Top tipy pre tvoju pra­covnú pro­duk­ti­vitu — časť 1.

Ľudovít Nastišin / 25. júna 2015 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Techs­tar sa roz­hodla, že zve­rejní kolek­ciu vše­obec­ných tipov pre pro­duk­ti­vitu, ktoré dávajú svo­jim star­tu­pis­tom (novým, dlho­roč­ným, .…, všet­kým, kto­rým to pomôže). Aj keď žiadna z týchto rád nie je ulti­mátna a striktná, vo vše­obec­nosti sú naozaj nápo­mocné pre aký­koľ­vek star­tup no najmä pre first-time star­tu­pis­tov.

PRO­DUK­TI­VITA

1. Majte pri­ority a robte len to, na čom záleží. Vyhý­bajte sa busy work a zame­ra­niu na všetky smery. Hovorte NIE veciam, ktoré vás nepo­sunú vpred.

2. Keď je všetko dôle­žité, nič nie je dôle­žité. Pou­ží­vajte jazyk P1, P2, P3 — úrovne pri­orít. Kým nemáte hotové všetky P1, nepúš­ťajte sa do P2, P3.

3. Nepri­jí­majte nejasne sta­no­vené ciele. Najprv si všetko vyjas­nite, potom to urobte.

4. Nikdy nepri­dá­vajte nové úlohy pred tie, čo už exis­tujú. Dajte ich na koniec zoznamu.

5. Vytvorte a mana­žujte si svoj denný roz­vrh v kalen­dári. Pou­ží­vajte časové bloky pre rôzne úlohy ako sú tele­fo­náty, stret­nu­tia, odpo­ve­da­nie na maily, čas na rodinu či cvi­če­nie.

6. Ak to nie je zapí­sané vo vašom kalen­dári, nerobte to!

7. Sle­dujte si, koľko času strá­vite akou prá­cou.

8. Pozrite si tieto tipy ako efek­tívne zma­na­žo­vať svoj kalen­dár, ako efek­tívne na emailypre sta­no­ve­nie si pro­duk­to­vých pri­orít.

9. Každý týž­deň si naplá­nujte vopred v nedeľu tak, aby ste boli pri­pra­vení.

10. Vyhý­bajte sa synch­rón­nym komu­ni­kač­ným kaná­lom, pou­ží­vajte tie asynch­rónne.

11. Nepou­ží­vajte počas práce chat a text mes­sa­ging — sú zabi­ja­kom pro­duk­ti­vity, pre­tože vás rušia keď ste v štá­diu “flow”.

12. Skráťte vaše mee­tingy. Je v poriadku zvo­lať si ľudí na brains­torm, ale cieľ musí byť jasný. Nesmie sa to zvr­tnúť na dlhú poradu.

13. Vždy uveďte vopred, aký dlhý mee­ting máte v pláne. 1 hodina je väč­ši­nou maxi­mum.

14. Rešpek­tujte pro­duk­ti­vitu ostat­ných čle­nov vášho tímu — nehá­džte im nové úlohy ak neviete, či dokon­čili tie, na kto­rých pra­co­vali.

15. Sta­rajte sa o seba. Dávajte si počas dňa pauzy a čer­pajte ener­giu.

16. Pra­vi­delné cvi­če­nie je priam nevy­hnut­nosť. Zazna­me­najte si vo svo­jom kalen­dári čas na cvi­če­nie a riaďte sa tým.

17. Dajte si pozor na správnu dĺžku spánku (krat­šie ako obvykle ale aj tak dosta­točne dlho na oddych).

EMAIL

1. Je to potvora. Musíte ho ovlád­nuť alebo email ovládne vás.

2. Nestá­čajte neus­tále REF­RESH a nemajte email otvo­rený celý čas. Naruší to vašu pro­duk­ti­vitu. Sta­novte si špe­ci­fický čas na vyba­vo­va­nie emai­lov roz­lič­ných typov. Pre­čí­tajte si inbox zero post.

3. Ovlád­nite CC. Nedá­vajte ľudí do CC zakaž­dým a rov­nako ich požia­dajte, aby nedá­vali do CC oni vás. Toto platí najmä v prí­pade CEO. Často chcú byť v cen­tre dia­nia všet­kého ale to je dvoj­sečná zbraň, môže ich to pohl­tiť.

4. Ovlád­nite BCC. Rov­naký prin­cíp…

5. Naučte sa písať krátke emaily. 2 až 3 vety nanaj­výš. Pozrite si ako to vyzerá na mobile. Ak musíte pri­veľa scrol­lo­vať, je to pri­dlhé.

6. Buďte roz­umný. Vyhnite sa Copy Paste ak je to možné. Je lep­šie poslať menej emai­lov, ktoré majú zmy­sel ako každý jeden kopí­ro­vať tak, ako pri­šiel.

PRED­STA­VO­VA­NIE SA

1. Vyhnite sa chlad­ným tele­fo­ná­tom ak je to možné. Využite svoju sieť na to, aby ste boli pred­sta­vený.

2. Využite na to efek­tívne nástroje ako goconspire.com a Lin­ke­dIn. 

3. Udr­žujte svoje kon­takty a neus­tále budujte nové.

4. Naučte sa čítať Lin­ke­dIn pro­fily — pri nají­maní nových ľudí, roz­voji svojho pod­niku alebo hľa­daní ven­ture kapi­tálu. Je roz­umné inves­to­vať čas do pozna­nia backg­roundu nie­kto­rých ľudí.

5. Vždy hľa­dajte rele­vant­ných ľudí a nikdy nežia­dajte o open-ended pred­sta­ve­nie. 

6. Nežia­dajte o open-ended pred­sta­ve­nie VC a angel inves­to­rom. Naštu­dujte si a snažte sa poro­zu­mieť tomu, o čo sa zau­jí­majú v inves­to­vaní sle­do­va­ním ich port­fó­lia.

7. Keď potre­bu­jete byť pred­sta­vený v prí­pade busi­ness deve­lop­mentu, uis­tite sa, že ide o rele­vantnú osobu. Náj­dite tých ľudí, ktorí vám s tým môžu pomôcť.

8. Vice pre­zi­dent je naozaj čaro­vná fun­kcia. Buď priamo robí roz­hod­nu­tia alebo vás posu­nie priamo k ria­di­te­ľovi. V prí­pade busi­ness deve­lopm­netu sa zame­ria­vajte práve na nich.

9. Naučte sa písať “for­war­dable” emaily. Ak vás má nie­kto pred­sta­viť, pošlite mu krátky a jasný email adre­so­vaný priamo dotyč­nej osobe tak, aby ho mohli rovno pre­pos­lať len s tým, že dopíšu “svoju časť” emailu. Robí to veci jed­no­duch­šími.

10. Snažte sa upred­nost­ňo­vať pred­sta­ve­nie emai­lom, ale Lin­ke­dIn je tak isto skvelý.

Zdroj: Busi­ness Insi­der 

Pridať komentár (0)