Top témy na Face­bo­oku v roku 2014

Lukáš Gašparík jr. / 10. december 2014 / Tools a produktivita

Koniec roka už pomaly klope na dvere a Face­book začína hod­no­tiť. Iba pred pár dňami vydal Face­book správu, v kto­rej vyhod­no­cuje top témy, ktoré za rok 2014 otriasli Face­bo­okom.

Face­book má na celom svete viac ako 1,3 miliardy pou­ží­va­te­ľov, ktorí roz­hodli o najob­ľú­be­nej­ších témach. Na vrchole všet­kého sa ocitli Maj­strov­stvá sveta vo fut­bale, ktoré pri­niesli viac ako 3 miliardy komen­tá­rov, likeov a prís­pevky od viac ako 350 mili­ó­nov ľudí. Na dru­hom mieste sa ocitla epi­dé­mia eboly v Afrike, zatiaľ čo pre­zi­dent­ské voľby v Bra­zí­lii boli na tre­ťom mieste.

Medzi TOP 3 naj­vyh­ľá­da­nej­šími témami na Face­bo­oku v USA sa nachá­dza Ebola, Ice Buc­ket Chal­lange a herec Robin Wil­liams. Ak by sme sa pozreli na TOP 3 špor­tov­cov v USA, tak tam náj­deme mená ako bas­ket­ba­lista LeB­ron James, bej­za­lista Derek Jeter a boxer Floyd May­we­at­her Jr. ,a člá­nok by som uzav­rel výbe­rom TOP 3 spe­vá­kov, medzi kto­rých pat­ria Bey­oncé, Phar­rell Wil­liamsNicki Minaj.

Ak máte chvíľku času, tak kom­pletné šta­tis­tiky aj s inými témami si môžete pozrieť TU.

zdroj: fb.com

Pridať komentár (0)