Toto je prvá slovenská firma, ktorá prestala s budúcimi zamestnancami robiť tradičné pohovory

Linda Cebrová / 22. novembra 2018 / Zo Slovenska

  • Príj­ma­cie po­ho­vory do no­vého za­mest­na­nia ve­dia mno­hých ľudí vy­stre­so­vať a psy­chicky vy­čer­pať
  • Firma Ve­ra­comp sa preto roz­hodla pri ná­bore no­vých ko­le­gov, túto tra­dí­ciu cel­kom vy­ne­chať
zdroj: Veracomp
  • Príj­ma­cie po­ho­vory do no­vého za­mest­na­nia ve­dia mno­hých ľudí vy­stre­so­vať a psy­chicky vy­čer­pať
  • Firma Ve­ra­comp sa preto roz­hodla pri ná­bore no­vých ko­le­gov, túto tra­dí­ciu cel­kom vy­ne­chať

Pred­ne­dáv­nom sme ti pri­niesli člá­nok o IT firme Ve­ra­comp, ktorá po­núka za­mest­na­necké be­ne­fity, aké sa len tak ne­vi­dia. Spus­tili to­tižto vlastný vzde­lá­vací prog­ram, kto­rým je po­čí­ta­čová hra na mieru, v ktoré mô­žeš zís­kať be­ne­fity uplat­ni­teľné v re­ál­nom svete. Keďže Ve­ra­comp je firma, ktorá veci robí inak, pri­chá­dza s ďal­šou no­vin­kou, ktorá nie je vo fir­mách na Slo­ven­sku veľmi bežná, týka sa pra­cov­ného po­ho­voru.

Na Slo­ven­sku sa ešte stále väč­šina fi­riem drží tra­dič­ných po­ho­vo­rov, na ktoré je po­trebná as­poň mi­ni­málna príp­rava. Po­znáš to, re­a­gu­ješ na pra­covnú po­nuku a ná­sledne ti príde po­zva­nie na prvé kolo po­ho­voru. Po­tom je dô­le­žité pri­pra­viť sa na po­ho­vor nie­len tak, aby si nič ne­po­ka­zil ale hlavne, aby si na ňom za­pô­so­bili a tvoja šanca na zís­ka­nie pra­cov­ného miesta sa tak zvý­šila. Čaká ťa aj zväčša rov­naká sé­ria otá­zok, na ktoré si ešte doma pri­pra­vu­ješ od­po­vede a stre­su­ješ, aby si nič ne­po­ka­zil.

Ve­ra­comp sa chce ši­ro­kým ob­lú­kom vy­hnúť stre­su­jú­cim si­tu­áciám a rôz­nym zau­ží­va­ným klišé, s kto­rými sa musí bu­dúci za­mest­na­nec vy­rov­nať. Táto IT firma sa preto v Bra­ti­slave roz­hodla za­viesť ne­zvy­čajný vý­be­rový pro­ces pre ich po­ten­ciál­nych ko­le­gov. Ak by sa u nich chcel za­mest­nať, nič také ako po­ho­vor ne­ča­kaj, tie to­tižto cel­kom vy­lú­čili.

Hľa­dajú vhodnú prácu pre ľudí a nie ľudí na dané po­zí­cie

Vo Ve­ra­compe pa­nuje ná­zor, že člo­vek, ktorý sem príde by mal pre­dov­šet­kým za­pad­núť do ich kul­túry, ktorá sa od­víja práve od ko­lek­tívu. Ve­ra­comp sa na Slo­ven­sku stáva spo­me­dzi IT fi­riem, akýmsi lo­veb­ran­dom, kde sa sta­via na pria­teľ­ských až ro­din­ných vzťa­hoch.

Preto ešte pred­tým, ako do firmy na­stú­piš, máš mož­nosť ne­for­málne sa zo­zná­miť s tí­mom a prejsť si fi­remné pries­tory a ne­zá­väzne s ľuďmi po­ke­cať. Sám tak máš mož­nosť po­sú­diť, či ti daná at­mo­sféra firmy vy­ho­vuje, alebo nie. Dô­le­žité je spo­me­núť aj to, že o tom či sa do firmy do­sta­neš alebo nie, roz­ho­dujú aj tvoji noví ko­le­go­via. Nejde tak len o vý­lučné roz­hod­nu­tie zo strany HR od­de­le­nia či naj­vyš­šieho šéfa.

Na­po­sledy sa ta­kýmto spô­so­bom do firmy do­stal aj nový ob­chodný ria­di­teľ.  Aj o ná­stupe člo­veka na takto dô­le­žitú po­zí­ciu roz­ho­do­val spo­ločne s HR od­de­le­ním aj tím za­mest­nan­cov, z kto­rých každý po­ve­dal svoj fe­ed­back a spo­ločne sa zhodli ako im kan­di­dát sedí najmä po ľud­skej stránke.

Toto ne­tra­dične pri­jí­ma­nie kan­di­dá­tov na pra­covnú po­zí­ciu vy­chá­dza práve zo špe­ci­fic­kej fi­rem­nej fi­lo­zo­fie, kto­rou sa Ve­ra­comp pre­zen­tuje. „Vo Ve­ra­comp Slo­va­kia majú všetci za­mest­nanci mož­nosť pre­ja­viť sa. Ne­majú kla­dené man­ti­nely. Ro­bia v zá­sade čo­koľ­vek, čo si ve­dia ob­há­jiť a majú tu re­la­tívnu slo­bodu. To zna­mená, ak sú kre­a­tívni a majú ná­pad, do­stanú tú mož­nosť. A po­tom zhod­no­tíme, či bol zre­a­li­zo­vaný ná­pad úspešný alebo nie.”

Na vlast­nej koži si to vy­skú­šal aj Vi­liam, ktorý do firmy pri­šiel z biz­nisu, v kto­rom bol sám sebe pá­nom. A ako tento pre­chod vníma?„Dlho som pod­ni­kal na vlastnú päsť. Mal som obavy pri mo­jom ná­stupe, aké to bude pra­co­vať nie vo svo­jej spo­loč­nosti. Moje obavy boli zby­točné. O slo­bodu v roz­ho­do­vaní som ne­pri­šiel,“ ho­vorí key ac­count ma­na­ger Ve­ra­comp Vi­liam Ko­cian.

Vo Ve­ra­compe je jasne cí­tiť, že nič také, ako kor­po­rátne pra­vidlá tu ne­pla­tia, ide skôr o hľa­da­nie spo­loč­nej cesty me­dzi tvo­jou a fi­rem­nou ví­ziou. Stačí byť prá­cech­tivý a sa­mos­tatný, na­koľko nik ti tu ne­bude dá­vať striktný po­pis pro­ce­sov, kto­rými je nutné sa ria­diť.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Ve­ra­comp

Pridať komentár (0)