Top nástroje, ktoré pou­ží­vajú digi­tálni nomádi

Linda Cebrová / 24. apríla 2016 / Tools a produktivita

Keď je člo­vek neus­tále na ces­tách a pra­cuje zo zahra­ni­čia, musí viac dbať na komu­ni­ká­ciu, efek­ti­vitu práce a bez­peč­nosť. Tu je pár apli­ká­cií, nástro­jov a webov, ktoré uľah­čia život na ces­tách kaž­dému ces­to­va­te­ľovi alebo pod­ni­ka­te­ľovi.

Momen­tum

Tento nástroj je skvelý na inšpi­rá­ciu a pro­duk­ti­vitu záro­veň. Fun­guje tak, že si každý večer určíš jednu veľkú úlohu, ktorú musíš nasle­du­júci deň spra­viť. Dôle­žité je, aby ťa táto úloha posu­nula ďalej buď v tvo­jom pod­ni­kaní alebo aj osob­nom živote. Pre túto tech­niku je dobré využiť roz­ší­re­nie pre Chrome s náz­vom Momen­tum. Vždy, keď otvo­ríš novú záložku, tak sa objaví úloha, ktorú musíš v ten deň dokon­čiť. Okrem toho tam náj­deš aj TO-DO list, poča­sie a každý deň nový citát spolu s fot­kou na pozadí. V jed­no­du­chosti je krása.

moment

Numbeo.com

Náj­deš tu pomerne presnú data­bázu nákla­dov na život v mes­tách na celom svete. Budeš mať pre­hľad o cenách jedál v reštau­rá­ciách, ako aj o cenách potra­vín v miest­nych obcho­doch. Vhod prídu tiež cen­níky MHD, ben­zínu, taxí­kov a cien za kilo­metre v jed­not­li­vých kra­ji­nách. Ak budeš hľa­dať uby­to­va­nie na dlh­šiu dobu, Num­beo ti ukáže prie­merné ceny náj­mov v rôz­nych typoch bytov v cen­tre alebo na okraji mesta. Tiež sa dajú porov­nať náklady na život v dvoch rôz­nych mes­tách, naprí­klad Bra­ti­slavu ver­zus Bang­kok.

City­Map­s2Go

Appka s kto­rou sa v žiad­nej kra­jine nestra­tíš, aj keď si bez inter­netu. Off­line apli­ká­cia, ktorá ti pomôže obja­viť miesta, ktorá sa oplatí nav­ští­viť. Náj­deš tam aj tipy a triky pre každú kra­jinu alebo rôzne prí­behy z danej des­ti­ná­cie.

Ever­note

evernote

Výborný nástroj na zapi­so­va­nie pozná­mok, ukla­da­nie potreb­ných doku­men­tov a archi­vo­va­nie zau­jí­ma­vých člán­kov. Dokáže tiež ulo­žiť člá­nok z webu pomo­cou tzv. Ever­note Web Cli­peru alebo aj oske­no­vané doku­menty, pop­rí­pade printsc­re­eny.

Nomadlist.com

Dozvieš sa tu, kde môžeš v danej kra­jine pra­co­vať, kde sa uby­to­vať alebo aký rýchli bude inter­net v tvo­jej des­ti­ná­cií. Tiež ti pomôže zosta­viť finančný plán, ak chceš v cudzej kra­jine zostať dlhší čas.

Wun­der­list

wund

Apli­ká­cia, ktorá je pova­žo­vaná za jednu z naj­lep­ších na orga­ni­zá­ciu tvojho pra­cov­ného ale aj súkrom­ného života. To Do List je naj­dô­le­ži­tej­šou čas­ťou efek­ti­vity, pri­núti ťa uro­biť veci, ktoré sú potrebné. Ak úlohu spl­níš, stačí ju zaškrt­núť a auto­ma­ticky sa pre­su­nie medzi “com­ple­ted.” Zahŕňa aj noti­fi­ká­cie, mož­nosť pri­dá­va­nia pozná­mok alebo dead­line-ou.

1Pas­sword

Ak často ces­tu­ješ, je viac prav­de­po­dobné, že ti budú odcu­dzené nástroje potrebné pre tvoju prácu. 1Pas­sword ti pomôže, aby si v prí­pade krá­deže napr. tvojho note­bo­oku nepri­šiel o cit­livé infor­má­cie alebo dôle­žité súbory. Pre zálo­ho­va­nie dát je dobré využiť služby, ako je Drop­box alebo Google Drive. Pre zálohu hesiel je zase ide­álny 1Pas­sword, kde si môžeš ulo­žiť všetky heslá a tie ulo­žiť do cloudu. V prí­pade straty note­bo­oku ti stačí zohnať si nový, pri­hlá­siť sa do 1Pas­sword a všetky heslá budeš mať k dis­po­zí­cií.

Zdroj: lifehack.org. zdroj obrázkov:pocketmeta.com

Pridať komentár (0)