Top slo­ven­ské apli­ká­cie z tých naj­sil­nej­ších seg­men­tov

Michal Sorkovský / 28. júna 2016 / Tech a inovácie

Pri­pra­vi­li sme si pre teba výber top slo­ven­ských apli­ká­cií z jed­not­li­vých seg­men­tov, kto­ré den­ne ovplyv­ňu­jú živo­ty ľudí. Kaž­dá z tých­to appiek je pri­tom dôka­zom toho, že aj Slo­vá­ci vedia vymys­lieť nie­čo, čo môže uľah­čiť život tisí­com ľudí.

Ser­vi­ces – mini­FAK­TÚ­RA

mini­FAK­TÚ­RA rie­ši to, čo ťaží väč­ši­nu slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov – zdĺha­vú a otrav­nú fak­tu­rá­ciu. Šikov­ná apli­ká­cia ponú­ka mož­nosť vysta­vo­vať pro­fe­si­onál­ne fak­tú­ry úpl­ne jed­no­du­cho – cez mobil ale­bo tab­let. Ide o inte­li­gent­né rie­še­nie, kto­ré už teraz šet­rí mno­hým pod­ni­ka­te­ľom kopu času.

Vďa­ka mini­FAK­TÚ­RE už nebu­deš musieť fak­tú­ry nosiť účtov­ní­ko­vi a on sa nebu­de musieť trá­piť s ich naha­dzo­va­ním do počí­ta­ča. Táto služ­ba si nepo­chyb­ne zaslú­ži mies­to v tom­to výbe­re – ide o slo­ven­ský pro­jekt, kto­rý pri­nie­sol inte­li­gent­né rie­še­nie uľah­ču­jú­ce prá­cu stov­kám ľudí, neho­vo­riac o tom, že fir­ma už aj expan­du­je do zahra­ni­čia pod náz­vom Bill­du. Skve­lý prí­klad pre novo­vzni­ka­jú­ce slo­ven­ské pro­jek­ty!

0001

foto: CEO mini­FAK­TU­RA Erik Hudák/minifaktura.sk

Taxi – HopIN

Apli­ká­cia, kto­rá ponú­ka mož­nosť jed­no­du­ché­ho ces­to­va­nia kaž­dému Slo­vákovi. Keď v roku 2012 HopIN vzni­kol (ako vôbec prvá slo­ven­ská apli­ká­cia na objed­ná­va­nie taxí­kov cez mobil či tab­let), nikto nemo­hol tušiť, aký úspech nako­niec dotiah­ne. Pre­čo sa táto apli­ká­cia vlast­ne doká­za­la pre­sa­diť v tak sil­nej kon­ku­ren­cii? Odpo­veď je jed­no­du­chá – ponú­ka hneď via­cero fun­kcií, vďa­ka kto­rým nechá­va bež­né taxi služ­by vo svo­jom tie­ni.

HopIN umož­ňuje Slo­vá­kom nasta­viť para­metre vyhľa­dá­va­nia tak, aby si moh­li pri­vo­lať taký typ vozid­la, aký potre­bujú, samoz­rej­me s dob­rým hod­no­te­ním a za takú cenu, akú plá­nujú zapla­tiť. Okrem toho ponú­ka obrov­skú výho­du v podo­be naj­väč­šie­ho počtu taxí­kov jaz­dia­cich po Bra­ti­sla­ve. Je pri­tom skve­lé pozo­ro­vať, ako môže slo­ven­ská apli­ká­cia kon­ku­ro­vať Ube­ru či Lif­ta­gu, a pri­tom mať stá­le v mno­hých veciach navrch.

0002

foto: hopin.sk

Ban­king – Tat­ra Ban­ka

V slo­ven­skom ban­kov­níc­tve je Tat­ra Ban­ka pova­žo­va­ná za prie­kop­ní­ka ino­vá­cií. Mobil­né apli­ká­cie, kto­ré pre svo­jich kli­en­tov ponú­ka, sú toho jas­ným dôka­zom. Základ­ná apli­ká­cia ponú­ka mož­nosť nosiť inter­net ban­king stá­le so sebou či vybe­rať z ban­ko­ma­tu cez mobil, Tat­ra ale ponú­ka hneď nie­koľ­ko ďal­ších super apli­ká­cií. Naprí­klad Mobil­né plat­by, vďa­ka kto­rým kli­en­ti pla­tia svo­jim mobi­lom pohodl­ne a štý­lo­vo bez­kon­takt­ne u obchod­ní­kov, ale aj na inter­ne­te. Keď táto novin­ka na Slo­ven­sko priš­la, ľudia boli voči nej znač­ne skep­tic­kí, dnes sa však stá­va stá­le viac a viac obľú­be­nou. Pre­čo? Doká­že zjed­no­du­šiť život kaž­dé­mu Slo­vá­ko­vi. Vďa­ka tým­to dvom apli­ká­ciám nepot­re­bu­ješ peňa­žen­ku — mobi­lom zapla­tíš v obcho­de, zadáš pre­vod­ný prí­kaz, ale­bo si vybe­rieš hoto­vosť z ban­ko­ma­tu.

Ďal­šou app­kou je Tat­ra ban­ka VIA­MO, kto­rá ponú­ka mož­nosť zjed­no­du­še­né­ho posie­la­nia peňa­zí na tele­fón­ne čís­lo, ale­bo naku­po­vať jed­no­du­cho u obchod­ní­kov. No a tak­tiež tu je apli­ká­cia Čítač­ka, kto­rá ti umož­ní mať kľúč k Inter­net Ban­kin­gu stá­le pri sebe. Tat­ra Ban­ka sto­jí za množ­stvom ino­vá­cií v slo­ven­skom ban­kin­gu a cel­ko­vo sa zaslú­ži­la o to, že Slo­vá­ci zača­li vní­mať tech­no­ló­gie, ako nie­čo, čo môže veľ­mi zjed­no­du­šiť a pomôcť pri prá­ci s finan­cia­mi.

0003

foto: tatrabanka.sk

Navi­gá­cie – Sygic

Slo­ven­ská fir­ma, kto­rej pro­dukt si zís­kal už mili­óny pou­ží­va­te­ľov. Sygic ponú­ka naj­kva­lit­nej­šiu off­line navi­gá­ciu na sve­te a to je nie­čo, čo sa nepo­chybne zíde kaž­dému jed­nému z nás. Aj napriek tomu, že apli­ká­cia nepot­re­buje pri­po­je­nie na inter­net, člo­vek sa na ňu môže plne spo­ľa­hnúť kedy­koľ­vek, kde­koľ­vek.

Okrem toho nedáv­no pred­sta­vil spo­loč­níka na ces­tách, plat­formu Sygic Tra­vel. Cie­ľom novej služ­by je úpl­ne zme­niť záži­tok z ces­to­va­nia. Sygic v mobi­le teda pred­sta­vuje spo­ľah­li­vého a uži­toč­ného spo­loč­níka na ces­tách, kto­rý sa nepo­chybne zíde kaž­dému z nás.

0004

foto: sygic.com

SaaS – Sli­do 

Vďa­ka Sli­do sa už nikdy nesta­ne, že bude na kon­fe­ren­cii ale­bo pred­náške nuda. Poznáš to – keď spí­ker doho­vo­rí, vždy sa spý­ta, či sú v pub­li­ku neja­ké otáz­ky. Kaž­dému z ľudí sedia­cich pred ním hneď napad­ne aspoň jed­na vec, kto­rú by sa opý­tal, avšak drvi­vá väč­šina svo­ju otáz­ku nepo­loží, pre­tože sa jed­no­du­cho neod­vá­ži. No a potom pri­chá­dza čas na využi­te Sli­do.

Uži­točná apli­ká­cia ponú­ka mož­nosť zapo­jiť sa do kon­ver­zá­cie bez toho, aby si pove­dal jedi­né slo­vo. Cez Sli­do môžeš posie­lať otáz­ky pria­mo spík­rovi, kto­rému sa zobra­zia na disp­leji a bude na ne môcť odpo­ve­dať. Tak jed­no­du­ché a pri­tom tak uži­toč­né – Sli­do je ďal­šia slo­ven­ská apli­ká­cia, kto­rá sa môže posta­rať o to, že o nás budú ešte vo sve­te počuť.

0006

foto: sli.do

zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com/Flickr,Guil­lau­me Spe­urt

Pridať komentár (0)