To mys­lia to váž­ne, či iba zo sran­dy?

Martin Kráľ / 4. augusta 2015 / Tech a inovácie

Oboj­stran­né App­le Watch? Ame­ri­ka je váž­ne kra­ji­na neob­me­dze­ných mož­nos­tí a občas aj troš­ka “obme­dze­ných”. Nie­ke­dy majú ľudia via­cej peňa­zí ako roz­umu…

Nie­kto­rí pré­mi­oví výrob­co­via hodi­niek sa pus­ti­li do boja s App­le Watch štý­lo­vo ako napr. Tag Heuer, kto­rý pri­šiel s vlast­nou kolek­ci­ou (aj keď mega dra­hých) smart watch hodi­niek. Dru­hí sa vybra­li troš­ka inou, šia­le­nej­šou ces­tou. Cali­forn­ská fir­ma Nico Gerard priš­la totiž s hyb­ri­dom kla­sic­kých ana­ló­go­vých hodi­niek ako ich pozná snáď kaž­dý z nás, skom­bi­no­va­ný­mi s App­le Watch. Viem si teraz pred­sta­viť váš prek­va­pe­ný a udi­ve­ný výraz tvá­re. Z jed­nej stra­ny luxus­né hodin­ky a z dru­hej App­le Watch. No nie je to sve­to­vá kom­bi­ná­cia? Už len nájsť tých pár bláz­nov, kto­rí budú nosiť dvo­je hodin­ky na jed­nej ruke. :)

Nico Gerard pri­šiel s úpl­ne novým kon­cep­tom Sky­view Pin­nac­le. Fígel sa však neskrý­va v samot­ných hodin­kách, ale v ich náram­ku. Ten je pris­pô­so­be­ný na to, aby sa do neho dali bez­prob­lé­mo­vo umiest­niť kla­sic­ké 38 mm App­le Watch. Tak­to sa jed­no­du­cho z už aj tak faj­ne dra­hých hodi­niek sta­nú ešte drah­šie. Ak si Sky­view Pan­nac­le objed­ná­te rov­no ako kom­bo, dosta­ne­te ten­to skvosť za “pou­hých” $9300 dolárov…no nekúp to!

Ak ste sa tu chy­ti­li za hla­vu, tak sa pri­prav­te, bude to ešte hor­šie. Za $9300 dosta­ne­te samoz­rej­me len tie “oby­čaj­né” App­le Watch. Ak chce­te byť ozaj­st­né­ho za fra­je­ra (ale­bo úpl­né­ho mago­ra), tak si môže­te objed­nať aj 18K zla­tú ver­ziu, kto­rá vás vyj­de len na $112.000 dolá­rov. 

Nico Gerard pri­jí­ma prá­ve pre­dob­jed­náv­ky, tak nevá­haj a objed­naj si aj ty jeden kus už dnes. Veď Pors­che si môžeš kúpiť aj zaj­tra ;). Ale­bo tu máš zoznam 20 vecí, kto­ré by si si mohol kúpiť namies­to tých­to hodi­niek.

PS: čas doda­nia sa odha­du­je na 10 – 12 mesia­cov. To už by si asi aj to auto skô­rej dostal…

Zdroj: endgadget.com, techradar.com

Pridať komentár (0)