TOP uda­losti na tech/startup scéne za posled­ných 24 hodín

Martin Bohunický / 17. december 2015 / Tools a produktivita

Pri­ná­šame ti naj­dô­le­ži­tej­šie uda­losti tech a star­tup scény z dňa 16.12.

  • Auto­nómne autíčka od Google idú kon­ku­ro­vať Uberu. Pro­jekt Googlu najaz­dil auto­nómne už 1,6 mili­óna kilo­met­rov a je pri­pra­vený na samos­tatnú pre­vádzku. V uli­ciach by mal fun­go­vať na pre­pravu, podobne ako Uber.
  • Ford ozná­mil, že jeho model GT bude prvým autom vôbec, ktorý bude mať čelné sklo Gorilla Glass.
  • Face­book spo­lu­pra­cuje s Ube­rom. Odte­raz si môžeš svoj odvoz zavo­lať aj z Mes­sen­gera. Keď nie­komu pošleš adresu, dotyčný bude mať po rozk­liku mož­nosť vyžia­dať si jazdu.
  • Ama­zon odo­slal nie­kto­rým maji­te­ľom hover­bo­ar­dov žia­dosť, aby svoje zaria­de­nia zni­čili a hodili do koša. Tieto zaria­de­nia sú v posled­nej dobe pod paľ­bou kri­tiky a to pre­dov­šet­kým pre prob­lémy s bez­peč­nos­ťou. Ama­zon pred nie­koľ­kými dňami všetky hover­bo­ardy z pre­daja stia­hol.
  • Apple by budúci rok nemal pri­niesť žiadne nové pro­dukty. Po roku plnom novi­niek sa chce firma zame­riať skôr na zdo­ko­na­lo­va­nie súčas­ného port­fó­lia. Jedi­nou výnim­kou by mohol byť Apple Car, to však firma odmieta komen­to­vať.
Pridať komentár (0)