Títo Slováci v Komárne pražia prémiovú kávu svetovej kvality! Ich káva sa radí medzi top 10% najkvalitnejších na svete

Jakub Jablonický / 5. mája 2017 / Zo Slovenska

Pra­žia­reň Green Plan­ta­tion Cof­fee sa špe­cia­li­zuje na tzv. „spe­cialty grade“ kávu.

Pra­žia­reň Green Plan­ta­tion Cof­fee sa špe­cia­li­zuje na tzv. „spe­cialty grade“ kávu.

Green Plan­ta­tion je slo­ven­ská pra­žia­reň kávy, ktorá sa špe­cia­li­zuje na spe­cialty grade kávu. Ide o naj­vyšší štan­dard kva­lity presne de­fi­no­vaný me­to­di­kou Spe­cialty Cof­fee As­so­cia­tion – sve­to­vej au­to­rity pre kva­litnú kávu. Táto káva tvorí iba 5-10% ce­lo­sve­to­vej pro­duk­cie.

Spe­cialty grade sa pes­tuje v per­fekt­ných pod­mien­kach v špe­ciál­nych pod­ne­biach a je vý­ni­močná svo­jou chu­ťou a tak­mer žiad­nymi de­fek­tami. Green Plan­ta­tion sa ok­rem kva­lity fi­nál­neho pro­duktu sú­stredí aj na to, od­kiaľ ich káva po­chá­dza.

„Každá káva má svoj prí­beh a ten za­čína ťaž­kou prá­cou na farme. Za dobrú prácu si far­mári za­slú­žia nie­len fé­rovú fi­nančnú od­menu, ale aj uzna­nie. Aj preto kávu presne ozna­číme, aby ste ve­deli, kto je hr­di­nom vášho ká­vo­vého prí­behu. Zá­leží nám, aj na tom, aby Vaša káva bola z fa­riem, ktoré re­špek­tujú prí­rodu a aj svo­jich za­mest­nan­cov,” tvrdí Green Plan­ta­tion na svo­jej stránke.

foto: FB/Green Plan­ta­tion káva

Na čele Green Plan­ta­tion stoja Pe­ter On­drejka a Va­le­rian Hrala. Tí de­fi­nujú fi­lo­zo­fiu spo­loč­nosti a tempo jej rastu. Od svojho vzniku sa ich pra­žia­reň vy­pra­co­vala na vý­znam­ného hráča na na­šom ká­vo­vom trhu. A to najmä vďaka ich ne­kom­pro­mis­nému sú­stre­de­niu na kva­litu.

„Vaša káva bude vždy čerstvá, na­koľko ju pra­žíme až po va­šej ob­jed­návke. S re­špek­tom k vášmu ma­xi­mál­nemu ká­vo­vému zá­žitku a s re­špek­tom k pes­to­va­te­ľom tejto uni­kát­nej kávy vám ju NE­NA­ME­LIEME. Zo­mletá káva ra­pídne stráca čerstvosť a v od­bor­nom svete sa do ho­diny po mletí po­va­žuje za zni­čenú. Sme si istí, že na našu kávu ni­kdy ne­za­bud­nete,” tvrdí Green Plan­ta­tion na svo­jej stránke.

foto: FB/Green Plan­ta­tion káva

No Green Plan­ta­tion nie je iba pra­žia­reň kávy. Na­plno vy­uží­vajú mož­nosti in­ter­netu a po­mo­cou vi­deí, blo­gov a pod­cas­tov pris­pie­vajú a po­sil­ňujú ká­vič­kár­sku ko­mu­nitu na Slo­ven­sku. Asi naj­hod­not­nej­šou je ich on­line Uni­ver­zita Al­ter­na­tív­nych Me­tód.

„Al­ter­na­tívne me­tó­dy sú me­tó­dy príp­ravy kávy iným spô­so­bom ako es­presso. Sú to tra­dičné me­tó­dy, ktoré sme po­u­ží­vali dávno pred vy­ná­le­zom es­pressa, ale aj me­tó­dy, ktoré si na­šli cestu do sveta kávy až v 21. sto­ročí. Ich vý­ho­dou je fi­nančná do­stup­nosť, jed­no­du­chá príp­rava a lep­šie od­zr­kad­le­nie chute kávy,“ tvrdí Green Plan­ta­tion na svo­jej stránke.

Vzde­lá­va­niu sa ve­nujú aj z čisto biz­ni­so­vých dô­vo­dov. Vý­be­rovú kávu na Slo­ven­sko pri­niesli v čase, kedy ešte ne­bola veľmi známa a už vô­bec nie po­pu­lárna. Takže pod­casty, články, vi­deá a eventy vy­užili na os­vetu o svo­jom pro­dukte. Ras­túci zá­u­jem o tento typ kávy svedčí o tom, že boli úspešní.

Aby sa od ras­tú­cej kon­ku­ren­cie od­lí­šili, roz­hodli sa pre v na­šich kon­či­nách ne­štan­dardný krok. Za­lo­žili v Bra­zí­lii vlastnú ká­vovú farmu. Chcú tu sa­diť dve od­rody kávy. Jednu, kto­rej sa v Bra­zí­lii veľmi darí. A druhú, ktorú v Bra­zí­lii ni­kto ne­pes­tuje. Ne­tu­šia, či sa ujme, no sú od­daní svo­jej ví­zii.

“Ak všetko pôjde dobre, prvý zber oča­ká­vame v roku 2019-2020 a bude sym­bo­lický. Ak prí­roda dá tak zbery po roku 2021 budú už plné a bude sa jed­nať o cca 800 kg až 1,5 t kávy. Toto je veľmi malé množ­stvo, ale je to to, čo si dnes GP môže do­vo­liť. Dú­fame, že v ďal­ších ro­koch sa farma bude roz­ši­ro­vať a bu­deme pi­onieri no­vej od­rody ara­biky v Bra­zí­lii,” tvrdí Green Plan­ta­tion na svo­jej stránke.

foto: gp­kava.sk

Green Plan­ta­tion je bez­po­chyby pi­onie­rom spe­cialty grade na Slo­ven­sku. Ísť do ri­zika s re­la­tívne ne­zná­mym pro­duk­tom sa im vy­pla­tilo a my im dr­žíme palce, nech im to vy­chá­dza aj na­ďa­lej.

foto: FB/Green Plan­ta­tion káva

Pridať komentár (0)