TotalMoney.sk spúš­ťa revo­luč­nú novin­ku

Marek Lavčák / 2. júla 2015 / Lifehacking

Ruku na srd­ce a like na člá­nok, ak máte aj vy vo svo­jom oko­lí finanč­né­ho prí­pad­ne iné­ho fun­do­va­né­ho odbor­ní­ka, kto­rý aj napriek tomu, že led­va doštu­do­val stred­nú ško­lu, vie čo je naj­lep­šie pre vaše finan­cie, finanč­nú slo­bo­du a boh­vie čo ešte… 

Ako vedieť, kto­rý z tých húfov samoz­va­ných odbor­ní­kov nemá v hla­ve pili­ny a nej­de mu len o to aby pred­be­hol v bodo­vom hod­no­te­ní svoj­ho kole­gu, lebo na kon­ci mesia­ca sa naj­lep­ší povo­zí závrat­nou rých­los­ťou po dedi­nách na firem­nom špor­tia­ku ? Neviem ako Vy, no ja penia­ze nezve­rím kade­ko­mu…

Veriť, či neve­riť?… A čo tak pre­ve­riť?

Nedáv­no som nara­zil na strán­ku totalmoney.sk, čo je naj­väč­ší slo­ven­ský inter­ne­to­vý porov­ná­vač finanč­ných pro­duk­tov. Na výber máte desať kate­gó­rií počnúc úver­mi, PZP, pôžič­ka­mi a podob­ne. Po pár klik­nu­tiach si v pre­hľad­nom zobra­ze­ní vie­te pre­zrieť porov­na­nie cien vybra­né­ho pro­duk­tu v jed­not­li­vých spo­loč­nos­tiach a vybrať si tak naozaj tú naj­lep­šiu ponu­ku. Dote­raz boli porov­ná­va­né onli­ne iba pro­duk­ty ako pois­te­nie moto­ro­vé­ho vozid­la, ces­tov­né pois­te­nie, zod­po­ved­nos­ti za ško­du či nehnu­teľ­nos­ti. Tie­to porov­na­nia sú cel­kom bež­né dokon­ca aj na Slo­ven­sku. Čo je však novin­kou je porov­na­nie život­ných rizi­ko­vých pois­te­ní. Pre nezain­te­re­so­va­ných nič zvlášt­ne, no toto je obrov­ský krok ku trans­pa­ren­tnos­ti finanč­né­ho trhu na Slo­ven­sku. Ten­to pro­jekt ako prvý odkryl sadz­by pois­ťov­ní pri rizi­ko­vých život­ných pois­te­niach.

Náv­štev­ní­ci webu majú na výber porov­nať až OSEM NAJ­POU­ŽÍ­VA­NEJ­ŠÍCH PRI­PO­IS­TE­NÍ V SIED­MICH POIS­ŤOV­NIACH, pri­čom kaž­dý pro­dukt má detail­ne popí­sa­ný roz­sah kry­tia a výsled­né porov­na­nie je zora­de­né pod­ľa výš­ky roč­né­ho poist­né­ho. Samoz­rej­mos­ťou je aj odpo­rú­ča­ná výš­ka poist­né­ho kry­tia pre
jed­not­li­vé pri­po­is­te­nia, kto­rá sa zobra­zí po vypl­ne­ní základ­ných úda­jov o pois­ten­co­vi. Rých­lo a jed­no­du­cho si tak môže­te pre­ve­riť ponu­ku jed­not­li­vých spro­stred­ko­va­te­ľov, aj keď sedia prá­ve opro­ti Vám.

RIZI­KO­VÉ ŽIVOT­NÉ POIS­TE­NIE je poist­ným pro­duk­tom, v kto­rom si kli­ent volí len pois­ťo­va­né rizi­ká ako prí­pad smr­ti, rôz­ne cho­ro­by, zra­ne­nia a iné- neob­sa­hu­je žiad­nu spo­ria­cu zlož­ku (teda ani žiad­ne poplat­ky), vďa­ka čomu sa logic­ky stá­va čoraz popu­lár­nej­šou náh­ra­dou za inves­tič­né a kapi­tá­lo­vé život­né pois­te­nia (to sú tie, kto­ré Vám pre­dal Váš dob­rý kama­rát).

Ak chce­te mať pre­hľad kedy­koľ­vek o tom, čo prá­ve ponú­ka finanč­ný trh skús­te TotalMoney.sk, zau­jí­ma­vé môže byť aj porov­na­nie vašej aktu­ál­nej pois­t­ky… mini­mál­ne u mňa to zau­jí­ma­vé bolo.

zdroj: totalmoney.sk

Pridať komentár (0)