TOP apli­ká­cie, vďa­ka kto­rým stih­neš viac za rov­na­ký čas

Michaela Líšková / 6. apríla 2016 / Lifehacking

Tre­ba toho spra­viť tak veľa, no času je málo. Von­ku je už veľ­ké množ­stvo apli­ká­cií, kto­ré sa ti sna­žia pomôcť v tom, aby si toho za deň viac sti­hol. Nie­kto­ré sú však zby­toč­ne kom­pli­ko­va­né a skôr máš pocit, že ťa rušia ako pomá­ha­jú.

Tu je zoznam sied­mich apli­ká­cií, kto­ré sú zalo­že­né na mini­ma­liz­me a dovo­ľu­jú ti sústre­diť sa na to, na čo tre­ba. Daj jed­nej (ale­bo aj všet­kým) šan­cu. Tvoj mozog ti poďa­ku­je neskôr.

Sústreď sa na svo­ju naj­dô­le­ži­tej­šiu úlo­hu

1-4uHU6DSni58uYu_dVmmVug

One Big Thing apli­ká­cia je úpl­ne jed­no­du­chá. Kaž­dý deň napíš jed­nu veľ­kú vec, kto­rú chceš dosiah­nuť a sústreď sa na ňu. Môžeš tiež pri­dá­vať sekun­dár­ne úlo­hy, ak sa sta­ne, že den­nú pri­ori­tu zvlád­neš skôr. Táto apli­ká­cia je ako digi­tál­na ver­zia fareb­ných lepia­cich pozná­mok, kto­ré kaž­dý tak rád pou­ží­va. Ak máš záu­jem o ďal­šie témy a pre­tvo­riť si tak app­ku tro­chu viac pod­ľa seba, môžeš ju upg­rad­nuť.

Otvor novú kar­tu a zhro­maž­ďuj v nej svo­je myš­lien­ky.

1-e9ckvXk-8GV1VEL_gr24jA

Sta­lo sa ti už nie­ke­dy, že si len tak bro­wso­val strán­ky a zra­zu si si spo­me­nul, že si mal poslať kli­en­to­vi mail s ďal­ší­mi krok­mi? Ale­bo kúpiť brat­ran­co­vi dar­ček k naro­de­ni­nám? Zme­niť si let? Keď sa nám v hla­ve vyno­rí zne­naz­daj­ky taká­to myš­lien­ka, je čas­to láka­vé tie­to veci uro­biť okam­ži­te. Ale to je pres­ne to, čo nech­ceš, aby ťa vyru­šo­va­lo, keď máš prá­cu.
S apli­ká­ci­ou Papier ti sta­čí otvo­riť novú kar­tu a veci si zapí­sať. Neskôr sa k nim môžeš vrá­tiť, pre­to­že ich Chro­me auto­ma­tic­ky ulo­ží. Zatvor kar­tu, otvor novú a obja­via sa tvo­je poznám­ky. Nemu­síš hľa­dať, kam si ich dal – sú pria­mo na novej kar­te.

Sústreď sa na jed­nu apli­ká­ciu ale­bo kar­tu, všet­ky ostat­né na poza­dí ti Haze­Over zatie­ni.

1-ftaZUeZ9nTiFX4x05rrvfw

Buď­me úprim­ní. Všet­ci máme prob­lém s mili­ón otvo­re­ný­mi kar­ta­mi či bežia­ci­mi apli­ká­cia­mi na poza­dí. A to vie byť poriad­ne ruši­vé. Iba zapni Haze­Over a všet­ky ostat­né okná stmav­nú. Samoz­rej­me, okrem toho, kto­ré prá­ve pou­ží­vaš. Skve­lý spô­sob, ako zostať sústre­de­ný v mori správ, mai­lov a sta­tu­sov.

Apli­ká­cia, kto­rá zma­že všet­ko, čo si dote­raz napí­sal, ak sa pri písa­ní zasta­víš.

1-D-AiauHRhhNiTSR4hdaOyQ

Flo­ws­ta­te je roz­hod­ne skve­lý nástroj pre spi­so­va­te­ľov. Nie­ke­dy môže byť dosť výzva dokon­čiť kni­hu, blo­go­vý prís­pe­vok či email. Táto apli­ká­cia ťa k tomu núti. Inak prí­deš o všet­ko, čo si už napí­sal. Že kru­té? Nuž, to je aj tvo­ja nepro­duk­tív­nosť.

Pro­ces je jed­no­du­chý: vyber si vytú­že­ný font, pome­nuj doku­ment a vyber si čas, za kto­rý by si chcel sti­hnúť nie­čo napí­sať (od 1 do 180 minút). Ako­náh­le začneš, pri­prav sa na to, že ak od úlo­hy odídeš skôr ako v sta­no­ve­nom čase ale­bo pre­sta­neš písať na viac ako 5 sekúnd, celú obsah sa zma­že. Jedi­ná mož­nosť, ako si zabez­pe­čiť svoj prog­res je tak, že budeš pokra­čo­vať, kým ti nevy­pr­ší sta­no­ve­ný čas.
Samoz­rej­me, že ten­to nástroj ti veľ­mi nepo­mô­že, ak potre­bu­ješ vyhľa­dá­vať infor­má­cie ale­bo mys­lieť viac štruk­tú­ro­va­ne, ale pre rých­le úlo­hy a kre­a­tív­ne písa­nie môže byť dosť uži­toč­ný.

Tre­kuj všet­ky svo­je neže­la­né náv­šte­vy ruši­vých strá­nok.

1-zWMdLqP2uXSPdCZ_8H5iAw

Jed­no­du­chá apli­ká­cia, kto­rá tre­ku­je, koľ­ko­krát si otvo­ril email, sociál­nu sieť ale­bo iné strán­ky, kto­ré ťa rozp­ty­ľu­jú. Kaž­dý deň ti prí­de report, kde sa dozvieš, koľ­ko­krát bola tvo­ja prá­ca pre­ru­še­ná náv­šte­vou neja­kej zo strá­nok a tiež to, koľ­ko času medzi jed­not­li­vý­mi náv­šte­va­mi ubeh­lo. Môžeš tiež vidieť, kto­ré strán­ky ťa rozp­ty­ľu­jú naj­viac a pod­ľa toho obme­dziť svo­ju náv­šte­vu. Skve­lá pomôc­ka, ako si lep­šie strá­žiť čas a do budúc­na ho lep­šie využí­vať.

Pomôc­ka, kto­rá ti zablo­ku­je náv­šte­vu strán­ky, tak­že budeš môcť neru­še­ne pra­co­vať.

1-wf91qJkR-euJahCJMtKPcg

Názov je mož­no tro­chu agre­sív­ny (hoci sa sta­vím, že prá­ve kvô­li náz­vu ju aj vyskú­šaš). Spíš si zoznam strá­nok, kto­ré ťa pra­vi­del­ne rušia pri výko­ne prá­ce a na istý čas ich skrát­ka zablo­kuj. Ak sa napriek tomu o prí­stup na ne pokú­siš (v čase, keď máš pra­co­vať), budeš pre­sme­ro­va­ný na jed­no­du­chú webo­vú strán­ku, kto­rá ti hovo­rí veci ako… Nuž, asi si vieš domys­lieť už pod­ľa náz­vu toh­to pro­duk­tu.

Zís­kaj pre­hľad v prie­be­hu nie­koľ­kých sekúnd.

1-v3_XlQnOZj49v84nKKOjww

Sum­mi­ze bol pôvod­ne vytvo­re­ný, aby pomo­hol štu­den­tom dostať čo naj­viac infor­má­cií zo skrípt, ale môže ho pou­žiť kto­koľ­vek, či už na pre­hľad kníh ale­bo člán­kov, čoho len chceš. Všet­ko, čo musíš uro­biť, je odfo­tiť si strán­ku v kni­he ale­bo člá­nok v novi­nách a potom si vybe­rieš, či chceš suma­ri­zá­ciu strán­ky, kon­cep­tu­ál­nu ana­lý­zu, ana­lý­zu kľú­čo­vých slov ale­bo posud­ko­vú ana­lý­zu. Algo­rit­mus zatiaľ nie je doko­na­lý, ten­to prog­ram je ale roz­hod­ne veľ­mi fas­ci­nu­jú­ci a odpo­rú­čam vyskú­šať kaž­dé­mu, kto potre­bu­je čítať veľ­ké množ­stvo mate­riá­lu (ako štu­den­ti) ale­bo čítať viac kníh a člán­kov v krat­šom čase (ako my všet­ci). Verím, že v blíz­kej budúc­nos­ti sa ten­to prog­ram ešte vyma­ká a uľah­čí veľa živo­tov.

Ak chceš poznať ešte viac prog­ra­mov, vďa­ka kto­rým toho za deň stih­neš viac, pozri si pár ďal­ších, kto­ré náj­deš tu.

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: entrepreneur.com, zdroj foto­gra­fií: medium.com

Pridať komentár (0)