To naj­lep­šie z lon­dýn­skej scény: Skim­links — efek­tívny affi­liate pre kaž­dého

Sim Kusalova / 24. apríl 2014 / Tools a produktivita

Affi­liate” nie je na Slo­ven­sku veľmi roz­ší­rený pojem. Zatiaľ čo u nás sa pomaly pri­ze­ráme prvým prie­kop­ní­kom, v zahra­ničí ide o zabe­hnutý sys­tém, kto­rým možno efek­tívne spe­ňa­žiť (“mone­ti­zo­vať”, ak chcete) obsah na inter­nete.

To, že sa mu v zahra­ničí venujú dlho, však nezna­mená, že ide o jed­no­du­chý a pre­hľadný spô­sob, a že sa ho môže cho­piť kto­koľ­vek bez bliž­ších zna­lostí v tejto oblasti.

A práve kom­pli­ko­va­nosť affi­liate mar­ke­tingu rieši Skim­links — nástroj, ktorý celý pro­ces zjed­no­du­šuje ako pre vyda­va­te­ľov obsahu, tak aj pre pre­daj­cov, ktorí za pri­ve­dené kliky pla­tia.

V skratke, Skim­links pomáha blo­gom, fóram a web­strán­kam s kva­lit­ným obsa­hom gene­ro­vať zisk pomo­cou affi­liate mar­ke­tingu bez potreby akých­koľ­vek tech­nic­kých alebo admi­nov­ských zna­lostí. Maji­te­lia web­strá­nok (pub­lis­heri) sa tak môžu pokojne veno­vať vytvá­ra­niu kva­lit­ného obsahu, do kto­rého sú reklamné linky zapo­jené neru­ši­vým spô­so­bom. Momen­tálne je Skim­links integ­ro­vaný viac ako trid­sia­timi medzi­ná­rod­nými affi­liate sie­ťami a vo svo­jom sys­téme má viac ako 18-tisíc obchod­ní­kov.

Na počiatku bola žena

Star­tup dote­raz vyhral nie­koľko cien za svoj prí­nos a ino­va­tívnu tech­no­ló­giu. Zakla­da­teľka firmy, Ali­cia Navarro, vo vyhrá­vaní cien neza­os­táva. Ba naopak, svoju prvú “tech” medailu dostala už na uni­ver­zite.

Prí­beh Ali­cie Navarro začína v jej rod­nej Aus­trá­lii, kde sa pokú­sila zalo­žiť prvé dve firmy. Tou dru­hou bol pred­chodca Skim­links s náz­vom Skim­bits — nákupná web­stránka na spô­sob Pin­te­restu. Bola posta­vená na ino­va­tív­nej tech­no­ló­gii, ktorá významne zjed­no­du­šo­vala affi­liate a zará­ba­nie pro­stred­níc­tvom lin­kov na pro­dukty. Webka však mala iba jed­ného pla­tia­ceho zákaz­níka, čo sa za úspech veľmi pova­žo­vať nedalo.

Ali­cia cítila, že Aus­trá­lia nie je to pravé miesto pre star­tup, a preto odišla z práce, pre­dala auto aj náby­tok, zba­lila si veci a vydala sa naprieč Euró­pou až do Lon­dýna. V roku 2007 sa tu stretla so sta­rým pria­te­ľom z uni­ver­zity a pod­ni­ka­te­ľom Joeom Step­nie­ws­kim. Práve vďaka nemu je dnes Skim­links tým, čím je — Ali­cii pora­dil uro­biť z nákup­nej web­stránky rad­šej službu ponú­ka­júcu jed­no­du­chý a pocho­pi­teľný affi­liate mar­ke­ting. Dnes má Skim­links office okrem Lon­dýna aj v San Fran­ciscu, a že je tento kon­cept úspešný, doka­zujú aj úspe­chy na poli zís­ka­va­nia fun­dingu — dote­raz sa im poda­rilo vyzbie­rať viac ako 9 mili­ó­nov dolá­rov.

Zdroje foto: skimlinks.com; thenextwomen.com

Sim Kusa­lova

Pridať komentár (0)