Top slo­ven­ské apli­ká­cie z tých naj­sil­nej­ších seg­men­tov

Michal Sorkovský / 28. júna 2016 / Tech a inovácie

Pri­pra­vili sme si pre teba výber top slo­ven­ských apli­ká­cií z jed­not­li­vých seg­men­tov, ktoré denne ovplyv­ňujú životy ľudí. Každá z týchto appiek je pri­tom dôka­zom toho, že aj Slo­váci vedia vymys­lieť niečo, čo môže uľah­čiť život tisí­com ľudí.

Ser­vi­ces – mini­FAK­TÚRA

mini­FAK­TÚRA rieši to, čo ťaží väč­šinu slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov – zdĺhavú a otravnú fak­tu­rá­ciu. Šikovná apli­ká­cia ponúka mož­nosť vysta­vo­vať pro­fe­si­onálne fak­túry úplne jed­no­du­cho – cez mobil alebo tab­let. Ide o inte­li­gentné rie­še­nie, ktoré už teraz šetrí mno­hým pod­ni­ka­te­ľom kopu času.

Vďaka mini­FAK­TÚRE už nebu­deš musieť fak­túry nosiť účtov­ní­kovi a on sa nebude musieť trá­piť s ich naha­dzo­va­ním do počí­tača. Táto služba si nepo­chybne zaslúži miesto v tomto výbere – ide o slo­ven­ský pro­jekt, ktorý pri­nie­sol inte­li­gentné rie­še­nie uľah­ču­júce prácu stov­kám ľudí, neho­vo­riac o tom, že firma už aj expan­duje do zahra­ni­čia pod náz­vom Billdu. Skvelý prí­klad pre novo­vzni­ka­júce slo­ven­ské pro­jekty!

0001

foto: CEO mini­FAK­TURA Erik Hudák/minifaktura.sk

Taxi – HopIN

Apli­ká­cia, ktorá ponúka mož­nosť jed­no­du­chého ces­to­va­nia kaž­dému Slo­vákovi. Keď v roku 2012 HopIN vzni­kol (ako vôbec prvá slo­ven­ská apli­ká­cia na objed­ná­va­nie taxí­kov cez mobil či tab­let), nikto nemo­hol tušiť, aký úspech nako­niec dotiahne. Prečo sa táto apli­ká­cia vlastne doká­zala pre­sa­diť v tak sil­nej kon­ku­ren­cii? Odpo­veď je jed­no­du­chá – ponúka hneď via­cero fun­kcií, vďaka kto­rým necháva bežné taxi služby vo svo­jom tieni.

HopIN umož­ňuje Slo­vá­kom nasta­viť para­metre vyhľa­dá­va­nia tak, aby si mohli pri­vo­lať taký typ vozidla, aký potre­bujú, samoz­rejme s dob­rým hod­no­te­ním a za takú cenu, akú plá­nujú zapla­tiť. Okrem toho ponúka obrov­skú výhodu v podobe naj­väč­šieho počtu taxí­kov jaz­dia­cich po Bra­ti­slave. Je pri­tom skvelé pozo­ro­vať, ako môže slo­ven­ská apli­ká­cia kon­ku­ro­vať Uberu či Lif­tagu, a pri­tom mať stále v mno­hých veciach navrch.

0002

foto: hopin.sk

Ban­king – Tatra Banka

V slo­ven­skom ban­kov­níc­tve je Tatra Banka pova­žo­vaná za prie­kop­níka ino­vá­cií. Mobilné apli­ká­cie, ktoré pre svo­jich kli­en­tov ponúka, sú toho jas­ným dôka­zom. Základná apli­ká­cia ponúka mož­nosť nosiť inter­net ban­king stále so sebou či vybe­rať z ban­ko­matu cez mobil, Tatra ale ponúka hneď nie­koľko ďal­ších super apli­ká­cií. Naprí­klad Mobilné platby, vďaka kto­rým kli­enti pla­tia svo­jim mobi­lom pohodlne a štý­lovo bez­kon­taktne u obchod­ní­kov, ale aj na inter­nete. Keď táto novinka na Slo­ven­sko prišla, ľudia boli voči nej značne skep­tickí, dnes sa však stáva stále viac a viac obľú­be­nou. Prečo? Dokáže zjed­no­du­šiť život kaž­dému Slo­vá­kovi. Vďaka týmto dvom apli­ká­ciám nepot­re­bu­ješ peňa­ženku — mobi­lom zapla­tíš v obchode, zadáš pre­vodný prí­kaz, alebo si vybe­rieš hoto­vosť z ban­ko­matu.

Ďal­šou app­kou je Tatra banka VIAMO, ktorá ponúka mož­nosť zjed­no­du­še­ného posie­la­nia peňazí na tele­fónne číslo, alebo naku­po­vať jed­no­du­cho u obchod­ní­kov. No a tak­tiež tu je apli­ká­cia Čítačka, ktorá ti umožní mať kľúč k Inter­net Ban­kingu stále pri sebe. Tatra Banka stojí za množ­stvom ino­vá­cií v slo­ven­skom ban­kingu a cel­kovo sa zaslú­žila o to, že Slo­váci začali vní­mať tech­no­ló­gie, ako niečo, čo môže veľmi zjed­no­du­šiť a pomôcť pri práci s finan­ciami.

0003

foto: tatrabanka.sk

Navi­gá­cie – Sygic

Slo­ven­ská firma, kto­rej pro­dukt si zís­kal už mili­óny pou­ží­va­te­ľov. Sygic ponúka naj­kva­lit­nej­šiu off­line navi­gá­ciu na svete a to je niečo, čo sa nepo­chybne zíde kaž­dému jed­nému z nás. Aj napriek tomu, že apli­ká­cia nepot­re­buje pri­po­je­nie na inter­net, člo­vek sa na ňu môže plne spo­ľa­hnúť kedy­koľ­vek, kde­koľ­vek.

Okrem toho nedávno pred­sta­vil spo­loč­níka na ces­tách, plat­formu Sygic Tra­vel. Cie­ľom novej služby je úplne zme­niť záži­tok z ces­to­va­nia. Sygic v mobile teda pred­sta­vuje spo­ľah­li­vého a uži­toč­ného spo­loč­níka na ces­tách, ktorý sa nepo­chybne zíde kaž­dému z nás.

0004

foto: sygic.com

SaaS – Slido 

Vďaka Slido sa už nikdy nestane, že bude na kon­fe­ren­cii alebo pred­náške nuda. Poznáš to – keď spí­ker doho­vorí, vždy sa spýta, či sú v pub­liku nejaké otázky. Kaž­dému z ľudí sedia­cich pred ním hneď napadne aspoň jedna vec, ktorú by sa opý­tal, avšak drvivá väč­šina svoju otázku nepo­loží, pre­tože sa jed­no­du­cho neod­váži. No a potom pri­chá­dza čas na využite Slido.

Uži­točná apli­ká­cia ponúka mož­nosť zapo­jiť sa do kon­ver­zá­cie bez toho, aby si pove­dal jediné slovo. Cez Slido môžeš posie­lať otázky priamo spík­rovi, kto­rému sa zobra­zia na disp­leji a bude na ne môcť odpo­ve­dať. Tak jed­no­du­ché a pri­tom tak uži­točné – Slido je ďal­šia slo­ven­ská apli­ká­cia, ktorá sa môže posta­rať o to, že o nás budú ešte vo svete počuť.

0006

foto: sli.do

zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com/Flickr,Guil­laume Spe­urt

Pridať komentár (0)