TOP apli­ká­cie, vďaka kto­rým stih­neš viac za rov­naký čas

Michaela Líšková / 6. apríla 2016 / Tools a produktivita

Treba toho spra­viť tak veľa, no času je málo. Vonku je už veľké množ­stvo apli­ká­cií, ktoré sa ti sna­žia pomôcť v tom, aby si toho za deň viac sti­hol. Nie­ktoré sú však zby­točne kom­pli­ko­vané a skôr máš pocit, že ťa rušia ako pomá­hajú.

Tu je zoznam sied­mich apli­ká­cií, ktoré sú zalo­žené na mini­ma­lizme a dovo­ľujú ti sústre­diť sa na to, na čo treba. Daj jed­nej (alebo aj všet­kým) šancu. Tvoj mozog ti poďa­kuje neskôr.

Sústreď sa na svoju naj­dô­le­ži­tej­šiu úlohu

1-4uHU6DSni58uYu_dVmmVug

One Big Thing apli­ká­cia je úplne jed­no­du­chá. Každý deň napíš jednu veľkú vec, ktorú chceš dosiah­nuť a sústreď sa na ňu. Môžeš tiež pri­dá­vať sekun­dárne úlohy, ak sa stane, že dennú pri­oritu zvlád­neš skôr. Táto apli­ká­cia je ako digi­tálna ver­zia fareb­ných lepia­cich pozná­mok, ktoré každý tak rád pou­žíva. Ak máš záu­jem o ďal­šie témy a pre­tvo­riť si tak appku tro­chu viac podľa seba, môžeš ju upg­rad­nuť.

Otvor novú kartu a zhro­maž­ďuj v nej svoje myš­lienky.

1-e9ckvXk-8GV1VEL_gr24jA

Stalo sa ti už nie­kedy, že si len tak bro­wso­val stránky a zrazu si si spo­me­nul, že si mal poslať kli­en­tovi mail s ďal­šími krokmi? Alebo kúpiť brat­ran­covi dar­ček k naro­de­ni­nám? Zme­niť si let? Keď sa nám v hlave vynorí zne­naz­dajky takáto myš­lienka, je často lákavé tieto veci uro­biť okam­žite. Ale to je presne to, čo nech­ceš, aby ťa vyru­šo­valo, keď máš prácu.
S apli­ká­ciou Papier ti stačí otvo­riť novú kartu a veci si zapí­sať. Neskôr sa k nim môžeš vrá­tiť, pre­tože ich Chrome auto­ma­ticky uloží. Zatvor kartu, otvor novú a obja­via sa tvoje poznámky. Nemu­síš hľa­dať, kam si ich dal – sú priamo na novej karte.

Sústreď sa na jednu apli­ká­ciu alebo kartu, všetky ostatné na pozadí ti Haze­Over zatieni.

1-ftaZUeZ9nTiFX4x05rrvfw

Buďme úprimní. Všetci máme prob­lém s milión otvo­re­nými kar­tami či bežia­cimi apli­ká­ciami na pozadí. A to vie byť poriadne rušivé. Iba zapni Haze­Over a všetky ostatné okná stmavnú. Samoz­rejme, okrem toho, ktoré práve pou­ží­vaš. Skvelý spô­sob, ako zostať sústre­dený v mori správ, mai­lov a sta­tu­sov.

Apli­ká­cia, ktorá zmaže všetko, čo si dote­raz napí­sal, ak sa pri písaní zasta­víš.

1-D-AiauHRhhNiTSR4hdaOyQ

Flo­ws­tate je roz­hodne skvelý nástroj pre spi­so­va­te­ľov. Nie­kedy môže byť dosť výzva dokon­čiť knihu, blo­gový prís­pe­vok či email. Táto apli­ká­cia ťa k tomu núti. Inak prí­deš o všetko, čo si už napí­sal. Že kruté? Nuž, to je aj tvoja nepro­duk­tív­nosť.

Pro­ces je jed­no­du­chý: vyber si vytú­žený font, pome­nuj doku­ment a vyber si čas, za ktorý by si chcel sti­hnúť niečo napí­sať (od 1 do 180 minút). Ako­náhle začneš, pri­prav sa na to, že ak od úlohy odídeš skôr ako v sta­no­ve­nom čase alebo pre­sta­neš písať na viac ako 5 sekúnd, celú obsah sa zmaže. Jediná mož­nosť, ako si zabez­pe­čiť svoj prog­res je tak, že budeš pokra­čo­vať, kým ti nevy­prší sta­no­vený čas.
Samoz­rejme, že tento nástroj ti veľmi nepo­môže, ak potre­bu­ješ vyhľa­dá­vať infor­má­cie alebo mys­lieť viac štruk­tú­ro­vane, ale pre rýchle úlohy a kre­a­tívne písa­nie môže byť dosť uži­točný.

Tre­kuj všetky svoje neže­lané náv­števy ruši­vých strá­nok.

1-zWMdLqP2uXSPdCZ_8H5iAw

Jed­no­du­chá apli­ká­cia, ktorá tre­kuje, koľ­ko­krát si otvo­ril email, sociálnu sieť alebo iné stránky, ktoré ťa rozp­ty­ľujú. Každý deň ti príde report, kde sa dozvieš, koľ­ko­krát bola tvoja práca pre­ru­šená náv­šte­vou neja­kej zo strá­nok a tiež to, koľko času medzi jed­not­li­vými náv­šte­vami ubehlo. Môžeš tiež vidieť, ktoré stránky ťa rozp­ty­ľujú naj­viac a podľa toho obme­dziť svoju náv­števu. Skvelá pomôcka, ako si lep­šie strá­žiť čas a do budúcna ho lep­šie využí­vať.

Pomôcka, ktorá ti zablo­kuje náv­števu stránky, takže budeš môcť neru­šene pra­co­vať.

1-wf91qJkR-euJahCJMtKPcg

Názov je možno tro­chu agre­sívny (hoci sa sta­vím, že práve kvôli názvu ju aj vyskú­šaš). Spíš si zoznam strá­nok, ktoré ťa pra­vi­delne rušia pri výkone práce a na istý čas ich skrátka zablo­kuj. Ak sa napriek tomu o prí­stup na ne pokú­siš (v čase, keď máš pra­co­vať), budeš pre­sme­ro­vaný na jed­no­du­chú webovú stránku, ktorá ti hovorí veci ako… Nuž, asi si vieš domys­lieť už podľa názvu tohto pro­duktu.

Zís­kaj pre­hľad v prie­behu nie­koľ­kých sekúnd.

1-v3_XlQnOZj49v84nKKOjww

Sum­mize bol pôvodne vytvo­rený, aby pomo­hol štu­den­tom dostať čo naj­viac infor­má­cií zo skrípt, ale môže ho pou­žiť kto­koľ­vek, či už na pre­hľad kníh alebo člán­kov, čoho len chceš. Všetko, čo musíš uro­biť, je odfo­tiť si stránku v knihe alebo člá­nok v novi­nách a potom si vybe­rieš, či chceš suma­ri­zá­ciu stránky, kon­cep­tu­álnu ana­lýzu, ana­lýzu kľú­čo­vých slov alebo posud­kovú ana­lýzu. Algo­rit­mus zatiaľ nie je doko­nalý, tento prog­ram je ale roz­hodne veľmi fas­ci­nu­júci a odpo­rú­čam vyskú­šať kaž­dému, kto potre­buje čítať veľké množ­stvo mate­riálu (ako štu­denti) alebo čítať viac kníh a člán­kov v krat­šom čase (ako my všetci). Verím, že v blíz­kej budúc­nosti sa tento prog­ram ešte vymaká a uľahčí veľa živo­tov.

Ak chceš poznať ešte viac prog­ra­mov, vďaka kto­rým toho za deň stih­neš viac, pozri si pár ďal­ších, ktoré náj­deš tu.

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: entrepreneur.com, zdroj foto­gra­fií: medium.com

Pridať komentár (0)