Top tipy pre tvo­ju pra­cov­nú pro­duk­ti­vi­tu — časť 1.

Ľudovít Nastišin / 25. júna 2015 / Lifehacking

Spo­loč­nosť Techs­tar sa roz­hod­la, že zve­rej­ní kolek­ciu vše­obec­ných tipov pre pro­duk­ti­vi­tu, kto­ré dáva­jú svo­jim star­tu­pis­tom (novým, dlho­roč­ným, .…, všet­kým, kto­rým to pomô­že). Aj keď žiad­na z tých­to rád nie je ulti­mát­na a strikt­ná, vo vše­obec­nos­ti sú naozaj nápo­moc­né pre aký­koľ­vek star­tup no naj­mä pre first-time star­tu­pis­tov.

PRO­DUK­TI­VI­TA

1. Maj­te pri­ori­ty a rob­te len to, na čom zále­ží. Vyhý­baj­te sa busy work a zame­ra­niu na všet­ky sme­ry. Hovor­te NIE veciam, kto­ré vás nepo­su­nú vpred.

2. Keď je všet­ko dôle­ži­té, nič nie je dôle­ži­té. Pou­ží­vaj­te jazyk P1, P2, P3 — úrov­ne pri­orít. Kým nemá­te hoto­vé všet­ky P1, nepúš­ťaj­te sa do P2, P3.

3. Nepri­jí­maj­te nejas­ne sta­no­ve­né cie­le. Najprv si všet­ko vyjas­ni­te, potom to urob­te.

4. Nikdy nepri­dá­vaj­te nové úlo­hy pred tie, čo už exis­tu­jú. Daj­te ich na koniec zozna­mu.

5. Vytvor­te a mana­žuj­te si svoj den­ný roz­vrh v kalen­dá­ri. Pou­ží­vaj­te časo­vé blo­ky pre rôz­ne úlo­hy ako sú tele­fo­ná­ty, stret­nu­tia, odpo­ve­da­nie na mai­ly, čas na rodi­nu či cvi­če­nie.

6. Ak to nie je zapí­sa­né vo vašom kalen­dá­ri, nerob­te to!

7. Sle­duj­te si, koľ­ko času strá­vi­te akou prá­cou.

8. Pozri­te si tie­to tipy ako efek­tív­ne zma­na­žo­vať svoj kalen­dár, ako efek­tív­ne na emai­lypre sta­no­ve­nie si pro­duk­to­vých pri­orít.

9. Kaž­dý týž­deň si naplá­nuj­te vopred v nede­ľu tak, aby ste boli pri­pra­ve­ní.

10. Vyhý­baj­te sa synch­rón­nym komu­ni­kač­ným kaná­lom, pou­ží­vaj­te tie asynch­rón­ne.

11. Nepou­ží­vaj­te počas prá­ce chat a text mes­sa­ging — sú zabi­ja­kom pro­duk­ti­vi­ty, pre­to­že vás rušia keď ste v štá­diu “flow”.

12. Skráť­te vaše mee­tin­gy. Je v poriad­ku zvo­lať si ľudí na brains­torm, ale cieľ musí byť jas­ný. Nesmie sa to zvr­tnúť na dlhú pora­du.

13. Vždy uveď­te vopred, aký dlhý mee­ting máte v plá­ne. 1 hodi­na je väč­ši­nou maxi­mum.

14. Rešpek­tuj­te pro­duk­ti­vi­tu ostat­ných čle­nov váš­ho tímu — nehá­dž­te im nové úlo­hy ak nevie­te, či dokon­či­li tie, na kto­rých pra­co­va­li.

15. Sta­raj­te sa o seba. Dávaj­te si počas dňa pau­zy a čer­paj­te ener­giu.

16. Pra­vi­del­né cvi­če­nie je priam nevy­hnut­nosť. Zazna­me­naj­te si vo svo­jom kalen­dá­ri čas na cvi­če­nie a riaď­te sa tým.

17. Daj­te si pozor na správ­nu dĺž­ku spán­ku (krat­šie ako obvyk­le ale aj tak dosta­toč­ne dlho na oddych).

EMAIL

1. Je to potvo­ra. Musí­te ho ovlád­nuť ale­bo email ovlád­ne vás.

2. Nestá­čaj­te neus­tá­le REF­RESH a nemaj­te email otvo­re­ný celý čas. Naru­ší to vašu pro­duk­ti­vi­tu. Sta­nov­te si špe­ci­fic­ký čas na vyba­vo­va­nie emai­lov roz­lič­ných typov. Pre­čí­taj­te si inbox zero post.

3. Ovlád­ni­te CC. Nedá­vaj­te ľudí do CC zakaž­dým a rov­na­ko ich požia­daj­te, aby nedá­va­li do CC oni vás. Toto pla­tí naj­mä v prí­pa­de CEO. Čas­to chcú byť v cen­tre dia­nia všet­ké­ho ale to je dvoj­seč­ná zbraň, môže ich to pohl­tiť.

4. Ovlád­ni­te BCC. Rov­na­ký prin­cíp…

5. Nauč­te sa písať krát­ke emai­ly. 2 až 3 vety nanaj­výš. Pozri­te si ako to vyze­rá na mobi­le. Ak musí­te pri­ve­ľa scrol­lo­vať, je to pri­dl­hé.

6. Buď­te roz­um­ný. Vyhni­te sa Copy Pas­te ak je to mož­né. Je lep­šie poslať menej emai­lov, kto­ré majú zmy­sel ako kaž­dý jeden kopí­ro­vať tak, ako pri­šiel.

PRED­STA­VO­VA­NIE SA

1. Vyhni­te sa chlad­ným tele­fo­ná­tom ak je to mož­né. Využi­te svo­ju sieť na to, aby ste boli pred­sta­ve­ný.

2. Využi­te na to efek­tív­ne nástro­je ako goconspire.com a Lin­ke­dIn. 

3. Udr­žuj­te svo­je kon­tak­ty a neus­tá­le buduj­te nové.

4. Nauč­te sa čítať Lin­ke­dIn pro­fi­ly — pri nají­ma­ní nových ľudí, roz­vo­ji svoj­ho pod­ni­ku ale­bo hľa­da­ní ven­tu­re kapi­tá­lu. Je roz­um­né inves­to­vať čas do pozna­nia backg­roun­du nie­kto­rých ľudí.

5. Vždy hľa­daj­te rele­vant­ných ľudí a nikdy nežia­daj­te o open-ended pred­sta­ve­nie. 

6. Nežia­daj­te o open-ended pred­sta­ve­nie VC a angel inves­to­rom. Naštu­duj­te si a snaž­te sa poro­zu­mieť tomu, o čo sa zau­jí­ma­jú v inves­to­va­ní sle­do­va­ním ich port­fó­lia.

7. Keď potre­bu­je­te byť pred­sta­ve­ný v prí­pa­de busi­ness deve­lop­men­tu, uis­ti­te sa, že ide o rele­vant­nú oso­bu. Náj­di­te tých ľudí, kto­rí vám s tým môžu pomôcť.

8. Vice pre­zi­dent je naozaj čaro­vná fun­kcia. Buď pria­mo robí roz­hod­nu­tia ale­bo vás posu­nie pria­mo k ria­di­te­ľo­vi. V prí­pa­de busi­ness deve­lopm­ne­tu sa zame­ria­vaj­te prá­ve na nich.

9. Nauč­te sa písať “for­war­dab­le” emai­ly. Ak vás má nie­kto pred­sta­viť, pošli­te mu krát­ky a jas­ný email adre­so­va­ný pria­mo dotyč­nej oso­be tak, aby ho moh­li rov­no pre­pos­lať len s tým, že dopí­šu “svo­ju časť” emai­lu. Robí to veci jed­no­duch­ší­mi.

10. Snaž­te sa upred­nost­ňo­vať pred­sta­ve­nie emai­lom, ale Lin­ke­dIn je tak isto skve­lý.

Zdroj: Busi­ness Insi­der 

Pridať komentár (0)