Top 3 kre­a­tív­ne byty na Slo­ven­sku, kto­ré ťa nabi­jú inšpi­rá­ci­ou

Michal Sorkovský / 20. apríla 2016 / Zaujímavosti

Toto sú top 3 byty pre slo­ven­ských kre­a­tív­cov pod­ľa Star­tI­tUp. Pre­ma­ka­né inte­ri­é­ry, vlast­ná atmo­sfé­ra, kto­rú pokoj­ne mož­no nazý­vať čarom a výhľa­dy, z kto­rých nebu­deš chcieť str­hnúť oči. To všet­ko máme tu na Slo­ven­sku, čas­to dokon­ca v budo­vách, kto­ré by si na to fakt nepo­ve­dal.

Byt vo vile Hill Site (Bra­ti­sla­va, Koli­ba)

Pred­stav si, že môžeš zo svoj­ho okna sle­do­vať, ako sa zobú­dza a zaspá­va celá Bra­ti­sla­va. No povedz, nepá­čil by sa ti taký výhľad? Hlav­ne večer, s množ­stvom ruchu a bli­ka­jú­cich sve­tiel pod tebou, by si sa v pokoj­nej atmo­sfé­re nad mes­tom cítil tak tro­chu, ako v inom sve­te. A pres­ne to ponú­ka byt na bra­ti­slav­skej Koli­be v moder­nej vile Hill Site.

314964_10

Ide síce o luxus­nej­šie býva­nie, kto­ré si mož­no člo­vek nemô­že dovo­liť hneď po skon­če­ní ško­ly, no zato ako moti­vá­cia, môže byť ide­ál­ne. 4-izbo­vý byt v moder­nej vile Hill Site pred­sta­vu­je luxus­né býva­nie v pra­vom slo­va zmys­le. Nej­de v ňom totiž len o kva­lit­ný inte­ri­ér, ale aj o výhľad, kto­rý člo­ve­ka donú­ti zastať a zapo­ze­rať sa. Pokiaľ si tak tro­chu „sní­lek“ ako ja, cel­kom pokoj­ne sa ti môže stať, že si na pár sekúnd prí­deš ako pán celé­ho mes­ta. A prá­ve v tom je to čaro.

314964_fd86acf22e048718defc7df0f43d2b4a314964_a76b16fe85325326861b334befd8f860314964_d6669e4899723896ca9edc38921a601c314964_e06b6d577a76644365773c441afed203314964_09ae5971f9f04fc13b395363f572830e314964_862ca717ddfe67fcbb997979308a63c3314964_25d9972c7cf0075868f920c58594e782

Pent­hou­se V (Bra­ti­sla­va, Dlhé die­ly)

Najp­re­ma­ka­nej­ší inte­ri­ér na „Dlhá­čoch“? Bez pochýb. Pokoj­ne v celej Bra­ti­sla­ve, aj na celom Slo­ven­sku. Pent­hou­se V je byt, kto­rý dýcha kre­a­ti­vi­tou. Kre­a­tív­ny inte­ri­ér je vyvá­že­ný jedi­neč­ným výhľa­dom na rakús­ke luž­né lesy pozdĺž Duna­ja a inak “nedo­stup­ný” ostrov Sihoť. Nachá­dza sa na naj­vyš­šom pod­la­ží jed­né­ho z prvých pore­vo­luč­ných deve­lo­pér­skych pro­jek­tov nazý­va­né­ho kvô­li svoj­mu pôdo­rys­né­mu tva­ru “But­terf­ly”.

cmsSiteBoxPhoto_13526-9176

Byt je plný dyna­mic­kých foriem a prí­rod­ných mate­riá­lov. Pre kre­a­tív­ca je teda abso­lút­ne ide­ál­nym mies­tom. Potre­bu­ješ inšpi­rá­ciu? Sta­čí ti roz­hliad­nuť sa oko­lo a máš jej dosť na celý týž­deň. Pokiaľ si ten typ člo­ve­ka, kto­rý veci rád vychut­ná­va, toto je to pra­vé mies­to pre teba. Či už vo vnút­ri bytu ale­bo na tera­se, vša­de budeš mať pocit, že si na výni­moč­nom mies­te. Pent­hou­se V totiž pres­ne takým mies­tom je.

p1cmsSiteBoxPhoto_13525-9175cmsSiteBoxPhoto_13529-9179cmsSiteBoxPhoto_13521-9171cmsSiteBoxPhoto_13527-9177cmsSiteBoxPhoto_13532-9182cmsSiteBoxPhoto_13531-9181cmsSiteBoxPhoto_13522-9172cmsSiteBoxPhoto_13536-9186cmsSiteBoxPhoto_13537-9187

Men´s Cho­ice II (Pieš­ťa­ny)

Okey, v tom­to prí­pa­de ide viac menej o čis­to pán­sku zále­ži­tosť, hoci ten­to byt si nepo­chyb­ne zís­ka aj srd­cia mno­hých žien. Tie však budú musieť ráno odísť, aby si nezá­vis­lý biz­nis­man, kto­ré­mu byt pat­rí, mohol v župa­ne s pohá­rom naj­lep­šej whis­key vychut­nať pokoj a pohod­lie toh­to mies­ta. Pres­ne taká­to pred­sta­va sa vyná­ra pri pohľa­de na Men´s Cho­ice II.

cmsSiteBoxPhoto_8392-5935

Byt sa nachá­dza v cen­tre Pieš­ťan v byto­vom dome posta­ve­nom v roku 1938. Je navr­hnu­tý hlav­ne na pri­vát­ne pár­ty a relax, no už len samot­ný pohľad na neho sto­jí za to. Čier­ne a bie­le plo­chy sú dopl­ne­né prí­rod­nou tex­tú­rou masív­ne­ho dubu a na čier­no natre­tý­mi teh­la­mi. Náby­tok doda­li kva­lit­né talian­ske znač­ky. Všet­ky esen­cie tvo­ria spo­lu nad­ča­so­vý mix.

cmsSiteBoxPhoto_8389-5932cmsSiteBoxPhoto_8390-5933cmsSiteBoxPhoto_8391-5934cmsSiteBoxPhoto_8394-5937cmsSiteBoxPhoto_8397-5940cmsSiteBoxPhoto_8398-594152

cmsSiteBoxPhoto_8401-594454cmsSiteBoxPhoto_8405-594853
Pridať komentár (0)