Tieto potraviny posunuli bezodpadový životný štýl na nový level

Viktória Husarčíková / 11. novembra 2018 / Eko

  • Eko­lo­gicky pri­ja­teľ­nej­šie na­ku­po­va­nie sa s kaž­dým ro­kom čo­raz viac roz­máha
  • Podľa ná­zoru mno­hých je od­po­ve­ďou na prí­liš veľké množ­stvo plas­tov zero-waste ži­votný štýl
  • Po no­vom ho pod­po­rili aj tieto po­tra­viny zo se­ver­ného Lon­dýna
zdroj: Twitter Thornton’s Budgens / Archív EurActiv
  • Eko­lo­gicky pri­ja­teľ­nej­šie na­ku­po­va­nie sa s kaž­dým ro­kom čo­raz viac roz­máha
  • Podľa ná­zoru mno­hých je od­po­ve­ďou na prí­liš veľké množ­stvo plas­tov zero-waste ži­votný štýl
  • Po no­vom ho pod­po­rili aj tieto po­tra­viny zo se­ver­ného Lon­dýna

O zero-waste dnes už po­čul há­dam každý. No­men omen, zero-waste, po­u­ka­zuje na ži­vot bez aké­ho­koľ­vek od­padu. Žiadne obaly či zby­točné od­padky. Podľa mno­hých ide o naj­lep­šie rie­še­nie ne­us­tále ras­tú­ceho prob­lému s od­pa­dom, ktorý mo­men­tálne musí naša pla­néta rie­šiť. Na dru­hej strane však nejde o nič ľahké – ob­chody, na ktoré sme zvyk­nutí, ne­po­nú­kajú po­tra­viny v roz­lo­ži­teľ­nom či kom­pos­to­va­tel­nom obale. Vy­sta­čiť si často mu­síme so zby­toč­ným plas­tom.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Twit­ter / Thorn­ton’s Bud­gens

Po­tra­viny v se­ver­nom Lon­dýne sa však roz­hodli spra­viť po­trebný krok vpred. Uve­do­mili si, že o rie­šení sa ne­us­tále ho­vorí, no nik ne­koná. Vo svo­jej pre­vádzke teda vy­tvo­rili takz­vanú „plas­tic-free zone“ alebo „zónu bez plastu“. Chceli tak svo­jim zá­kaz­ní­kom uľah­čiť cestu k uve­do­me­lej­šiemu ži­votu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Twit­ter / Thorn­ton’s Bud­gens

Ob­chod, o kto­rom ho­vo­ríme, sa volá Thorn­ton’s Bud­gens Store a na­chá­dza sa v parku Bel­size. Svo­jím ra­di­kál­nym kro­kom eli­mi­no­val až 1 800 zby­toč­ných oba­lov a na­hra­dil ich udr­ža­teľ­nej­šími či eko­lo­gic­kej­šími mož­nos­ťami. Trans­for­má­ciou pre­šli na­prí­klad od­de­le­nia s ovo­cím a ze­le­ni­nou alebo pe­kár­stvo. Ovo­cie te­raz ba­lia do ple­tiva z bu­ko­vého dreva, mlieko je v sk­le­ne­ných fľa­šiach, ty­pický fish & chips sú vo vos­ko­vom pa­pieri. Pre­mena ob­chodu trvala ne­ce­lých 10 týž­dňov a spo­lu­pra­co­vali pri nej so sku­pi­nou kam­paní A Plas­tic Pla­net.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Twit­ter / Thorn­ton’s Bud­gens

Ide síce o dô­le­žité ví­ťazs­tvo, av­šak ob­chod chce zájsť ešte ďa­lej. Jeho za­kla­da­teľ An­drew Thorn­ton vy­zval os­tatné po­tra­viny, aby na­sle­do­vali jeho prí­klad. „Na­ším cie­ľom je uká­zať väč­ším su­per­mar­ke­tom, že ob­cho­do­va­nie s po­tra­vi­nami bez plastu nie je vô­bec také ťažké, ako si pred­sta­vujú. Ak do­ká­žeme za 10 týž­dňov a s li­mi­to­va­nými pros­tried­kami pri­niesť viac ako ti­sícku pro­duk­tov bez plastu, pred­stavte si, čo by do­ká­zali veľké re­ťazce,“ vy­jad­ril sa podľa por­tálu Time Out.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Twit­ter / Thorn­ton’s Bud­gens

Thorn­ton’s Bud­gens do­ká­zal, že udr­ža­teľný ži­votný štýl je sku­točne už na do­sah ruky. Dú­fame, že sa čo­skoro in­špi­rujú aj väč­šie re­ťazce a po­moc na­šej pla­néte bude ešte o čosi do­stup­nej­šia.

Zdroj: www.ti­me­out.com

Pridať komentár (0)