Top slovenské aplikácie z tých najsilnejších segmentov

  • Pripravili sme si pre teba výber top slovenských aplikácií z jednotlivých segmentov, ktoré denne ovplyvňujú životy ľudí. Každá z týchto appiek je pritom dôkazom toho, že aj Slováci vedia vymyslieť niečo, čo môže uľahčiť život tisícom ľudí.
0001 TIT
  • Pripravili sme si pre teba výber top slovenských aplikácií z jednotlivých segmentov, ktoré denne ovplyvňujú životy ľudí. Každá z týchto appiek je pritom dôkazom toho, že aj Slováci vedia vymyslieť niečo, čo môže uľahčiť život tisícom ľudí.

Services – miniFAKTÚRA

miniFAKTÚRA rieši to, čo ťaží väčšinu slovenských podnikateľov – zdĺhavú a otravnú fakturáciu. Šikovná aplikácia ponúka možnosť vystavovať profesionálne faktúry úplne jednoducho – cez mobil alebo tablet. Ide o inteligentné riešenie, ktoré už teraz šetrí mnohým podnikateľom kopu času.

Vďaka miniFAKTÚRE už nebudeš musieť faktúry nosiť účtovníkovi a on sa nebude musieť trápiť s ich nahadzovaním do počítača. Táto služba si nepochybne zaslúži miesto v tomto výbere – ide o slovenský projekt, ktorý priniesol inteligentné riešenie uľahčujúce prácu stovkám ľudí, nehovoriac o tom, že firma už aj expanduje do zahraničia pod názvom Billdu. Skvelý príklad pre novovznikajúce slovenské projekty!

0001

foto: CEO miniFAKTURA Erik Hudák/minifaktura.sk

 

Taxi – HopIN

Apli­ká­cia, ktorá ponúka možnosť jednoduchého ces­to­va­nia kaž­dému Slo­vákovi. Keď v roku 2012 HopIN vznikol (ako vôbec prvá slo­ven­ská apli­ká­cia na objed­ná­va­nie taxí­kov cez mobil či tab­let), nikto nemohol tušiť, aký úspech nakoniec dotiahne. Prečo sa táto aplikácia vlastne dokázala presadiť v tak silnej konkurencii?  Odpoveď je jednoduchá – ponúka hneď via­cero fun­kcií, vďaka kto­rým necháva bežné taxi služby vo svo­jom tieni.

HopIN umož­ňuje Slovákom nastaviť para­metre vyhľa­dá­va­nia tak, aby si mohli pri­vo­lať taký typ vozidla, aký potre­bujú, samozrejme s dob­rým hod­no­te­ním a za takú cenu, akú plá­nujú zapla­tiť. Okrem toho ponúka obrov­skú výhodu v podobe najväčšieho počtu taxíkov jazdiacich po Bratislave. Je pritom skvelé pozorovať, ako môže slovenská aplikácia konkurovať Uberu či Liftagu, a pritom mať stále v mnohých veciach navrch.

 

0002

foto: hopin.sk

 

Banking – Tatra Banka

V slovenskom bankovníctve je Tatra Banka považovaná za priekopníka inovácií. Mobilné aplikácie, ktoré pre svojich klientov ponúka, sú toho jasným dôkazom. Základná aplikácia ponúka možnosť nosiť internet banking stále so sebou či vyberať z bankomatu cez mobil, Tatra ale ponúka hneď niekoľko ďalších super aplikácií. Napríklad Mobilné platby, vďaka ktorým klienti platia svojim mobilom pohodlne a štýlovo bezkontaktne u obchodníkov, ale aj na internete. Keď táto novinka na Slovensko prišla, ľudia boli voči nej značne skeptickí, dnes sa však stáva stále viac a viac obľúbenou. Prečo? Dokáže zjednodušiť život každému Slovákovi. Vďaka týmto dvom aplikáciám nepotrebuješ peňaženku – mobilom zaplatíš v obchode, zadáš prevodný príkaz, alebo si vyberieš hotovosť z bankomatu.

Ďalšou appkou je Tatra banka VIAMO, ktorá ponúka možnosť zjednodušeného posielania peňazí na telefónne číslo, alebo nakupovať jednoducho u obchodníkov. No a taktiež tu je aplikácia Čítačka, ktorá ti umožní mať kľúč k Internet Bankingu stále pri sebe.  Tatra Banka stojí za množstvom inovácií v slovenskom bankingu a celkovo sa zaslúžila o to, že Slováci začali vnímať technológie, ako niečo, čo môže veľmi zjednodušiť a pomôcť pri práci s financiami.

0003

foto: tatrabanka.sk

 

Navigácie – Sygic

Slovenská firma,  kto­rej produkt si zís­kal už  mili­óny pou­ží­va­te­ľov. Sygic ponúka naj­kva­lit­nej­šiu off­line navi­gá­ciu na svete a to je niečo, čo sa nepo­chybne zíde kaž­dému jed­nému z nás. Aj napriek tomu, že apli­ká­cia nepot­re­buje pri­po­je­nie na inter­net, člo­vek sa na ňu môže plne spo­ľa­hnúť kedy­koľ­vek, kde­koľ­vek.

Okrem toho nedávno pred­sta­vil spo­loč­níka na ces­tách, plat­formu Sygic Tra­vel. Cie­ľom novej služby je úplne zme­niť záži­tok z ces­to­va­nia. Sygic v mobile teda pred­sta­vuje spo­ľah­li­vého a uži­toč­ného spo­loč­níka na ces­tách, ktorý sa nepo­chybne zíde kaž­dému z nás.

0004

foto: sygic.com

 

SaaS – Slido 

Vďaka Slido sa už nikdy nestane, že bude na kon­fe­ren­cii alebo pred­náške nuda. Poznáš to – keď spí­ker dohovorí, vždy sa spýta, či sú v publiku nejaké otázky. Kaž­dému z ľudí sedia­cich pred ním hneď napadne aspoň jedna vec, ktorú by sa opý­tal, avšak drvivá väč­šina svoju otázku nepo­loží, pre­tože sa jednoducho neodváži. No a potom pri­chá­dza čas na využite Slido.

Uži­točná apli­ká­cia ponúka mož­nosť zapo­jiť sa do kon­ver­zá­cie bez toho, aby si pove­dal jediné slovo. Cez Slido môžeš posie­lať otázky priamo spík­rovi, kto­rému sa zobra­zia na disp­leji a bude na ne môcť odpo­ve­dať. Tak jednoduché a pritom tak užitočné – Slido je ďalšia slovenská aplikácia, ktorá sa môže postarať o to, že o nás budú ešte vo svete počuť.

0006

foto: sli.do

zdroj titulnej fotografie: pixabay.com/Flickr,Guillaume Speurt

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech