Top 3 kre­a­tívne byty na Slo­ven­sku, ktoré ťa nabijú inšpi­rá­ciou

Michal Sorkovský / 20. apríla 2016 / Zaujímavosti

Toto sú top 3 byty pre slo­ven­ských kre­a­tív­cov podľa Star­tI­tUp. Pre­ma­kané inte­ri­éry, vlastná atmo­sféra, ktorú pokojne možno nazý­vať čarom a výhľady, z kto­rých nebu­deš chcieť str­hnúť oči. To všetko máme tu na Slo­ven­sku, často dokonca v budo­vách, ktoré by si na to fakt nepo­ve­dal.

Byt vo vile Hill Site (Bra­ti­slava, Koliba)

Pred­stav si, že môžeš zo svojho okna sle­do­vať, ako sa zobú­dza a zaspáva celá Bra­ti­slava. No povedz, nepá­čil by sa ti taký výhľad? Hlavne večer, s množ­stvom ruchu a bli­ka­jú­cich sve­tiel pod tebou, by si sa v pokoj­nej atmo­sfére nad mes­tom cítil tak tro­chu, ako v inom svete. A presne to ponúka byt na bra­ti­slav­skej Kolibe v moder­nej vile Hill Site.

314964_10

Ide síce o luxus­nej­šie býva­nie, ktoré si možno člo­vek nemôže dovo­liť hneď po skon­čení školy, no zato ako moti­vá­cia, môže byť ide­álne. 4-izbový byt v moder­nej vile Hill Site pred­sta­vuje luxusné býva­nie v pra­vom slova zmysle. Nejde v ňom totiž len o kva­litný inte­riér, ale aj o výhľad, ktorý člo­veka donúti zastať a zapo­ze­rať sa. Pokiaľ si tak tro­chu „sní­lek“ ako ja, cel­kom pokojne sa ti môže stať, že si na pár sekúnd prí­deš ako pán celého mesta. A práve v tom je to čaro.

314964_fd86acf22e048718defc7df0f43d2b4a314964_a76b16fe85325326861b334befd8f860314964_d6669e4899723896ca9edc38921a601c314964_e06b6d577a76644365773c441afed203314964_09ae5971f9f04fc13b395363f572830e314964_862ca717ddfe67fcbb997979308a63c3314964_25d9972c7cf0075868f920c58594e782

Pent­house V (Bra­ti­slava, Dlhé diely)

Najp­re­ma­ka­nejší inte­riér na „Dlhá­čoch“? Bez pochýb. Pokojne v celej Bra­ti­slave, aj na celom Slo­ven­sku. Pent­house V je byt, ktorý dýcha kre­a­ti­vi­tou. Kre­a­tívny inte­riér je vyvá­žený jedi­neč­ným výhľa­dom na rakúske lužné lesy pozdĺž Dunaja a inak “nedo­stupný” ostrov Sihoť. Nachá­dza sa na naj­vyš­šom pod­laží jed­ného z prvých pore­vo­luč­ných deve­lo­pér­skych pro­jek­tov nazý­va­ného kvôli svojmu pôdo­rys­nému tvaru “But­terfly”.

cmsSiteBoxPhoto_13526-9176

Byt je plný dyna­mic­kých foriem a prí­rod­ných mate­riá­lov. Pre kre­a­tívca je teda abso­lútne ide­ál­nym mies­tom. Potre­bu­ješ inšpi­rá­ciu? Stačí ti roz­hliad­nuť sa okolo a máš jej dosť na celý týž­deň. Pokiaľ si ten typ člo­veka, ktorý veci rád vychut­náva, toto je to pravé miesto pre teba. Či už vo vnútri bytu alebo na terase, všade budeš mať pocit, že si na výni­moč­nom mieste. Pent­house V totiž presne takým mies­tom je.

p1cmsSiteBoxPhoto_13525-9175cmsSiteBoxPhoto_13529-9179cmsSiteBoxPhoto_13521-9171cmsSiteBoxPhoto_13527-9177cmsSiteBoxPhoto_13532-9182cmsSiteBoxPhoto_13531-9181cmsSiteBoxPhoto_13522-9172cmsSiteBoxPhoto_13536-9186cmsSiteBoxPhoto_13537-9187

Men´s Cho­ice II (Pieš­ťany)

Okey, v tomto prí­pade ide viac menej o čisto pán­sku zále­ži­tosť, hoci tento byt si nepo­chybne získa aj srd­cia mno­hých žien. Tie však budú musieť ráno odísť, aby si nezá­vislý biz­nis­man, kto­rému byt patrí, mohol v župane s pohá­rom naj­lep­šej whis­key vychut­nať pokoj a pohod­lie tohto miesta. Presne takáto pred­stava sa vynára pri pohľade na Men´s Cho­ice II.

cmsSiteBoxPhoto_8392-5935

Byt sa nachá­dza v cen­tre Pieš­ťan v byto­vom dome posta­ve­nom v roku 1938. Je navr­hnutý hlavne na pri­vátne párty a relax, no už len samotný pohľad na neho stojí za to. Čierne a biele plo­chy sú dopl­nené prí­rod­nou tex­tú­rou masív­neho dubu a na čierno natre­tými teh­lami. Náby­tok dodali kva­litné talian­ske značky. Všetky esen­cie tvo­ria spolu nad­ča­sový mix.

cmsSiteBoxPhoto_8389-5932cmsSiteBoxPhoto_8390-5933cmsSiteBoxPhoto_8391-5934cmsSiteBoxPhoto_8394-5937cmsSiteBoxPhoto_8397-5940cmsSiteBoxPhoto_8398-594152

cmsSiteBoxPhoto_8401-594454cmsSiteBoxPhoto_8405-594853
Pridať komentár (0)