To naj­lep­šie z lon­dýn­skej scény: Mind Candy + 10 rád ako vybu­do­vať kil­ler star­tup

Simona Kusalova / 3. apríl 2014 / Tools a produktivita

Ak máte v Bri­tá­nii rodinu s deťmi od šesť do štr­násť rokov, vaši prí­buzní sa s nimi už prav­de­po­dobne stretli. Mind Candy s vlaj­ko­vou namo­táv­kou menom Moshi Mons­ters porov­ná­vajú k fín­skym Rovio, ktorí stoja za kul­to­vými Angry Birds.

V súčas­nosti majú Moshi Mons­ters na celom svete viac ako 80 mili­ó­nov regis­tro­va­ných uží­va­te­ľov, pri­čom viac ako 66 % zis­kov pri­tieklo z UK trhu, zvy­šok sa delí medzi USA, Aus­trá­liu a ostatný svet.

Moshi Mons­ters je vir­tu­ál­nym sve­tom, v kto­rom si deti môžu adop­to­vať malého mons­tera, “vytu­niť” ho k obrazu svojmu a sta­rať sa oňho v meste zva­nom Mons­tro City. Tomuto svetu nechýba sociálna rovina — maji­te­lia malých prí­še­rok sa môžu ska­ma­rá­tiť s inými maji­teľmi alebo svo­jimi dote­raj­šími kama­rátmi pomo­cou blo­gov, news­fe­edu, či pin­bo­ar­dov. Môžu sa pochvá­liť samot­ným mons­te­rom alebo uká­zať kamo­šom jeho domov. Pri­dajte kopu hier, veselé farby, zla­tučký výzor malých prí­še­rok a máme pro­dukt, kto­rému deti ťažko vedia odo­lať.

Úspech Moshi Mons­ters nepri­šiel zo dňa na deň. Prvých 18 mesia­cov od spus­te­nia sa dokopy nič nedialo. “Magic” nastal v lete 2009, keď si tvor­co­via uve­do­mili, čo deti v online svete naozaj chcú — sociálne inte­rak­cie, pred­vá­dzať sa pred kama­rátmi a deliť sa o svoje zážitky — čiže to isté, čo môžeme vidieť na kaž­dom ihrisku. Toto zlo­mové pre­cit­nu­tie a mož­nosť upra­vo­vať hru podľa feed­backu od pou­ží­va­te­ľov posu­nuli Moshi Mons­ters tam, kde je teraz (farebné obrázky a podiv­nosť posta­vi­čiek tiež dopo­mohli k úspe­chu).

Mind Candy sa však nespo­lieha iba na úspech v online svete a s veľ­kou ver­vou pre­sa­huje aj do off­linu — pod hla­vič­kou Moshi Mons­ters vychá­dzajú knihy v rešpek­to­va­nom vyda­va­teľ­stve Pen­guin, maga­zíny, hračky, zbie­ra­cie kar­tičky alebo dokonca aj hudobné albumy a 80-minú­tový film. V sku­toč­nosti, pre­daj licen­co­va­ných pro­duk­tov pri­náša momen­tálne väčší zisk ako pla­tení uží­va­te­lia. Pre ilus­trá­ciu — Moshi Maga­zine je najp­re­dá­va­nej­ším det­ským mesač­ní­kom vo Veľ­kej Bri­tá­nii a hudobný album Moshi Mons­ters Music Rox, vydaný v marci 2012, pre­dal len za prvý rok viac ako 100-tisíc kópií, za čo zís­kal zlatý cer­ti­fi­kát od BPI (orga­ni­zá­cia zastu­pu­júca brit­ský hudobný prie­my­sel, ktorá okrem iného zalo­žila aj BRIT Awards a jej členmi sú pred­sta­vi­te­lia naj­výz­nam­nej­ších vyda­va­teľ­ských spo­loč­ností — War­ner Music UK, Sony Music Enter­tain­ment a Uni­ver­sal Music).

Z off­line sveta sa Mind Candy snaží vyťa­žiť čo naj­viac, nie však za každú cenu. “V kaž­dej kate­gó­rii, do kto­rej ideme, chceme nájsť to ´Moshi´ v nej a uro­biť ju špe­ciál­nou,” hovorí CEO Mind Candy, Michael Acton Smith*.

Minu­losť — pre­kom­pli­ko­vané Perp­lex City

V súčas­nosti zaží­vajú Moshi Mons­ters úspe­chy pomaly na kaž­dom poli, na ktoré sa vyberú. Pred nimi ale všetko také ružové nebolo a ani Mind Candy sa nevy­hol svojmu veľ­kému “failu”.

Starší a tajom­nejší brat Mons­tro City nie­sol meno Perp­lex City a bol určený hrá­čom od 16 do 30 rokov. Perp­lex City bola Micha­e­lova prvá vízia o alter­na­tív­nej rea­lite s pre­sa­hom do reál­neho života. Nie však v podobe licen­co­va­ných pro­duk­tov, ale hier a háda­niek navia­za­ných na uda­losti zo sku­toč­ného sveta. Myš­lienku pod­po­rili aj Spark Ven­tu­res s inves­tí­ciou 700-tisíc libier, ktorú Mind Candy pou­žili na pre­ná­jom kan­ce­lá­rií v lon­dýn­skom Sho­re­dit­chi a na počia­točný vývoj hry.

Pro­jekt bol spus­tený v júli 2005, pod­po­rený rekla­mou v Guar­diane a súťa­žou, v kto­rej mohol výherca zís­kať 100-tisíc libier, ak by našiel tajomnú kocku, okolo kto­rej sa točila celá prvá séria hry. Do pol roka malo Perp­lex City 13-tisíc uží­va­te­ľov, o rok ich už bolo 70-tisíc. Rake­to­vému nástupu pomohla aj významná inves­tí­cia od Index Ven­tu­res vo výške 1,5 mili­óna libier — vôbec prvá inves­tí­cia takejto výšky v oblasti alter­na­tív­nej rea­lity. Ďal­šieho finan­co­va­nia sa Mind Candy doč­kali o rok neskôr, keď im spo­je­nie Accel a Spark Ven­tu­res pri­nieslo 4,5 mili­óna libier. V tej dobe bola hra medzi uží­va­teľmi natoľko obľú­bená, že sa doč­kala nomi­ná­cie na BAFTA 2006.

Kde teda nastal spo­mí­naný fail?

Tím okolo Micha­ela už dlh­šie cítil, že všetko nie je, ako má byť. Pro­jekt nemal ani jasný obchodný plán, ani šéfa obchodu a poten­ciálni pre­daj­co­via boli kom­pli­ko­va­nými pra­vid­lami hry zmä­tení.

Namiesto oča­ká­va­nej dru­hej série Mind Candy ohlá­silo koniec a 600-tisíc libier, ktoré im zo všet­kých inves­tí­cií zostali, pre­su­nuli do nového pro­jektu — Moshi Mons­ters. Hádan­kové jadro a pekné obrázky zostali aj pri zaos­trení na užšiu cie­ľovku. Navyše sa pri­dal aj sociálny prvok, o kto­rom dnes už vieme, že bol viac ako dob­rým nápa­dom.


Budúc­nosť — tab­let pre každé dieťa

Budúc­nosť Mind Candy vidí Michael Acton Smith jed­no­značne v smart­fó­noch a tab­le­toch. Tab­lety budú podľa neho domi­nant­nou for­mou zábavy pre deti v nasle­du­jú­cich rokoch. Výskumy trhu jeho vízie pod­po­rujú — podľa výsku­mov z roku 2013 vlastní aspoň jeden tab­let 24 % brit­ských domác­ností. 91 % rodi­čov, ktorí tab­let majú, vraví, že aj ich deti tab­let pou­ží­vajú — či už rodi­čov­ský alebo svoj vlastný. Podľa auto­rov Moshi Mons­ters sa veľmi rýchlo blí­žime do doby, kedy každé dieťa bude mať svoj vlastný tab­let. Toto samoz­rejme otvára neví­dané mož­nosti pre rast v oblasti tab­le­tov a appiek, aj keď zatiaľ apli­ká­cie pre deti veľa peňazí nepri­ná­šajú. “Keď sa tab­let stane domi­nant­ným, uvi­díme nie­koľko pozo­ru­hod­ných suc­cess sto­ries,” pred­vída Acton Smith*.

Na záver si pre­čí­tajte 10 tipov ako vybu­do­vať “kil­ler star­tup” od Micha­ela Actona Smitha:

1. Robte chyby, pre­tože na tom, že niečo pokaš­lete, nie je nič zlé. Najk­raj­šie chyby sú tie, ktoré uro­bíte rýchlo a rýchlo sa z nich spa­mä­táte.

2. To naj­hlav­nej­šie je, uro­biť to naj­hlav­nej­šie tým naj­hlav­nej­ším. Zdá sa vám to pomo­tané? Zjed­no­du­šene — sústreďte sa na to, čo robíte, nene­chajte sa rozp­ty­ľo­vať a nedá­vajte pries­tor ved­ľaj­ším myš­lien­kam.

3. Držte sa svojho prí­behu, dajte doň emó­cie a roz­prá­vajte ho z ľud­ského uhla, najmä, ak chcete upú­tať médiá. Nepod­ce­ňujte silu dob­rého prí­behu a nenuďte ľudí čís­lami a šta­tis­ti­kami.

4. Sní­vajte vo veľ­kom.

5. Hovorte áno žúr­kam. Stre­tá­vajte nových ľudí, networ­kujte a vypad­nite z officu.

6. Pra­cujte tvrdo a buďte milí k ľuďom, pre­tože biz­nis je hlavne o ľuďoch. Ich sa sna­žíte pre­sved­čiť, aby si váš pro­dukt kúpili, pra­co­vali pre vás, alebo do vás inves­to­vali.

7. Stay hun­gry, stay foolish — Smith naplno uznáva Job­sove slová a dodáva, že musíte byť váš­niví a zapá­lení pre to, čo robíte. Čítajte všetko, čo príde, staňte sa posad­nu­tými. “Čím viac kús­kov skla­dačky máte, tým bliž­šie ste k tomu, aby ste videli celý obrá­zok.”

8. Dôve­rujte svo­jim inštink­tom, aj keď vás to nie­kedy nabáda uro­biť opak. Smith ľudí povzbu­dzuje k tomu, aby sa naučili veriť svojmu telu a spô­so­bom, akými nám posiela pod­ve­dome dôle­žité infor­má­cie.

9. “Keep it sim­ple.” Nepre­há­ňajte to s navrho­va­ním vecí, namiesto pri­dá­va­nia fukn­cií rad­šej uberte tie nepod­statné. Za prí­klad si berte dizajn a jed­no­du­chosť Googlu, Applu a Ins­ta­gramu.

10. Pýtajte si odpus­te­nie, nie povo­le­nie. Ale to už asi dávno máte odskú­šané, nie?**

Bonus číslo 2: Nie­ktorí tvr­dia, že Mind Candy má naj­co­olo­vejší office v Bri­tá­nii. Osobne neviem o žiad­nom inom, v kto­rom by zamest­nanci pou­ží­vali kĺzačku namiesto scho­dov, no posúďte sami.

PS: Keď budete v nie­ktorý pia­tok v Lon­dýne, stavte sa na pra­vi­del­nom networ­kin­go­vom evente pre star­tu­pis­tov Sili­con Drin­ka­bout, ktorý zalo­žili práve Mind Candy!

Cre­dits:

*http://blog.mipworld.com/2013/10/liveblog-moshi-monsters-boss-michael-acton-smith-talks-apps-movies-and-more/#.Uz17yq1dWZc 

**Voľne pre­lo­žené z http://www.rudebaguette.com/2013/10/31/acton-10-tips-for-building-a-killer-startup/

Fotky: mindcandy.com

Sim Kusa­lova 

Pridať komentár (0)