TotalMoney.sk spúšťa revo­lučnú novinku

Marek Lavčák / 2. júla 2015 / Tools a produktivita

Ruku na srdce a like na člá­nok, ak máte aj vy vo svo­jom okolí finanč­ného prí­padne iného fun­do­va­ného odbor­níka, ktorý aj napriek tomu, že ledva doštu­do­val strednú školu, vie čo je naj­lep­šie pre vaše finan­cie, finančnú slo­bodu a boh­vie čo ešte… 

Ako vedieť, ktorý z tých húfov samoz­va­ných odbor­ní­kov nemá v hlave piliny a nejde mu len o to aby pred­be­hol v bodo­vom hod­no­tení svojho kolegu, lebo na konci mesiaca sa naj­lepší povozí závrat­nou rých­los­ťou po dedi­nách na firem­nom špor­tiaku ? Neviem ako Vy, no ja peniaze nezve­rím kade­komu…

Veriť, či neve­riť?… A čo tak pre­ve­riť?

Nedávno som nara­zil na stránku totalmoney.sk, čo je naj­väčší slo­ven­ský inter­ne­tový porov­ná­vač finanč­ných pro­duk­tov. Na výber máte desať kate­gó­rií počnúc úvermi, PZP, pôžič­kami a podobne. Po pár klik­nu­tiach si v pre­hľad­nom zobra­zení viete pre­zrieť porov­na­nie cien vybra­ného pro­duktu v jed­not­li­vých spo­loč­nos­tiach a vybrať si tak naozaj tú naj­lep­šiu ponuku. Dote­raz boli porov­ná­vané online iba pro­dukty ako pois­te­nie moto­ro­vého vozidla, ces­tovné pois­te­nie, zod­po­ved­nosti za škodu či nehnu­teľ­nosti. Tieto porov­na­nia sú cel­kom bežné dokonca aj na Slo­ven­sku. Čo je však novin­kou je porov­na­nie život­ných rizi­ko­vých pois­tení. Pre nezain­te­re­so­va­ných nič zvláštne, no toto je obrov­ský krok ku trans­pa­ren­tnosti finanč­ného trhu na Slo­ven­sku. Tento pro­jekt ako prvý odkryl sadzby pois­ťovní pri rizi­ko­vých život­ných pois­te­niach.

Náv­štev­níci webu majú na výber porov­nať až OSEM NAJ­POU­ŽÍ­VA­NEJ­ŠÍCH PRI­PO­IS­TENÍ V SIED­MICH POIS­ŤOV­NIACH, pri­čom každý pro­dukt má detailne popí­saný roz­sah kry­tia a výsledné porov­na­nie je zora­dené podľa výšky roč­ného poist­ného. Samoz­rej­mos­ťou je aj odpo­rú­čaná výška poist­ného kry­tia pre
jed­not­livé pri­po­is­te­nia, ktorá sa zobrazí po vypl­není základ­ných úda­jov o pois­ten­covi. Rýchlo a jed­no­du­cho si tak môžete pre­ve­riť ponuku jed­not­li­vých spro­stred­ko­va­te­ľov, aj keď sedia práve oproti Vám.

RIZI­KOVÉ ŽIVOTNÉ POIS­TE­NIE je poist­ným pro­duk­tom, v kto­rom si kli­ent volí len pois­ťo­vané riziká ako prí­pad smrti, rôzne cho­roby, zra­ne­nia a iné- neob­sa­huje žiadnu spo­riacu zložku (teda ani žiadne poplatky), vďaka čomu sa logicky stáva čoraz popu­lár­nej­šou náh­ra­dou za inves­tičné a kapi­tá­lové životné pois­te­nia (to sú tie, ktoré Vám pre­dal Váš dobrý kama­rát).

Ak chcete mať pre­hľad kedy­koľ­vek o tom, čo práve ponúka finančný trh skúste TotalMoney.sk, zau­jí­mavé môže byť aj porov­na­nie vašej aktu­ál­nej pois­tky… mini­málne u mňa to zau­jí­mavé bolo.

zdroj: totalmoney.sk

Pridať komentár (0)