Tieto vychy­távky z teba spra­via super­hr­dinu

Michal Sorkovský / 18. jún 2015 / Tools a produktivita

Super sila. Super sluch. Super ume­nie. Super vyjad­re­nie. Naša budúc­nosť je vo vylep­šení samot­ných ľud­ských schop­ností.

Spo­loč­nosť Argo­de­sign na čele s Mar­kom Rols­to­nom vybrala v rámci Wea­rab­les Week via­cero zau­jí­ma­vých kon­cep­tov vecí, ktoré môžu posky­to­vať až super schop­nosti. Čo všetko je vlastne už možné? Už máme mož­nosť lie­tať pries­to­rom (pro­stred­níc­tvom máp či video­kon­fe­ren­cií), cesto­vať v čase (vďaka fot­kám či sociál­nym sie­ťam) a zvy­šo­vať našu inte­li­gen­ciu (vďaka vša­dep­rí­tom­nému prí­stupu na inter­net). Pre Marka Rols­tona sú však tech­no­ló­gie z kate­gó­rie „wea­rab­les“ tým, čo ešte
vylepší tieto naše schop­nosti. 

1. Kine­se­owear

Zrejme každý z nás už počul o kine­zio tejpe. Kine­se­owear je jed­no­du­cho kine­zio tejp. Je to pri­chy­tený umelý sval, ktorý dokáže všetko, od pokle­pa­nia na vašom ľavom pleci za cie­ľom pri­po­me­núť vyko­na­nie úkonu, ktorý nadik­to­valo vaše GPS, až po pod­po­ro­va­nie vašich sva­lov naprí­klad počas nároč­ného plá­va­nia. „Mali sme jednu ver­ziu, ktorá ako opa­sok sťa­ho­vala bru­cho pred obe­dom tak, aby sa člo­vek doká­zal udr­žať na uzde a nez­je­dol viac ako mal,“ vysvet­ľuje Rols­ton. 

2. Ouiji­band

Pred­stavte si, že vez­mete ceruzku a hneď na prvý krát ňou doká­žete len tak nakres­liť doko­nalý kruh. Asi také niečo sľu­buje Ouiji­band, elek­tro­nické vyrov­ná­va­cie záva­žie pri­pev­nené na zápäs­tie, ktoré využíva gyro­skop a gim­bal na sní­ma­nie vašich pohy­bov, a keď je to treba vyrovná ich tro­chu. Poten­ciálne by sa niečo takéto hodilo naprí­klad chi­rur­gom pre pres­nej­šie rezy či teni­so­vým hrá­čom pre rých­lejší back­hand.3. Snap­chat Irl

Snap­chat Irl je náhr­del­ník, ktorý sníma IR svetlo emi­to­vané kame­rami počas ich auto­fo­cus sek­ven­cie. Rea­guje na neho tak, že uvoľ­ňuje osle­pu­júce proti svetlo, s cie­ľom ochrá­niť vašu ano­ny­mitu. Snap­chat Irl má tiež dis­krétne slú­chadlo, ktoré vám umož­ňuje viesť súkromný roz­ho­vor s nie­kým iným v miest­nosti. Rols­ton ale pri­znáva, že tento nápad ešte nie je cel­kom pre­mys­lený.

4. Lalala

Každý z nás už nie­kedy bol v takej situ­ácií, naprí­klad nie­kde v bare, keď sme jed­no­du­cho nedo­ká­zali počuť ani slovo z toho čo nám hovo­rila osoba sto­jaca hoc aj priamo pri nás. Lalala sú jed­no­du­cho slú­chadlá, ktoré anu­lujú šum naokolo o vás. No a s pohy­bovo sle­do­va­cími schop­nos­ťami vo vnútri (pro­stred­níc­tvom integ­ro­va­nej tech­no­ló­gie ako infra­čer­vené sle­do­va­nie), môžete jed­no­du­cho uká­zať na nie­koho, koho by ste v miest­nosti chceli počuť lep­šie a všetky ostatné zvuky budú stí­šené. Nejde ale len o zaria­de­nie, ktoré bude pomá­hať väč­šiemu pohod­liu. Pred­stavte si, že by ste takéto zaria­de­nie nosili neus­tále, malo by v sebe všetky vaše kon­takty a bolo by schopné spo­jiť vás s hoci­kým, hoci­kedy pro­stred­níc­tvom pohl­cu­jú­ceho 3D zvuku. Zau­jí­mavá pred­stava, no nie?

zdroj: fastcodesign.com

Pridať komentár (0)