To mys­lia to vážne, či iba zo srandy?

Martin Kráľ / 4. augusta 2015 / Tech a inovácie

Oboj­stranné Apple Watch? Ame­rika je vážne kra­jina neob­me­dze­ných mož­ností a občas aj troška “obme­dze­ných”. Nie­kedy majú ľudia via­cej peňazí ako roz­umu…

Nie­ktorí pré­mi­oví výrob­co­via hodi­niek sa pus­tili do boja s Apple Watch štý­lovo ako napr. Tag Heuer, ktorý pri­šiel s vlast­nou kolek­ciou (aj keď mega dra­hých) smart watch hodi­niek. Druhí sa vybrali troška inou, šia­le­nej­šou ces­tou. Cali­forn­ská firma Nico Gerard prišla totiž s hyb­ri­dom kla­sic­kých ana­ló­go­vých hodi­niek ako ich pozná snáď každý z nás, skom­bi­no­va­nými s Apple Watch. Viem si teraz pred­sta­viť váš prek­va­pený a udi­vený výraz tváre. Z jed­nej strany luxusné hodinky a z dru­hej Apple Watch. No nie je to sve­tová kom­bi­ná­cia? Už len nájsť tých pár bláz­nov, ktorí budú nosiť dvoje hodinky na jed­nej ruke. :)

Nico Gerard pri­šiel s úplne novým kon­cep­tom Sky­view Pin­nacle. Fígel sa však neskrýva v samot­ných hodin­kách, ale v ich náramku. Ten je pris­pô­so­bený na to, aby sa do neho dali bez­prob­lé­movo umiest­niť kla­sické 38 mm Apple Watch. Takto sa jed­no­du­cho z už aj tak fajne dra­hých hodi­niek stanú ešte drah­šie. Ak si Sky­view Pan­nacle objed­náte rovno ako kombo, dosta­nete tento skvosť za “pou­hých” $9300 dolárov…no nekúp to!

Ak ste sa tu chy­tili za hlavu, tak sa pri­pravte, bude to ešte hor­šie. Za $9300 dosta­nete samoz­rejme len tie “oby­čajné” Apple Watch. Ak chcete byť ozaj­st­ného za fra­jera (alebo úpl­ného magora), tak si môžete objed­nať aj 18K zlatú ver­ziu, ktorá vás vyjde len na $112.000 dolá­rov. 

Nico Gerard pri­jíma práve pre­dob­jed­návky, tak nevá­haj a objed­naj si aj ty jeden kus už dnes. Veď Pors­che si môžeš kúpiť aj zaj­tra ;). Alebo tu máš zoznam 20 vecí, ktoré by si si mohol kúpiť namiesto týchto hodi­niek.

PS: čas doda­nia sa odha­duje na 10 – 12 mesia­cov. To už by si asi aj to auto skô­rej dostal…

Zdroj: endgadget.com, techradar.com

Pridať komentár (0)