Toto dosta­nete za prie­merný nájom v Sil­li­con Val­ley

Andrej Kras / 3. februára 2015 / Zaujímavosti

Sili­con Val­ley možno je cen­trom tech­no­lo­gic­kého sveta, ale nájsť si tu býva­nie môže byť cel­kom ťažké. Džen­tri­fi­ká­cia, ktorú sem dovie­dol boom tech­no­lo­gic­kého sveta, dras­ticky zdvihla ceny domov, a oblasť sa stala pre mno­hých pri­dra­hou na to, aby si ju doká­zali dovo­liť.

Naprí­klad v Menlo Parku, kde sa nachá­dza ústre­die Face­bo­oku, je prie­merný nájom za jed­no­iz­bový apart­mán 2300 dolá­rov za mesiac.

Ľzdia zo Zum­peru nám pomohli dať dokopy zoznam jede­no­iz­bo­vých apart­má­nov, ktoré si môžete za prie­mernú cenu pre­na­jať v šies­tich mes­tách Sil­li­con Val­ley: Palo Alto, Mou­tain View, Santa Clara, Cuper­tino, Menlo Park a San José.

Luxusné apart­mány menej ako míľu od “hlav­ného stanu” Apple

Nájomné: 2 146 — 2 428$/mesiac

Nablízku je: Cuper­tino

Kom­plex má rôzne druhy pôdo­ry­sov, ktoré sa líšia cenou. Medzi vyba­ve­nie patrí naprí­klad pla­vecký bazén, ihrisko na plá­žový volej­bal a prá­čovňa.

Za 2400$ sa dosta­nete k apart­mánu v Menlo Parku, s roz­lo­hou 60 m2

Nájomné: 2 395$/mesiac

Nablízku je: Menlo Park.

V kuchyni je umý­vačka riadu a drvič odpadu, kom­plex má vlastný bazén.

V Moun­tain View dosta­nete pohodlné býva­nie s vyba­ve­ním

Nájomné: 2 137 — 2 375$/mesiac

Blízko: Moun­tain View

Kuchyňa je možno tro­cha malá, ale je tu fit­nes cen­trum a pla­vecký bazén.

Apart­mán na 10 minút jazdy od Goog­lep­lexu s roz­lo­hou 55 m2

Nájomné: 2 200$/mesiac

Blízko: Moun­tain View

Má úplne nové spot­re­biče z nehr­dza­ve­jú­cej ocele a gra­ni­tové pulty, obý­vačka vyzerá byť prie­stranná.

Apart­mán v Palo Alto s cel­kom prie­stran­nou obý­vač­kou

Nájomné: 2 700$/mesiac

Blízko: Cres­cent Park, Palo Alto

Má tiež spo­ločnú prá­čovňu a doda­točný úložný pries­tor v piv­nici.

Tento star­šie vyze­ra­júci apart­mán v Palo Alto má nie­koľko moder­ných spot­re­bi­čov

Nájomné: 2 500$/mesiac

Blízko: cen­trum Palo Alto

Nemá umý­vačku riadu, ale budete mať kryté par­ko­va­cie miesto.

Prí­jemný apart­má­nový kom­plex s malým bazé­nom

Nájomné: 2 595/mesiac

Blízko: cen­trum Palo Alto

Prí­zemné apart­mány sa otvá­rajú do krás­neho dvora.

V San José dosta­nete za svoje peniaze o niečo viac

Nájomné: 1 825 – 1 933$/mesiac

Blízko: cen­trum San José

Jed­no­iz­bový byt v tomto kom­plexe má 76 m2, a stropy sú vysoké 4,5 metra.

Nedávno pre­rá­bané apart­mány v San José

Nájomné: 1 849$/mesiac

Blízko: San José

Každý apart­mán má umý­vačku riadu, sušičku a nové vyba­ve­nie. V prí­stavbe je tiež bazén so sla­nou vodou.

Tento apart­mán v San José sa zdá byť cel­kom prie­stranný

Nájomné: 1 750$/mesiac

Blízko: San José

Vyba­ve­nie zahŕňa aj kryté par­ko­va­cie miesto a pekný bazén.

Apart­mán s pek­nou kuchy­ňou

Nájomné: 1795$/mesiac

Blízko: Ander­son West, San José

Vyzerá byť prie­stranný, ale vyba­ve­nie nie je v cene.

Vyskú­šajte Stre­do­mo­rím inšpi­ro­vaný dom v Santa Clare

Nájomné: 1 882 – 2 145$/mesiac

Blízko: Santa Clara

V kom­plexe sú rôzne pôdo­rysy za rôzne ceny, plus bazén a fit­nes cen­trum.

V Santa Clare môžete mať 65 m2

Nájomné: 1 969 – 2 224$/mesiac

Blízko: Santa Clara

Tieto apart­mány sú uspô­so­bené pre miestne turis­tické trasy, a každý má vlastný bal­kón.

zdroj: BI

Pridať komentár (0)