Tita­nic opäť vypláva. Za lís­tky sú ľudia ochotní dať milión

Barbora Prochovníková / 13. februára 2016 / Zaujímavosti

Aus­trál­ska spo­loč­nosť plá­nuje posta­viť nový Tita­nic. Tita­nic II by mal byť čo naj­ver­nej­šiou repli­kou pôvod­ného par­níka z roku 1912. Vyplá­vať na oceán by mal v roku 2018.

Vizu­álne sa bude loď podo­bať na slávny par­ník, ktorý nara­zil na ľado­vec a tra­gicky sa poto­pil počas svo­jej prvej plavby. James McDo­nald, glo­bálny mar­ke­tin­gový ria­di­teľ spo­loč­nosti Blue Star Line, potvr­dil, že výnim­kou budú moderné eva­ku­ačné postupy, sate­litné ovlá­da­cie prvky, digi­tálna navi­gá­cia a rada­rové sys­témy.

Tita­nic II bude 275 met­rov dlhý, 52 met­rov vysoký a bude vážiť 40 tisíc ton. Prvá jazda je naplá­no­vaná z čín­skeho Ťiang-su do Dubaja. Ceny lís­tkov ešte nie sú známe, už teraz je však o ne veľký záu­jem. Nie­ktorí za lís­tok ponú­kajú dokonca milión dolá­rov.

Na konci článku nepre­hliad­nite 3D ani­má­ciu Tita­nicu II.

Pozrite sa, ako bude vyze­rať novo­dobý Tita­nic

310DA4A800000578-3440405-image-a-18_1455119977696

img: dailymail.co.uk

Veľ­ko­lepé scho­disko zostáva jed­ným z naj­zná­mej­ších zna­kov pôvod­nej lodi.

310DB02200000578-3440405-Titanic_II_will_recreate_the_original_s_grand_staircase-m-2_1455119177954

img: dailymail.co.uk

Scho­disko na lodi bolo vyhra­dené len pre ces­tu­jú­cich prvej triedy.

310DB01E00000578-3440405-image-a-3_1455119198599

img: dailymail.co.uk

310DB03600000578-3440405-Caf_Parisien_is_being_recreated_on_the_new_ship-m-8_1455119587071

img: dailymail.co.uk

310DB03200000578-3440405-image-a-7_1455119580363

img: dailymail.co.uk

310DB04600000578-3440405-Plans_for_the_first_class_dining_saloon_call_for_it_to_be_design-m-10_1455119806741

img: dailymail.co.uk

310DB04200000578-3440405-image-a-11_1455119824304

img: dailymail.co.uk

310DA49700000578-3440405-image-a-20_1455119983611

img: dailymail.co.uk

310DA49300000578-3440405-image-a-22_1455119991765

img: dailymail.co.uk

310DA48B00000578-3440405-image-a-101_1455107980120

img: dailymail.co.uk

Faj­čia­reň v prvej triede bol súkromný pries­tor pre mužov. Mal sa podo­bať nefor­mál­nym džen­tl­men­ským klu­bom v Lon­dýne.

310DA4C400000578-3440405-image-a-13_1455119965680

img: dailymail.co.uk

310DA4B400000578-3440405-image-a-104_1455108016832

img: dailymail.co.uk

310DA4D800000578-3440405-image-a-106_1455108074058

img: dailymail.co.uk

310DA4AC00000578-3440405-image-a-102_1455108006683

img: dailymail.co.uk

Bazén napl­nený sla­nou vodou.

310DA4B800000578-3440405-image-a-15_1455119970894

img: dailymail.co.uk

310DA49B00000578-3440405-image-a-124_1455108365014

img: dailymail.co.uk

Pôvodný Tita­nic bol naj­väč­šou loďou na svete, vyplá­val v roku 1912 na svoju prvú a záro­veň poslednú plavbu zo Sout­hamp­tonu do New Yorku.

310DE09F00000578-3440405-image-a-120_1455108349771

img: dailymail.co.uk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mashable.com

Pridať komentár (0)