Toto je výber najlepších fotografií, ktoré zachytávajú krásu prírody

Vladimír Chott / 13. februára 2018 / Zaujímavosti

zdroj: Volker Michael
  • In­ter­na­ti­onal Gar­den Pho­tog­rap­her of the Year je oce­ne­nie, ktoré môže zís­kať aj ama­tér­sky fo­to­graf.
  • Ví­ťazné snímky vy­berá po­rota brit­skej Krá­ľov­skej bo­ta­nic­kej záh­rady.
  • Snímky za­chy­tá­vajú krásu flóry a fauny po ce­lom svete.

Fo­to­grafi z ce­lého sveta sa kaž­do­ročne zú­čast­ňujú v sú­ťaži In­ter­na­ti­onal Gar­den Pho­tog­rap­her of the Year. Táto sú­ťaž hľadá tie naj­lep­šie fo­to­gra­fie, ktoré za­chy­tá­vajú krásy bo­ta­niky, od dych­be­rú­cich zá­be­rov kra­ji­niek, až po de­taily ohro­ze­ných rast­lín. Oce­ne­nie je vr­cho­lom pre fo­to­gra­fov, pre kto­rých je prí­roda tou najk­raj­šou in­špi­rá­ciou.

Sú­ťaž vznikla pod záš­ti­tou brit­skej Krá­ľov­skej bo­ta­nic­kej záh­rady v meste Kew, ktoré leží ju­ho­zá­padne od Lon­dýna. Do sú­taže sa môže pri­hlá­siť každý, pod­mien­kou však je za­pla­tiť po­pla­tok vo výške 15 € za 4 fo­to­gra­fie, pop­rí­pade 30 € za vlastné port­fó­lio.

Celá sú­ťaž je roz­de­lená do 11 hlav­ných ka­te­gó­rií, me­dzi kto­rými ne­chýba ani ka­te­gó­ria pre mla­dých fo­to­gra­fov či fo­to­gra­fie za­chy­tené smart­fónmi. Toh­to­roč­ným ví­ťa­zom sa stal Bra­zíl­čan Mar­cio Cab­ral, ktorý svo­jím fo­to­apa­rá­tom za­chy­til krásu rast­lín Pa­e­pa­lant­hus chi­qu­iten­sis pri vý­chode slnka v sa­va­nách bra­zíl­skej ob­lasti Cer­rado.

Ok­rem ví­ťaz­nej fo­to­gra­fie však po­rota vy­brala aj tie, ktoré ur­čite stoja za spo­me­nu­tie. Vý­ber tých naj­lep­ších je možné vi­dieť v pries­to­roch Krá­ľov­skej bo­ta­nic­kej záh­rady až do 11. marca.

Ra­kú­šan Hen­rik Spranz za­chy­til ma­lého škrečka v mo­mente, kedy si v tráve pri­ču­chol ku kvetu.

John Glo­ver sti­hol vý­chod slnka na lú­kách vý­chod­ného Sus­sexu.

Ko­niec leta v ovoc­ných záh­ra­dách Wa­lesu od­fo­til Ni­gel Mc­call.

Po­ho­rie Val Bus­cagna v Ta­lian­sku zvý­raz­nil fo­to­graf Mauro Tronto.

Ka­nad­ská prí­roda ne­musí byť vždy drsná a ne­bez­pečná.  Za túto fo­to­gra­fiu zís­kala An­drea Po­zzi prvé miesto v ka­te­gó­rii Bre­at­hing Spa­ces.

Včely na sl­neč­nici bo­ju­júce so zvy­šu­jú­cim sa zne­čis­te­ním ovzdu­šia za­chy­til na fo­to­gra­fii Ame­ri­čan Clay Bolt.

zdroj: bbc.com / ig­poty.com

Pridať komentár (0)