TOP 5 kníh na tento víkend

Ľudovít Nastišin / 17. júna 2015 / Tools a produktivita

Hľa­dáš nejaké skvelé nové číta­nie? Pozri si náš jedi­nečný zoznam kníh na leto. Či už si mladý bláz­nivý star­tu­pista, alebo len nad­še­nec ino­vá­cií, tieto knihy ťa určite zaba­via a obo­ha­tia tvoje vedo­mosti. Neza­budni si ich so sebou pri­ba­liť na Zla­ťáky alebo do Senca, pre­tože kúpať sa kvôli poča­siu určite nebu­deš.

The Mis­fit Eco­nomy – Alexa Clay a Kyra Maya Phil­lips

Čo majú spo­ločné piráti, tero­risti, hac­keri či čle­no­via mest­ských gan­gov so Sili­con Val­ley či Lon­dýn­skym Tech Hubom? Ino­vá­ciu. The Mis­fit Eco­nomy sa venuje prí­be­hom under­groun­do­vej ino­vá­cie. Pýta sa: kto sú tí neznámi vizi­onári? Ako urých­ľujú ino­vá­ciu? A nako­niec, čo si z týchto lek­cií môžeme zobrať do svojho sveta? (Pred­po­kla­dané vyda­nie: 26. Júna. 2015)

Zero to One: Poznámky o Star­tu­poch alebo ako vybu­do­vať budúc­nosť – Peter Thiel

Zero to One pre­zen­tuje nový spô­sob uva­žo­va­nia nad ino­vá­ciou. Podľa Thiela sa hod­notná ino­vá­cia neob­javí postup­nou zme­nou ale vytvo­re­ním nie­čoho z ničoho. Pôjde o niečo úplne nové. Úspešní pod­ni­ka­te­lia nie sú šťastní výher­co­via loté­rie, sú to ľudia majúci jasnú víziu budúc­nosti a výborne navr­hnutý plán ako ju dosiah­nuť.

Vek kryp­to­meny (The Age of Cryp­to­cur­rency) – Paul Vigna a Michael J. Casey

Bit­coin sa cez noc stal buz­zwor­dom. Táto kyber­ne­tická hádanka sa obja­vila na titul­koch novín a bola pred­me­tom neko­neč­ných mediál­nych debát. Ale prečo je dôle­žitá a prečo by sme sa o ňu mali zau­jí­mať? Pre kaž­dého, kto sa zau­jíma o túto kryp­to­menu a chcel by sa do jej tajov pono­riť hlb­šie je táto kniha skve­lou voľ­bou.

Elon Musk: Tesla, Spa­ceX a výprava za fan­tas­tic­kou budúc­nos­ťou – Ash­lee Vance

Táto kniha pri­vá­dza k životu tech­no­lo­gický prie­my­sel, ktorý sa rapídne a dra­ma­ticky mení a to pro­stred­níc­tvom pre­kú­ma­nia života jed­ného z navp­lyv­nej­ších a naj­moc­nej­ších titá­nov. Cez Pay­Pal, Spa­ceX, Teslu či Solar City, táto kniha uka­zuje detailný obraz Mus­kovho dote­raj­šieho života spolu so skve­lým pohľa­dom na súčasné kľú­čové tech­no­lo­gické trendy.

The Hard Thing About Hard Things – Ben Horo­witz

Zatiaľ čo množ­stvo ľudí hovorí o tom aké skvelé je začať pod­ni­kať a zalo­žiť si svoj vlastný biz­nis, je len malá sku­pina tých, čo hovo­ria aj o tom aké ťažké je taký biz­nis viesť. Ben Horo­witz ana­ly­zuje prob­lémy, s kto­rými sa lídri stre­tá­vajú každý deň a ponúka svoje zis­te­nia ohľa­dom roz­voja, ria­de­nia, pre­daja, inves­to­va­nia a kon­tro­lo­va­nia tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností.

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)