Toto špič­kové pre­te­kár­ske auto vzniklo na Slo­ven­sku a ohú­rilo svet

Jakub Jablonický / 9. november 2016 / Business

Praga Cars dostali Slo­ven­sko na sve­tovú mapu výrob­cov pre­te­kár­skych áut.

Otcom“ pre­te­kár­skeho auta Praga R1 je Slo­vák Dušan Malý. Pôvodne pri tom závodné autá vôbec nech­cel vyrá­bať.

Keď v roku 2010 zalo­žil spo­loč­nosť Race­4­Slo­va­kia, jeho cie­ľom bolo vytvo­riť kva­litnú pre­te­kár­sku aka­dé­miu. Pre svoju školu vytvo­ril pro­to­typ auta, ktorý ale na zahra­nič­ných okru­hoch hneď zožal veľký úspech.

construction-back

Ten slú­žil ako impulz k vytvo­re­niu prvého úplne vlast­ného modelu. A po 14 poka­ze­ných moto­roch prišlo aj roz­hod­nu­tie posta­viť si vlastný motor. Jeho vývoj a výroba sa ale uká­zali ako prí­liš drahé.

Pokrok nastal po spo­jení s iko­nic­kou znač­kou Praga, ktorá patrí medzi naj­star­šie auto­mo­bilky v Čes­kej Repub­like. V roku 2011 potom konečne vzni­kol finálny model Praga R1.

series-logos

Vďaka for­mu­lo­vému uspo­ria­da­niu má auto pro­fe­si­onálne jazdné vlast­nosti a dyna­miku áut GT triedy. Je ide­álny pre racin­gové tímy s niž­šími roz­poč­to­vými mož­nos­ťami, rov­nako tak pre racin­gové aka­dé­mie či polo­pro­fe­si­onál­nych víken­do­vých nad­šen­cov. PRAGA R1 má ambí­ciu stať sa prie­kop­ní­kom úplne novej triedy auto­mo­bi­lov, položí základ nového racing štýlu. Chceme orga­ni­zo­vať vlastné „Cupy“ na zná­mych európ­skych okru­hoch, pre­teky sa stanú jed­no­du­cho dostupné pre tímy aj bez nároč­nej FIA homo­lo­gi­zá­cie. Môžeme tak vycho­vá­vať množ­stvo nových per­spek­tív­nych racin­go­vých pilo­tov,“ pove­dal pre maga­zín Auto­Bild pre­zi­dent spo­loč­nosti Dick Kvet­ňan­ský.

Model R1 zožal vo svete úspe­chy. Počas svo­jej prvej celej sezóny v roku 2013 odjaz­dil všetky závody bez jedi­nej poru­chy. Pochvá­lili ho aj také mená ako David Coult­hard alebo Sébas­tien Loeb a jazdu v Prage si vyskú­šal naprí­klad aj známy sko­kan Felix Baum­gar­tner.

r1r_road1

Podľa modelu R1 bol minulý rok vytvo­rený aj cestný model R1R. Výko­novo je podobný zná­memu Bugatti Vey­ron. Na tonu hmot­nosti pri­padá až 550 koní.

Chceli sme, aby Praga R1R vyža­ro­vala jedi­neč­nosť, dra­vosť a per­fektnú har­mó­niu medzi funkč­nos­ťou a emó­ciami. Jed­no­du­cho, chceli sme dosiah­nuť, aby vám vyra­zila dych,“ pove­dal pre por­tál auto.pravda.sk jeden z pred­sta­vi­te­ľov spo­loč­nosti Jiří Lojan.

r1r_01

Cestnú Pragu asi neuvi­díš zapar­ko­vanú pod pane­lá­kom, no v racin­go­vom svete nám táto auto­mo­bilka zlé meno určite neurobí.

zdroj foto­gra­fií: pragaglobal.com

Pridať komentár (0)