Toto dosta­ne­te za prie­mer­ný nájom v Sil­li­con Val­ley

Andrej Kras / 3. februára 2015 / Zaujímavosti

Sili­con Val­ley mož­no je cen­trom tech­no­lo­gic­ké­ho sve­ta, ale nájsť si tu býva­nie môže byť cel­kom ťaž­ké. Džen­tri­fi­ká­cia, kto­rú sem dovie­dol boom tech­no­lo­gic­ké­ho sve­ta, dras­tic­ky zdvih­la ceny domov, a oblasť sa sta­la pre mno­hých pri­dra­hou na to, aby si ju doká­za­li dovo­liť.

Naprí­klad v Men­lo Par­ku, kde sa nachá­dza ústre­die Face­bo­oku, je prie­mer­ný nájom za jed­no­iz­bo­vý apart­mán 2300 dolá­rov za mesiac.

Ľzdia zo Zum­pe­ru nám pomoh­li dať doko­py zoznam jede­no­iz­bo­vých apart­má­nov, kto­ré si môže­te za prie­mer­nú cenu pre­na­jať v šies­tich mes­tách Sil­li­con Val­ley: Palo Alto, Mou­tain View, San­ta Cla­ra, Cuper­ti­no, Men­lo Park a San José.

Luxus­né apart­má­ny menej ako míľu od “hlav­né­ho sta­nu” App­le

Nájom­né: 2 146 — 2 428$/mesiac

Nablíz­ku je: Cuper­ti­no

Kom­plex má rôz­ne dru­hy pôdo­ry­sov, kto­ré sa líšia cenou. Medzi vyba­ve­nie pat­rí naprí­klad pla­vec­ký bazén, ihris­ko na plá­žo­vý volej­bal a prá­čov­ňa.

Za 2400$ sa dosta­ne­te k apart­má­nu v Men­lo Par­ku, s roz­lo­hou 60 m2

Nájom­né: 2 395$/mesiac

Nablíz­ku je: Men­lo Park.

V kuchy­ni je umý­vač­ka ria­du a drvič odpa­du, kom­plex má vlast­ný bazén.

V Moun­tain View dosta­ne­te pohodl­né býva­nie s vyba­ve­ním

Nájom­né: 2 137 — 2 375$/mesiac

Blíz­ko: Moun­tain View

Kuchy­ňa je mož­no tro­cha malá, ale je tu fit­nes cen­trum a pla­vec­ký bazén.

Apart­mán na 10 minút jaz­dy od Goog­lep­le­xu s roz­lo­hou 55 m2

Nájom­né: 2 200$/mesiac

Blíz­ko: Moun­tain View

Má úpl­ne nové spot­re­bi­če z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le a gra­ni­to­vé pul­ty, obý­vač­ka vyze­rá byť prie­stran­ná.

Apart­mán v Palo Alto s cel­kom prie­stran­nou obý­vač­kou

Nájom­né: 2 700$/mesiac

Blíz­ko: Cres­cent Park, Palo Alto

Má tiež spo­loč­nú prá­čov­ňu a doda­toč­ný úlož­ný pries­tor v piv­ni­ci.

Ten­to star­šie vyze­ra­jú­ci apart­mán v Palo Alto má nie­koľ­ko moder­ných spot­re­bi­čov

Nájom­né: 2 500$/mesiac

Blíz­ko: cen­trum Palo Alto

Nemá umý­vač­ku ria­du, ale bude­te mať kry­té par­ko­va­cie mies­to.

Prí­jem­ný apart­má­no­vý kom­plex s malým bazé­nom

Nájom­né: 2 595/mesiac

Blíz­ko: cen­trum Palo Alto

Prí­zem­né apart­má­ny sa otvá­ra­jú do krás­ne­ho dvo­ra.

V San José dosta­ne­te za svo­je penia­ze o nie­čo viac

Nájom­né: 1 825 – 1 933$/mesiac

Blíz­ko: cen­trum San José

Jed­no­iz­bo­vý byt v tom­to kom­ple­xe má 76 m2, a stro­py sú vyso­ké 4,5 met­ra.

Nedáv­no pre­rá­ba­né apart­má­ny v San José

Nájom­né: 1 849$/mesiac

Blíz­ko: San José

Kaž­dý apart­mán má umý­vač­ku ria­du, sušič­ku a nové vyba­ve­nie. V prí­stav­be je tiež bazén so sla­nou vodou.

Ten­to apart­mán v San José sa zdá byť cel­kom prie­stran­ný

Nájom­né: 1 750$/mesiac

Blíz­ko: San José

Vyba­ve­nie zahŕňa aj kry­té par­ko­va­cie mies­to a pek­ný bazén.

Apart­mán s pek­nou kuchy­ňou

Nájom­né: 1795$/mesiac

Blíz­ko: Ander­son West, San José

Vyze­rá byť prie­stran­ný, ale vyba­ve­nie nie je v cene.

Vyskú­šaj­te Stre­do­mo­rím inšpi­ro­va­ný dom v San­ta Cla­re

Nájom­né: 1 882 – 2 145$/mesiac

Blíz­ko: San­ta Cla­ra

V kom­ple­xe sú rôz­ne pôdo­ry­sy za rôz­ne ceny, plus bazén a fit­nes cen­trum.

V San­ta Cla­re môže­te mať 65 m2

Nájom­né: 1 969 – 2 224$/mesiac

Blíz­ko: San­ta Cla­ra

Tie­to apart­má­ny sú uspô­so­be­né pre miest­ne turis­tic­ké tra­sy, a kaž­dý má vlast­ný bal­kón.

zdroj: BI

Pridať komentár (0)