TOP knihy, ktoré sa pod­ni­ka­te­ľom oplatí pre­čí­tať

Kristína Šuvadová / 27. februára 2016 / Business

David Can­cel, hlava spo­loč­nosti Drift a tvorca zopár úspeš­ných star­tu­pov je medzi pria­teľmi známy hlavne tým, že má pre­čí­ta­ných nesku­točne veľa kníh. Jeho kama­rát Nick Rel­las (šéf v spo­loč­nosti Drizly) ho nedávno požia­dal, aby zve­rej­nil zoznam top “must have” kníh. Ide teda o knihy, ktoré by si mal každý pod­ni­ka­teľ určite pre­čí­tať.

Mys­lím si, že každý kto sa zau­jíma o pod­ni­ka­nie alebo o tvorbu star­tu­pov, by si aspoň nie­ktoré z nasle­du­jú­cich kníh mal pre­čí­tať. Môžem s isto­tou pove­dať, že veľa z nich má podiel na tom, kde sa nachá­dzam teraz.”

Tu je teda zoznam pár tých “vyvo­le­ných”:

To naj­ťaž­šie z naj­ťaž­šieho — Ben Horo­witz

Táto pub­li­ká­cia je vlastne jediná reálna “busi­ness” kniha. Je zame­raná na to, čo zna­mená byť lead­rom a ako správne viesť a tvo­riť tvoj star­tup.

kniha1

Vyro­bené v Ame­rike — Bill Bry­son

Prí­beh o tom, ako Sam Wal­ton vytvo­ril Wal­mart a stal sa naj­bo­hat­ším člo­ve­kom na svete. “Inšpi­ro­val som sa mno­hými nápadmi z tejto knihy. Pre­čí­tajte si ju mini­málne 3-krát.”

Ori­gi­nálny názov: Made in Ame­rica

Hľa­da­nie múd­rosti — Peter Beve­lin

Spmí­nam si, ako som túto knihu pred nie­koľ­kými rokmi našiel zapad­nutú pra­chom. Nie­koľko ďal­ších rokov potom ležala na mojom noč­nom sto­líku, no keď som sa konečne odhod­lal a pre­čí­tal ju, našiel som tam hneď nie­koľko pokla­dov.” Táto kniha zahŕňa množ­stvo dob­rých rád a tipov pre úspešné pod­ni­ka­nie.

Ori­gi­nálny názov: See­king Wis­dom

Zin­ger­ma­nova prí­ručka o tom, ako posky­to­vať úžasné služby — Ari Wein­zweig

Ak ti záleží na tvo­jích zákaz­ní­koch a chceš pre nich naozaj len to naj­lep­šie, určite siahni po tejto knihe.

Ori­gi­nálny názov: Zin­ger­mans guide to giving great ser­vice

Mana­žo­va­nie seba samého — Peter F. Druc­ker

Túto knihu by si mal každý povinne kúpiť a kaž­dých 5 rokov čítať odznova. Pomôže ti dať si do poriadku mnoho vecí.

kniha2

foto: goodreads.com

Zo záku­li­sia Sales­force — Car­lye Adler a Marc Beni­off

Salesforce.com je ame­rická spo­loč­nosť zaobe­ra­júca sa vývo­jom a dis­tri­bú­ciou Clou­do­vého busi­ness soft­véru. Celý jej prí­beh roz­práva zakla­da­teľ Marc Beni­off.

Ori­gi­nálny názov: Behind the Cloud

Let my people go sur­fing” — Yvon Chou­inard

Názov tejto knihy by bola škoda pre­kla­dať, pre­tože by sa mohol až pri­veľmi vzdia­liť od ori­gi­nálu. Pod­stata tejto knihy je zalo­žená na vybu­do­vaní spo­loč­nosti tak, aby mala čo naj­sil­nej­šie hod­noty.

Boj vo vlast­nej hlave — Al Ries

Tu náj­deš celú psy­cho­ló­giu pre­svied­ča­nia. Takisto sa dozvieš, čo ťa pre­svedčí kúpiť pro­dukt, ktorý tak často naku­pu­ješ.

Ori­gi­nálny názov: The Battle for your mind

Medi­tá­cie — George Long a Mar­cus Aure­lius

Kniha tiež patrí do sku­piny “pre­čí­taj si ju kaž­dých pár rokov odznova”. Zaru­čuje hlboké pono­re­nie do seba a uve­do­me­nie si pár základ­ných vecí, ktoré su naozaj dôle­žité.

Ori­gi­nálny názov: Medi­ta­ti­ons

Sila slova TERAZ — Eck­hart Tolle

Naj­lep­šia moti­vá­cia nie len pre zača­tie zdra­vého život­ného štýlu, ale aj pre roz­ví­ja­nie svo­jích vedo­mostí a pod­ni­ka­teľ­ských skú­se­ností. Tiež poradí ako sa zba­viť nespa­vosti a dep­re­sií.

kniha3

foto: goodreads.com

Psy­cho­ló­gia pre­svied­ča­nia — Robert Cial­dini

Podobná kniha ako “Boj vo vlast­nej hlave”, no je obo­ha­tená aj o iné tipy/rady a tiež sa zaoberá pohľa­dom z iného uhla.

Ori­gi­nálny názov: The psy­cho­logy of per­su­asion

Entre­le­a­ders­hip” — Dave Ram­sey

Ak chceš vedieť ako pra­co­vať NA vlast­nom biz­nise a nie V ŇOM, určite si zaob­sta­raj práve túto knihu.

Pre­stri si svoj stôl — Daniel Meyer

Nikto nevie ula­ho­diť svojmu zákaz­ní­kovy viac ako Danny Meyer, maji­teľ jed­nej z naj­sláv­nej­ších reštau­rá­cii v Ame­rike.”

Ori­gi­nálny názov: Set­ting the table

The big moo” — Seth Godin a The Group of 33

Sprie­vodné vyda­nie ku knihe Fia­lová krava. No v tejto knihe je o niečo via­cej prak­tic­kých rád.

bigmoo

foto: goodreads.com

Pred­sta­vuj si! — Tho­mas J. Peters

Tom Peter napí­sal nesku­točne veľa zau­jí­ma­vých kníh. Určite začni s touto.

Ori­gi­nálny názov: Re-Ima­gine!

Out­put manaž­ment — Andrew Grove

Kniha, ktorá začala nedávny trend so skrat­kou OKR, pou­ží­vaný spo­loč­nos­ťami ako Google na spra­vo­va­nie svo­jich pri­orít.

Ori­gi­nálny názov: High out­put mana­ge­ment

Pred­ví­da­teľné výnosy — Aaron Ross and Mary­lou Tyler

Kniha slúži ako výborný sprie­vodca toho, kedy a ako naj­lep­šie prísť so zľa­vou a zvý­šiť výnosy.

Ori­gi­nálny názov: Pre­d­ic­table Reve­nue

20150729211514-man-reading-book-hipster

foto: goodreads.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)