Tipy, ako úspeš­ne vykľuč­ko­vať zo záľud­ných otá­zok na poho­vo­roch

Linda Cebrová / 11. apríla 2017 / Business

zdroj: vgajic / Getty Images

Chys­táš sa na poho­vor a chceš zažia­riť? Pri­pra­ve­ným šťas­tie pra­je, a pre­to sme ti pri­pra­vi­li pár uži­toč­ný rád, kto­ré ti môžu na najb­liž­šom poho­vo­re výraz­ne pomôcť. Ide o tipy z prvej ruky, a teda pria­mo od čle­nov per­so­nál­nej agen­tú­ry SYNER­GIE Slo­va­kia.

Pra­cov­ný poho­vor zrej­me pre niko­ho z nás nepred­sta­vu­je záži­tok, na kto­rý sa teší­me nie­koľ­ko týž­dňov vpred. Prá­ve naopak, čas­to nie je ľah­ké zostať úpl­ne bez tré­my s poci­tom, že všet­ko je v tvo­jich rukách.

Keď už máš vybra­ný ten naja­dek­vát­nej­ší odtieň koše­le, v hla­ve všet­ky zaru­če­né tipy, ako dostať vysní­va­ný job, pri­chá­dza na rad samot­né stret­nu­tie s tvo­jím budú­cim zamest­ná­va­te­ľom. Aj keď si si istý, že ťa nemô­že prek­va­piť futu­ro­lo­gic­ká otáz­ka, kde sa vidíš o 50 rokov ale­bo pome­no­va­nie tvo­jich sil­ných a sla­bých strá­nok, mal by si celú situ­áciu vní­mať aj z tej dru­hej stra­ny.

foto:pexels.com

Per­so­na­lis­ti môžu čas­to vidieť veci úpl­ne inak ako ty. Skry­tý zostá­va psy­cho­lo­gic­ký význam, kto­rý je cítiť z tvo­jich slov, tónu a never­bál­nych pre­ja­vov. Rec­ru­ite­ri majú túto oblasť zvlád­nu­tú, avšak do tej­to prob­le­ma­ti­ky môžeš nahliad­nuť aj ty. Psy­cho­ló­gia pred­sa nie je kvan­to­vá fyzi­ka.

V minu­los­ti obľú­be­né hypo­te­tic­ké otáz­ky a magic­ké sce­ná­re, kto­ré sa môžu stať len v Mat­ri­xe sú našťas­tie zabud­nu­té. Dnes letí pre­dov­šet­kým beha­vi­orál­ne inter­view. To zna­me­ná, že otáz­ky sa pýta­jú tak, aby ťa vied­li k popi­su kon­krét­nych situ­ácií z pra­cov­né­ho či, v prí­pa­de čerstvých absol­ven­tov, aka­de­mic­ké­ho živo­ta.

Ako teda odpo­ve­dať na záľud­né poho­vo­ro­vé otáz­ky tak, aby si o tebe mys­le­li, že si hviezd­ny kan­di­dát? Tu je pár rád, kto­ré by si mal mať na pamä­ti.

Ahoj, tak nám teda povedz tvo­je sla­bé a sil­né strán­ky.

Toto je zau­ží­va­né kli­šé, kto­ré rec­ru­ite­ri pou­ží­va­li, pou­ží­va­jú a budú pou­ží­vať. Pre­to sa na túto otáz­ku pri­prav, urob si doma gene­rál­ku a hlav­ne si dob­re naštu­duj požia­dav­ky spo­me­nu­té v inze­rá­te. Nespo­lie­haj sa, že zopa­ku­ješ to, čo máš v CV. Všet­ci budú od teba oča­ká­vať reál­ne prí­kla­dy z pra­xe, kaž­dá z tvo­jich vlast­nos­tí sa urči­te dá opí­sať pomo­cou reál­nej situ­ácie, kto­rú si zažil. Stá­le maj na mys­li self-mar­ke­ting, ume­nie sa pre­dať je totiž­to v mori uchá­dza­čov kľú­čo­vé.

foto:pexels.com

Tak­tiež si vyber vlast­nos­ti, kto­ré sú rele­vant­né k prá­ci, o kto­rú sa uchá­dzaš. Pred­sa len kre­a­tív­ny dizaj­nér sa fir­me zíde viac ako komu­ni­ka­tív­ny dizaj­nér.

Aké sú tvo­je pri­ori­ty pri hľa­da­ní prá­ce?

Táto otáz­ka je jas­ne cie­le­ná na pre­ve­re­nie tvo­jej moti­vá­cie, záuj­mu a seba­ref­le­xie. Ak zosta­neš bez názo­ru s prí­stu­pom poho­do­vé­ho fleg­ma­ti­ka, kto­rý je v zása­de otvo­re­ný všet­ké­mu, vykres­líš sa ako stra­te­ný člo­vek, kto­rý nevie, čo chce.

foto:pexels.com

Tvo­ja odpo­veď by mala byť výstiž­ná a kon­krét­na. Ak budú vidieť, že si nad takou­to otáz­kou uva­žo­val, vieš, čo ťa baví a moti­vu­je, máš vyhra­té. Ak svo­je tvr­de­nia pod­lo­žíš prí­klad­mi z pra­xe, o to lep­šie.

Aká je tvo­ja moti­vá­cia tu pra­co­vať?

Tak ako sa otáz­ky per­so­na­lis­tov čas­to opa­ku­jú, ani odpo­ve­de uchá­dza­čov nesr­šia prí­liš­nou kre­a­ti­vi­tou. Zopa­ko­vať nauče­né frá­zy z inter­ne­tu ti na ces­te za tvo­jou kari­é­rou nepo­mô­žu. V takých­to prí­pa­doch zabo­du­ješ úprim­nos­ťou a bez­pro­stred­nos­ťou. Odpo­ve­daj však prav­di­vo, nie zau­ží­va­ný­mi frá­za­mi, s kto­rý­mi niko­ho neo­kla­meš a v koneč­nom dôsled­ku pôj­deš len pro­ti sebe.

foto:pexels.com

Plat nie je tabu

Plat je téma, pred kto­rou by si mal mať rešpekt, nie však strach.Stačí neza­ned­bať príp­ra­vu a všet­ko môže dopad­núť pod­ľa tvo­jich pred­stáv. Napíš si dlhý zoznam tvo­jich úspe­chov a sil­né argu­men­ty pod­po­ru­jú­ce tvo­ju nena­hra­di­teľ­nosť. Tvoj­ho budú­ce­ho šéfa budú zau­jí­mať len fak­ty a pri­da­ná hod­no­ta, kto­rú vieš do fir­my pri­niesť. To, že máš na krku hypo­té­ku a 5 detí niko­ho nepre­sved­čí, aby ti dal plat, o kto­rý žia­daš.

foto:pexels.com

Čo je tvo­jím cie­ľom (súkrom­ným ale­bo pro­fe­si­onál­nym) na najb­liž­ších 12 – 18 mesia­cov?

Aj keď už zväč­ša nepa­da­jú typic­ké otáz­ky týka­jú­ce sa tvo­jej budúc­nos­ti v hori­zon­te nie­koľ­kých rokov dopre­du. Tvo­ja vízia je pre zamest­ná­va­te­ľa stá­le horú­cou témou. Pred­tým ako verej­ne ozná­miš svoj dlho­do­bý cieľ, dob­re si pre­mys­li kaž­dý detail s ním spo­je­ný. Máš jas­no, ako plá­nu­ješ svoj cieľ dosiah­nuť? Čo si pre jeho dosia­hnu­tie dote­raz uro­bil?

Pokoj­ne si spíš pár uce­le­ných bodov, vďa­ka kto­rým budeš vystu­po­vať ako kan­di­dát s reál­nou pred­sta­vou, dob­rým odha­dom vlast­ných schop­nos­tí, kto­rý je navy­še aj cie­ľa­ve­do­mý.

foto:pexels.com

Ako rea­gu­ješ pod stre­som?

Táto otáz­ka sa zdá byt cel­kom opod­stat­ne­ná, nie je nič neob­vyk­lé, že zamest­ná­va­teľ by rád vedel, či sa mu pri prvom nároč­nom dead­li­ne náho­dou nezrú­tiš. Nezos­taň však prek­va­pe­ný, ak taká­to kli­šé otáz­ka vôbec nepad­ne. Šéf si tvoj stres môže totiž otes­to­vať na vlast­né oči.

Navo­diť ti ho môže neprí­jem­nou otáz­kou a bude pozo­ro­vať, ako rea­gu­ješ. Takis­to môže pou­žiť neprí­jem­ný, nad­ra­de­ný komu­ni­kač­ný tón, baga­te­li­zo­vať a spo­chyb­ňo­vať tvo­je úspe­chy ale­bo ti zadá nere­a­lis­tic­kú úlo­hu v smieš­nom časo­vom limi­te. Zacho­vaj­te pre­to pokoj a svo­ju reak­ciu si naj­skôr pre­mys­li a mys­li na to, že aj on je v koneč­nom dôsled­ku na tvo­jej stra­ne.

foto:pexels.com

Verí­me, že tie­to tipy pria­mo z pra­xe ti na tvo­jej ces­te k novej prá­ci aspoň tro­chu dopo­mô­žu. Pre­dov­šet­kým však neza­ned­baj príp­ra­vu, vďa­ka kto­rej ti pria­mo v “teré­ne” pôj­de všet­ko o nie­čo ľah­šie. Dôle­ži­té je vedieť, čo chceš ale aj, čo vieš dru­hej stra­ne ponúk­nuť. Nesnaž sa pre­zen­to­vať ako vše­ved, ukáž svoj poten­ciál a ocho­tu učiť sa nové veci a máš vyhra­té.

Pridať komentár (0)