Tita­nic opäť vyplá­va. Za lís­t­ky sú ľudia ochot­ní dať mili­ón

Barbora Prochovníková / 13. februára 2016 / Zaujímavosti

Aus­trál­ska spo­loč­nosť plá­nu­je posta­viť nový Tita­nic. Tita­nic II by mal byť čo naj­ver­nej­ši­ou repli­kou pôvod­né­ho par­ní­ka z roku 1912. Vyplá­vať na oce­án by mal v roku 2018.

Vizu­ál­ne sa bude loď podo­bať na sláv­ny par­ník, kto­rý nara­zil na ľado­vec a tra­gic­ky sa poto­pil počas svo­jej prvej plav­by. James McDo­nald, glo­bál­ny mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Blue Star Line, potvr­dil, že výnim­kou budú moder­né eva­ku­ač­né postu­py, sate­lit­né ovlá­da­cie prv­ky, digi­tál­na navi­gá­cia a rada­ro­vé sys­té­my.

Tita­nic II bude 275 met­rov dlhý, 52 met­rov vyso­ký a bude vážiť 40 tisíc ton. Prvá jaz­da je naplá­no­va­ná z čín­ske­ho Ťiang-su do Duba­ja. Ceny lís­tkov ešte nie sú zná­me, už teraz je však o ne veľ­ký záu­jem. Nie­kto­rí za lís­tok ponú­ka­jú dokon­ca mili­ón dolá­rov.

Na kon­ci člán­ku nepre­hliad­ni­te 3D ani­má­ciu Tita­ni­cu II.

Pozri­te sa, ako bude vyze­rať novo­do­bý Tita­nic

310DA4A800000578-3440405-image-a-18_1455119977696

img: dailymail.co.uk

Veľ­ko­le­pé scho­dis­ko zostá­va jed­ným z naj­zná­mej­ších zna­kov pôvod­nej lodi.

310DB02200000578-3440405-Titanic_II_will_recreate_the_original_s_grand_staircase-m-2_1455119177954

img: dailymail.co.uk

Scho­dis­ko na lodi bolo vyhra­de­né len pre ces­tu­jú­cich prvej trie­dy.

310DB01E00000578-3440405-image-a-3_1455119198599

img: dailymail.co.uk

310DB03600000578-3440405-Caf_Parisien_is_being_recreated_on_the_new_ship-m-8_1455119587071

img: dailymail.co.uk

310DB03200000578-3440405-image-a-7_1455119580363

img: dailymail.co.uk

310DB04600000578-3440405-Plans_for_the_first_class_dining_saloon_call_for_it_to_be_design-m-10_1455119806741

img: dailymail.co.uk

310DB04200000578-3440405-image-a-11_1455119824304

img: dailymail.co.uk

310DA49700000578-3440405-image-a-20_1455119983611

img: dailymail.co.uk

310DA49300000578-3440405-image-a-22_1455119991765

img: dailymail.co.uk

310DA48B00000578-3440405-image-a-101_1455107980120

img: dailymail.co.uk

Faj­čia­reň v prvej trie­de bol súkrom­ný pries­tor pre mužov. Mal sa podo­bať nefor­mál­nym džen­tl­men­ským klu­bom v Lon­dý­ne.

310DA4C400000578-3440405-image-a-13_1455119965680

img: dailymail.co.uk

310DA4B400000578-3440405-image-a-104_1455108016832

img: dailymail.co.uk

310DA4D800000578-3440405-image-a-106_1455108074058

img: dailymail.co.uk

310DA4AC00000578-3440405-image-a-102_1455108006683

img: dailymail.co.uk

Bazén napl­ne­ný sla­nou vodou.

310DA4B800000578-3440405-image-a-15_1455119970894

img: dailymail.co.uk

310DA49B00000578-3440405-image-a-124_1455108365014

img: dailymail.co.uk

Pôvod­ný Tita­nic bol naj­väč­šou loďou na sve­te, vyplá­val v roku 1912 na svo­ju prvú a záro­veň posled­nú plav­bu zo Sout­hamp­to­nu do New Yor­ku.

310DE09F00000578-3440405-image-a-120_1455108349771

img: dailymail.co.uk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mashable.com

Pridať komentár (0)