TOP 5 pod­ce­ňo­va­ných vecí pri vašom prvom pod­ni­kaní

Andrej Kras / 19. november 2014 / Tools a produktivita

Často poču­jete pod­ni­ka­te­ľov hovo­riť, že mať vlastný biz­nis je jed­nou z najus­po­ko­ji­vej­ších vecí, ktoré kedy uro­bili – že to akosi napĺňa ich nezá­vis­lého ducha. Po šty­roch rokoch vede­nia mojej prvej star­tu­po­vej firmy musím naplno súhla­siť. Neexis­tuje nič uspo­ko­ji­vej­šie ako vidieť zrod myš­lienky pod vašim vede­ním – po tom čo tej misii obe­tu­jete všetko čo máte.

Práca samotná je nepo­pie­ra­teľne zau­jí­mavá, ale súčas­ťou toho, prečo je to tak napĺňa­júce je práve tá ťažká cesta, kto­rou musí prejsť k úspe­chu každý maji­teľ neja­kého biz­nisu. Ako “prvo­pod­ni­ka­teľ”, ktorý sa pre­d­iera ultra­kon­ku­renč­ným sve­tom digi­tál­neho mar­ke­tingu, som hrdý na to, ako ďaleko som došiel — ale nebola to práve pre­chádzka ružo­vou záh­ra­dou.

Často si želám, aby bol nie­kto, kto by ma varo­val pred frus­tru­jú­cimi aspektmi toho byť si vlast­ným šéfom. Takže, drahé duše zva­žu­júce skok do pod­ni­ka­teľ­ských vôd, tu je vaše varo­va­nie:

1.Nikdy nepres­ta­nete pra­co­vať

Úspech alebo neús­pech firmy leží na vašich ple­ciach. Vy máte v kaž­dom roz­ho­do­vaní konečné slovo, a ste tvá­rou firmy. Obedy s rodi­nou alebo pivá s pria­teľmi sa čoskoro pre­me­nia na pre­su­nuté roz­ho­vory a dobie­ha­nie práce. Až do nedáv­nej (vynú­te­nej) dovo­lenky, do kto­rej ma dotla­čilo pred­sta­ven­stvo, som tvrdo pra­co­val bez akej­koľ­vek pauzy po 4 roky. Vaša snaha je jediná vec, ktorú máte plne pod kon­tro­lou, a nech­cete aby váš biz­nis zly­hal len preto, že ste do toho nedali všetko.

2.Často ste osa­mo­tení

Ak chcete v tomto odvetví začať a oča­ká­vate úspech, musíte mať nevy­čer­pa­teľnú vášeň, snahu, a nemi­lo­srdnú húžev­na­tosť, ktorá dovolí vašej mysli rie­šiť prob­lémy v každú dennú hodinu. Sto­jíte pred výzvami a prob­lé­mami, kto­rým by väč­šina z vašich najb­liž­ších nero­zu­mela, takže zostá­vate bez pocho­pe­nia a ucha, ktoré vás bude počú­vať. Náj­dite si spô­sob, ako spra­co­vá­vať a pre­mýš­ľať o kaž­dom dni — mne dobre fun­guje písa­nie den­níka.

3.Robíte chyby

Musíte sa zba­viť ega. Ako toho, kto má konečné slovo v roz­hod­nu­tiach o star­tupe, vás neus­tále ochro­mujú okol­nosti a možné sce­náre. Pre­tože váš tím a a inves­tori od vás oča­ká­vajú, že budete robiť ťažké roz­hod­nu­tia, nemô­žete dovo­liť stra­chu zo zlého roz­hod­nu­tia, aby vás para­li­zo­val a zne­mož­nil vám byť vod­com. Neroz­hod­nosť je naj­hor­šia mož­nosť zo všet­kých, takže si pri vedení tímu musíte veriť.

4.Postup môže byť frus­tru­júco pomalý

Väč­šina ľudí vidí pod­ni­ka­teľa na cie­ľo­vej rovine, ako drží svoju tro­fej. To čo nevi­dia, sú hodiny práce bez akých­koľ­vek výsled­kov a nespo­čet neús­peš­ných poku­sov dostať sa tam, kde ste teraz. Je veľmi dôle­žité nevy­ví­jať pro­dukt prí­liš dlho, ale ani pro­ces neupo­náh­ľať. Pamä­tajte, že chce veľkú dávku odvahy zalo­žiť firmu, a tiež toľko vytrva­losti, aby ste v tom pokra­čo­vali — ale ak ras­tiete s kaž­dou skú­se­nos­ťou a máte odhod­la­nie spl­niť svoje ciele, odmena je o to význam­nej­šia. 

5.Ľudia z vonka vám nepo­ro­zu­mejú

Väč­šina star­tu­pov sa pokúša buď vytvo­riť niečo čo ešte nikdy neexis­to­valo, alebo vo veľ­kej miere zdo­ko­na­liť niečo čo už exis­tuje. Pre ostat­ných je táto myš­lienka taká cudzia, že si ani neve­dia pred­sta­viť, že je možné ju rea­li­zo­vať. Verte svojmu posla­niu, a kaš­lite na tých, čo vám tvr­dia. že to nepôjde.

Pre člo­veka, ktorý sa po prvý krát púšťa do pod­ni­ka­nia je tu veľa pre­ká­žok, ktoré musíte byť pri­pra­vení pre­ko­nať. Denne budete čeliť výzvam, a je dôle­žité vedieť, že príjdu aj ťažké časy. Avšak, ak sku­točne veríte sebe, svojmu biz­nisu a vášmu tímu, zdrap­nete prí­le­ži­tosť do rúk. Verte mi — roz­be­hnúť star­tup môže byť tým najus­po­ko­ji­vej­ším roz­hod­nu­tím, ktoré kedy uro­bíte.

Zdroj: enterpreneur.com (by Aaron Goodin)

Pridať komentár (0)