Top nástro­je, kto­ré pou­ží­va­jú digi­tál­ni nomá­di

Linda Cebrová / 24. apríla 2016 / Lifehacking

Keď je člo­vek neus­tá­le na ces­tách a pra­cu­je zo zahra­ni­čia, musí viac dbať na komu­ni­ká­ciu, efek­ti­vi­tu prá­ce a bez­peč­nosť. Tu je pár apli­ká­cií, nástro­jov a webov, kto­ré uľah­čia život na ces­tách kaž­dé­mu ces­to­va­te­ľo­vi ale­bo pod­ni­ka­te­ľo­vi.

Momen­tum

Ten­to nástroj je skve­lý na inšpi­rá­ciu a pro­duk­ti­vi­tu záro­veň. Fun­gu­je tak, že si kaž­dý večer určíš jed­nu veľ­kú úlo­hu, kto­rú musíš nasle­du­jú­ci deň spra­viť. Dôle­ži­té je, aby ťa táto úlo­ha posu­nu­la ďalej buď v tvo­jom pod­ni­ka­ní ale­bo aj osob­nom živo­te. Pre túto tech­ni­ku je dob­ré využiť roz­ší­re­nie pre Chro­me s náz­vom Momen­tum. Vždy, keď otvo­ríš novú zálož­ku, tak sa obja­ví úlo­ha, kto­rú musíš v ten deň dokon­čiť. Okrem toho tam náj­deš aj TO-DO list, poča­sie a kaž­dý deň nový citát spo­lu s fot­kou na poza­dí. V jed­no­du­chos­ti je krá­sa.

moment

Numbeo.com

Náj­deš tu pomer­ne pres­nú data­bá­zu nákla­dov na život v mes­tách na celom sve­te. Budeš mať pre­hľad o cenách jedál v reštau­rá­ciách, ako aj o cenách potra­vín v miest­nych obcho­doch. Vhod prí­du tiež cen­ní­ky MHD, ben­zí­nu, taxí­kov a cien za kilo­met­re v jed­not­li­vých kra­ji­nách. Ak budeš hľa­dať uby­to­va­nie na dlh­šiu dobu, Num­beo ti uká­že prie­mer­né ceny náj­mov v rôz­nych typoch bytov v cen­tre ale­bo na okra­ji mes­ta. Tiež sa dajú porov­nať nákla­dy na život v dvoch rôz­nych mes­tách, naprí­klad Bra­ti­sla­vu ver­zus Bang­kok.

City­Map­s2Go

App­ka s kto­rou sa v žiad­nej kra­ji­ne nestra­tíš, aj keď si bez inter­ne­tu. Off­li­ne apli­ká­cia, kto­rá ti pomô­že obja­viť mies­ta, kto­rá sa opla­tí nav­ští­viť. Náj­deš tam aj tipy a tri­ky pre kaž­dú kra­ji­nu ale­bo rôz­ne prí­be­hy z danej des­ti­ná­cie.

Ever­no­te

evernote

Výbor­ný nástroj na zapi­so­va­nie pozná­mok, ukla­da­nie potreb­ných doku­men­tov a archi­vo­va­nie zau­jí­ma­vých člán­kov. Doká­že tiež ulo­žiť člá­nok z webu pomo­cou tzv. Ever­no­te Web Cli­pe­ru ale­bo aj oske­no­va­né doku­men­ty, pop­rí­pa­de printsc­re­e­ny.

Nomadlist.com

Dozvieš sa tu, kde môžeš v danej kra­ji­ne pra­co­vať, kde sa uby­to­vať ale­bo aký rých­li bude inter­net v tvo­jej des­ti­ná­cií. Tiež ti pomô­že zosta­viť finanč­ný plán, ak chceš v cudzej kra­ji­ne zostať dlh­ší čas.

Wun­der­list

wund

Apli­ká­cia, kto­rá je pova­žo­va­ná za jed­nu z naj­lep­ších na orga­ni­zá­ciu tvoj­ho pra­cov­né­ho ale aj súkrom­né­ho živo­ta. To Do List je naj­dô­le­ži­tej­šou čas­ťou efek­ti­vi­ty, pri­nú­ti ťa uro­biť veci, kto­ré sú potreb­né. Ak úlo­hu spl­níš, sta­čí ju zaškrt­núť a auto­ma­tic­ky sa pre­su­nie medzi “com­ple­ted.” Zahŕňa aj noti­fi­ká­cie, mož­nosť pri­dá­va­nia pozná­mok ale­bo dead­li­ne-ou.

1Pas­sword

Ak čas­to ces­tu­ješ, je viac prav­de­po­dob­né, že ti budú odcu­dze­né nástro­je potreb­né pre tvo­ju prá­cu. 1Pas­sword ti pomô­že, aby si v prí­pa­de krá­de­že napr. tvoj­ho note­bo­oku nepri­šiel o cit­li­vé infor­má­cie ale­bo dôle­ži­té súbo­ry. Pre zálo­ho­va­nie dát je dob­ré využiť služ­by, ako je Drop­box ale­bo Goog­le Dri­ve. Pre zálo­hu hesiel je zase ide­ál­ny 1Pas­sword, kde si môžeš ulo­žiť všet­ky hes­lá a tie ulo­žiť do clou­du. V prí­pa­de stra­ty note­bo­oku ti sta­čí zohnať si nový, pri­hlá­siť sa do 1Pas­sword a všet­ky hes­lá budeš mať k dis­po­zí­cií.

Zdroj: lifehack.org. zdroj obrázkov:pocketmeta.com

Pridať komentár (0)