Títo slo­ven­skí man­že­lia opus­ti­li stre­su­jú­ci život v pane­lá­ku a zalo­ži­li mlieč­nu far­mu. Vyrá­ba­jú kva­lit­né hus­té jogur­ty sve­to­vej trie­dy

Jakub Jablonický / 12. apríla 2017 / Eko

Minim­lie­ka­reň Malý gaz­da vznik­la ako odpo­veď man­že­lov Šev­co­vých na nezdra­vý život­ný štýl.

Man­že­lia Zuza­na a Jozef Šev­cov­ci spo­lu žili v pane­lá­ku štý­lom bež­ným pre množ­stvo Slo­vá­kov. No keď zača­li plá­no­vať prvé die­ťa, priš­lo aj na pre­hod­no­te­nie život­né­ho štý­lu. Zhon, stres a nezdra­vé stra­vo­va­nie netvo­ri­li pro­stre­die, v kto­rom chce­li svo­je deti vycho­vá­vať.

V roku 2010 teda priš­lo zásad­né roz­hod­nu­tie zalo­žiť si gaz­dov­stvo. Využi­li na to opus­te­né maš­taľ­né pries­to­ry po sta­rých rodi­čoch. Oba­ja necha­li pôvod­né zamest­na­nia, kúpi­li si 50 oviec a idy­la sa moh­la začať.

Voda z les­né­ho pra­me­ňa, vlast­ná zele­ni­na a ovo­cie, mäso a čerstvé výrob­ky z ovčie­ho mlie­ka nesme­li chý­bať na sto­le kaž­dý deň. Záu­jem o kva­lit­né výrob­ky vyús­til k roz­hod­nu­tiu, že si posta­ví­me malú mlie­ka­reň a začne­me vyrá­bať a pre­dá­vať mlieč­ne výrob­ky. Vyrá­ba­li sme čerstvú bryn­dzu, čerstvý ovčí a úde­ný syr, nite, kor­bá­či­ky, syry v ole­ji a pare­ni­ce. To všet­ko výluč­ne z čerstvé­ho mlie­ka poc­ti­vou ruč­nou prá­cou,“ tvr­dia man­že­lia na svo­jej strán­ke.

foto: FB/Minimliekareň Malý gaz­da

Neskôr pre­šli z ovčie­ho mlie­ka na krav­ské z neďa­le­kej far­my. Nápad vyro­biť jogurt vzni­kol pôvod­ne ako spô­sob ako dostať do svo­jich detí váp­nik a biel­ko­vi­ny z kva­lit­né­ho zdro­ja. Neskôr z neho vzni­kol plno­hod­not­ný pro­dukt, kto­rý už nebol urče­ný iba deťom, ale kaž­dé­mu kto mal záu­jem.

V tom čase jogurt nemal meno ani logo. Nako­niec všet­ko priš­lo ako­by samo. Star­ší syn sa volal Jož­ko a veľ­mi rád sa oko­lo far­my vozil na malom elek­tric­kom trak­to­re. Kaž­dý kto ho videl, ho volal „malý gaz­da“. Prá­ve on sa stal pred­lo­hou pre názov jogur­tu a logo dotvo­ri­la pro­fe­si­onál­na dizaj­nér­ska spo­loč­nosť. Chla­pec s oveč­kou pôso­bia zo skle­ne­nej fľa­še milo, jed­no­du­cho a evo­ku­jú prí­jem­né spo­mien­ky na det­stvo,” tvr­dia Šev­cov­ci na svo­jej strán­ke.

foto: FB/Minimliekareň Malý gaz­da

Tajom­stvom úspe­chu Malé­ho gaz­du je nekom­pro­mis­né zame­ra­nie na kva­li­tu. Jogur­ty vyrá­ba­jú výluč­ne z čerstvé­ho krav­ské­ho mlie­ka bez akých­koľ­vek kon­zer­van­tov. Kon­zis­ten­ciu, kto­rá z Malé­ho gaz­du robí jogurt a nie iba ďal­šiu vodu s mlieč­nou prí­chu­ťou, dosa­hu­jú vďa­ka kva­lit­nej jogur­to­vej kul­tú­re a pra­vé­ho suše­né­ho plno­tuč­né­ho krav­ské­ho mlie­ka. Žiad­ne zahus­ťo­vad­lá, žiad­ne sta­bi­li­zá­to­ry.

V spo­je­ní s prvo­tried­nym skle­ne­ným oba­lom od slo­ven­ské­ho štú­dia Per­ga­men Design Stu­dio vzni­ká pro­dukt, kto­rý sa nemu­sí han­biť ani pred sve­to­vou kon­ku­ren­ci­ou. Sved­čí o tom aj zla­tá medai­la z dizaj­no­vej súťa­že Pent Awards 2014 a umiest­ne­nie vo finá­le celo­sve­to­vej kva­li­ta­tív­nej súťa­že.

foto: pergamen.sk

Malý gaz­da je inšpi­rá­ci­ou pre všet­kých, kto­rí sú nespo­koj­ní a vystre­so­va­ní vo svo­jom upo­náh­ľa­nom živo­te. Nemu­sí­me teraz všet­ci hro­mad­ne zakla­dať far­my, no prí­beh toh­to jogur­tu doka­zu­je, že vždy sa dá nájsť ces­ta ku lep­šej situ­ácii. Len sa nesmie­me báť tvr­dej prá­ce, kto­rú to vyža­du­je.

foto: malygazda.sk

Pridať komentár (0)