TOP kni­hy, kto­ré sa pod­ni­ka­te­ľom opla­tí pre­čí­tať

Kristína Šuvadová / 27. februára 2016 / Business

David Can­cel, hla­va spo­loč­nos­ti Drift a tvor­ca zopár úspeš­ných star­tu­pov je medzi pria­teľ­mi zná­my hlav­ne tým, že má pre­čí­ta­ných nesku­toč­ne veľa kníh. Jeho kama­rát Nick Rel­las (šéf v spo­loč­nos­ti Driz­ly) ho nedáv­no požia­dal, aby zve­rej­nil zoznam top “must have” kníh. Ide teda o kni­hy, kto­ré by si mal kaž­dý pod­ni­ka­teľ urči­te pre­čí­tať.

Mys­lím si, že kaž­dý kto sa zau­jí­ma o pod­ni­ka­nie ale­bo o tvor­bu star­tu­pov, by si aspoň nie­kto­ré z nasle­du­jú­cich kníh mal pre­čí­tať. Môžem s isto­tou pove­dať, že veľa z nich má podiel na tom, kde sa nachá­dzam teraz.”

Tu je teda zoznam pár tých “vyvo­le­ných”:

To naj­ťaž­šie z naj­ťaž­šie­ho — Ben Horo­witz

Táto pub­li­ká­cia je vlast­ne jedi­ná reál­na “busi­ness” kni­ha. Je zame­ra­ná na to, čo zna­me­ná byť lead­rom a ako správ­ne viesť a tvo­riť tvoj star­tup.

kniha1

Vyro­be­né v Ame­ri­ke — Bill Bry­son

Prí­beh o tom, ako Sam Wal­ton vytvo­ril Wal­mart a stal sa naj­bo­hat­ším člo­ve­kom na sve­te. “Inšpi­ro­val som sa mno­hý­mi nápad­mi z tej­to kni­hy. Pre­čí­taj­te si ju mini­mál­ne 3-krát.”

Ori­gi­nál­ny názov: Made in Ame­ri­ca

Hľa­da­nie múd­ros­ti — Peter Beve­lin

Spmí­nam si, ako som túto kni­hu pred nie­koľ­ký­mi rok­mi našiel zapad­nu­tú pra­chom. Nie­koľ­ko ďal­ších rokov potom leža­la na mojom noč­nom sto­lí­ku, no keď som sa koneč­ne odhod­lal a pre­čí­tal ju, našiel som tam hneď nie­koľ­ko pokla­dov.” Táto kni­ha zahŕňa množ­stvo dob­rých rád a tipov pre úspeš­né pod­ni­ka­nie.

Ori­gi­nál­ny názov: See­king Wis­dom

Zin­ger­ma­no­va prí­ruč­ka o tom, ako posky­to­vať úžas­né služ­by — Ari Wein­zwe­ig

Ak ti zále­ží na tvo­jích zákaz­ní­koch a chceš pre nich naozaj len to naj­lep­šie, urči­te siah­ni po tej­to kni­he.

Ori­gi­nál­ny názov: Zin­ger­mans guide to giving gre­at ser­vi­ce

Mana­žo­va­nie seba samé­ho — Peter F. Druc­ker

Túto kni­hu by si mal kaž­dý povin­ne kúpiť a kaž­dých 5 rokov čítať odzno­va. Pomô­že ti dať si do poriad­ku mno­ho vecí.

kniha2

foto: goodreads.com

Zo záku­li­sia Sales­for­ce — Car­lye Adler a Marc Beni­off

Salesforce.com je ame­ric­ká spo­loč­nosť zaobe­ra­jú­ca sa vývo­jom a dis­tri­bú­ci­ou Clou­do­vé­ho busi­ness soft­vé­ru. Celý jej prí­beh roz­prá­va zakla­da­teľ Marc Beni­off.

Ori­gi­nál­ny názov: Behind the Cloud

Let my peop­le go sur­fing” — Yvon Chou­inard

Názov tej­to kni­hy by bola ško­da pre­kla­dať, pre­to­že by sa mohol až pri­veľ­mi vzdia­liť od ori­gi­ná­lu. Pod­sta­ta tej­to kni­hy je zalo­že­ná na vybu­do­va­ní spo­loč­nos­ti tak, aby mala čo naj­sil­nej­šie hod­no­ty.

Boj vo vlast­nej hla­ve — Al Ries

Tu náj­deš celú psy­cho­ló­giu pre­svied­ča­nia. Takis­to sa dozvieš, čo ťa pre­sved­čí kúpiť pro­dukt, kto­rý tak čas­to naku­pu­ješ.

Ori­gi­nál­ny názov: The Batt­le for your mind

Medi­tá­cie — Geor­ge Long a Mar­cus Aure­lius

Kni­ha tiež pat­rí do sku­pi­ny “pre­čí­taj si ju kaž­dých pár rokov odzno­va”. Zaru­ču­je hlbo­ké pono­re­nie do seba a uve­do­me­nie si pár základ­ných vecí, kto­ré su naozaj dôle­ži­té.

Ori­gi­nál­ny názov: Medi­ta­ti­ons

Sila slo­va TERAZ — Eck­hart Tol­le

Naj­lep­šia moti­vá­cia nie len pre zača­tie zdra­vé­ho život­né­ho štý­lu, ale aj pre roz­ví­ja­nie svo­jích vedo­mos­tí a pod­ni­ka­teľ­ských skú­se­nos­tí. Tiež pora­dí ako sa zba­viť nespa­vos­ti a dep­re­sií.

kniha3

foto: goodreads.com

Psy­cho­ló­gia pre­svied­ča­nia — Robert Cial­di­ni

Podob­ná kni­ha ako “Boj vo vlast­nej hla­ve”, no je obo­ha­te­ná aj o iné tipy/rady a tiež sa zaobe­rá pohľa­dom z iné­ho uhla.

Ori­gi­nál­ny názov: The psy­cho­lo­gy of per­su­asi­on

Entre­le­a­ders­hip” — Dave Ram­sey

Ak chceš vedieť ako pra­co­vať NA vlast­nom biz­ni­se a nie V ŇOM, urči­te si zaob­sta­raj prá­ve túto kni­hu.

Pre­stri si svoj stôl — Daniel Mey­er

Nikto nevie ula­ho­diť svoj­mu zákaz­ní­ko­vy viac ako Dan­ny Mey­er, maji­teľ jed­nej z naj­sláv­nej­ších reštau­rá­cii v Ame­ri­ke.”

Ori­gi­nál­ny názov: Set­ting the tab­le

The big moo” — Seth Godin a The Group of 33

Sprie­vod­né vyda­nie ku kni­he Fia­lo­vá kra­va. No v tej­to kni­he je o nie­čo via­cej prak­tic­kých rád.

bigmoo

foto: goodreads.com

Pred­sta­vuj si! — Tho­mas J. Peters

Tom Peter napí­sal nesku­toč­ne veľa zau­jí­ma­vých kníh. Urči­te začni s tou­to.

Ori­gi­nál­ny názov: Re-Ima­gi­ne!

Out­put manaž­ment — Andrew Gro­ve

Kni­ha, kto­rá zača­la nedáv­ny trend so skrat­kou OKR, pou­ží­va­ný spo­loč­nos­ťa­mi ako Goog­le na spra­vo­va­nie svo­jich pri­orít.

Ori­gi­nál­ny názov: High out­put mana­ge­ment

Pred­ví­da­teľ­né výno­sy — Aaron Ross and Mary­lou Tyler

Kni­ha slú­ži ako výbor­ný sprie­vod­ca toho, kedy a ako naj­lep­šie prí­sť so zľa­vou a zvý­šiť výno­sy.

Ori­gi­nál­ny názov: Pre­d­ic­tab­le Reve­nue

20150729211514-man-reading-book-hipster

foto: goodreads.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)