom sveta, a preto sa Seoul už one­dlho môže pochvá­liť budo­vou, ktorá tro­chu pri­po­mína vežu z Pána Prs­te­ňov, kde sa nachá­dzalo Sau­ro­novo oko. Kon­štruk­cia naj­vyš­šej kórej­skej budovy s výš­kou 556m by sa mala ukon­čiť už tento rok a výsledný efekt by mal vyze­rať asi takto. Po dokon­čení náj­deš v Lotte World Tower obchody, kan­ce­lá­rie, apart­mány, hotely a vyhliad­kovú plo­šinu.

DAWANG MOUN­TAIN RESORT

7505-R3L8T8D-1000-52262891e8e44e03f40000e1_dawang-mountain-resort-changsha-coop-himmelb-l-au_p_1302_r027555-R3L8T8D-1000-52262893e8e44e33d30000f1_dawang-mountain-resort-changsha-coop-himmelb-l-au_p_1302_r01

Hor­ský rezort, ktorý pôvodne plá­no­vali otvo­riť v roku 2016 v Číne, vyzerá úplne inak, ako aký­koľ­vek iný rezort, v kto­rom si dote­raz bol. Podľa mno­hých je to sku­točný kúsok ume­nia. Utvor si názor sám. Ak máš chuť zaly­žo­vať si v budove, ktorá vyzerá ako z Pro­me­tea, vieš, kde ju náj­deš. Na Čínu sa dá vždy spo­ľa­hnúť, že pri­ne­sie niečo iné, prek­va­pu­júce či pre­vratné. Nie všetko v Číne je fake. Kedy sa sem dosta­neš reálne, to ešte známe nie je, pre­tože práce sú ešte veľmi ďaleko od dokon­če­nia. Ale keď k tomu konečne dôjde, v tomto ľado­vom zábav­nom kom­plexe náj­deš indo­orové lyžiar­ske stre­disko, vodný park, záh­rady, údajne aj obrov­ský vodo­pád. Čas ukáže.

THE SONG­JIANG HOTEL

8305-R3L8T8D-1000-SongjiangQuarryHotel107705-R3L8T8D-1000-hotel_china06

Ďalší kus ume­nia, kto­rým sa možno bude môcť pochvá­liť Čína. Song­jiang má doslova sedieť medzi dvomi obrov­skými ska­lami na pokoj­nom jazere. A po von­kaj­ších stra­nách má úchvatný pohľad dopĺňať vodo­pád. Ak sa ti nebude páčiť pohľad z vrch­ných poschodí, hotel si pri­pra­vuje niečo špe­ciálne v podobe pod­vod­ných vyhlia­dok. Dúfajme teda, že voda v jazere bude dosť čistá na to, aby si niečo uvi­del. Práce sa mali pôvodne začať v roku 2008, reálne začali až 2012. Otvo­re­nie plá­no­vali na neskorý rok 2014- začia­tok 2015. Ako to ale pri takýchto pro­jek­toch býva, stále sme sa otvo­re­nia nedoč­kali.

BONUS: SLO­VEN­SKÝ ROZ­HLAS

votpusk ru

foto: votpusk.ru

Ako by to bolo, keby sme sem neza­po­jili aj známu budovu, ktorú ani netreba pred­sta­vo­vať. Hoci to nie je budova, ktorá sa práve buduje, alebo sa budo­vať chystá, je zná­mym „kle­no­tom“ Slo­ven­ska, na ktorý nesmieme zabud­núť. Na roz­diel od vyš­šie spo­mí­na­ných budov, ktoré sú odra­zom futu­rizmu , budova Slo­ven­ského roz­hlasu dýcha his­tó­riou. Dátum otvo­re­nia bol v roku 1983, takže budova už má čo-to za sebou, a hoci sa so svo­jou výš­kou 61m nemôže veľmi pýšiť, táto oto­čená pyra­mída je kus archi­tek­túry, ktorý sa len tak nevidí.

zdroj a foto­gra­fie: brightside.com, zdroj titul­nej foot­gra­fie: dubaipearl.com

Pridať komentár (0)